Wizyty lekarskie w domu: kiedy lekarz ma obowiązek przyjść na wizytę domową?

2014-11-24 18:13

W niektórych przypadkach chory może liczyć na pomoc także w warunkach domowych. Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni. Dotyczy to również sytuacji, kiedy pacjent rozchorował się w nocy, w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny - lekarze mają obowiązek poinformować swoich pacjentów, podając przynajmniej numer telefonu, o dostępnym sposobie otrzymania porady poza zwykłymi godzinami, czyli od 18:00 do 10:00 w dni powszednie.

Wizyty lekarskie w domu: kiedy lekarz ma obowiązek przyjść na wizytę domową?
Autor: Thinkstockphotos.com Wizyty lekarskie w domu: kiedy lekarz ma obowiązek przyjść na wizytę domową?

Spis treści

  1. Komu przysługują domowe wizyty lekarskie?
  2. Co zrobić, gdy lekarz odmawia wizyty domowej?
  3. Wizyty lekarskie w domu pacjenta nocą i w święta

Opieka, do której każdy pacjent ma prawo w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, świadczona jest nie tylko w placówkach służby zdrowia. W niektórych przypadkach chory może liczyć na pomoc także w warunkach domowych. Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza. Dotyczy to zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych, rehabilitacji, opieki długoterminowej, jak również procedur określanych jako „odrębnie kontraktowane”.

Komu przysługują domowe wizyty lekarskie?

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza.

W przypadkach ostrych schorzeń i nagłych zachorowań, a także gdy wymaga tego stan podopiecznego, porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia, natomiast w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady mogą być realizowane w terminie ustalonym z pacjentem.

Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na wizytę domową, analogicznie do zwykłej porady, pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Ważne

Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Wtedy pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.

Co zrobić, gdy lekarz odmawia wizyty domowej?

W przypadku, gdy pacjent uważa, że jego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej niesłusznie odmówił wizyty domowej, zawsze przysługuje mu prawo do złożenia skargi do rzecznika praw ubezpieczonych przy danym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W ostateczności pacjentom przysługuje również prawo do zmiany wybranego lekarza.

Wizyty lekarskie w domu pacjenta nocą i w święta

Lekarze mają obowiązek poinformować swoich pacjentów (na zewnątrz i wewnątrz swojej placówki, podając przynajmniej numer telefonu) o dostępnym sposobie otrzymania porady poza zwykłymi godzinami (od 18:00 do 10:00 i w dni świąteczne).

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska obejmuje w szczególności:

  • lekarskie świadczenia udzielane w domu pacjenta w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia,
  • zapewnienie pacjentowi ciągłości leczenia, a w przypadkach wymagających dalszego postępowania - wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany.

Warto wiedzieć, że w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz poz współpracuje z:

  • pielęgniarką poz,
  • położną poz,
  • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.,Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 139, poz. 1139 ze zm.,Zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.