Prawa pacjenta

Prawa pacjenta to zbiór regulacji, które określają, czego i w jakich okolicznościach może domagać się osoba korzystająca z opieki zdrowotnej. Źródłem praw pacjenta jest przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czy wiesz, że aż 42% dorosłych Polaków nie słyszało o prawach pacjenta? A przecież je masz! Warto znać swoje prawa, aby wiedzieć, czego możesz się domagać od służby zdrowia. Przedstawiamy prawa zawarte w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta.
Człowiek jest całością. Nie można wyleczyć ciała, nie uwzględniając psychiki. Jednak wielu lekarzy nadal ignoruje ten fakt. O chorych, ich oczekiwaniach i potrzebach oraz relacjach pacjent–lekarz z psychologiem Agatą Wytykowską rozmawia Agnieszka Gołaszewska.
Rzecznika Praw Pacjenta powołano, by pomagał tym chorym na stwardnienie rozsiane, którzy czują się dyskryminowani w pracy, nie wiedzą, jak ubiegać się o refundację rehabilitacji, jak uzyskać zagwarantowaną przez państwo pomoc prawną, szukają dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Na całym świecie każde dziecko, które musi być leczone w szpitalu, może być pewne, że nie zostanie tam samo. U nas teoretycznie też... choć same wiemy, jak jest w rzeczywistości. O tym, co należy się twojemu dziecku w szpitalu, mówi Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu.
Zanim pacjentka zgodzi się na operację plastyczną, lekarz powinien dokładnie poinformować ją o ewentualnych ujemnych skutkach zabiegu. I nawet, gdy podpisze oświadczenie, że nie będzie miała pretensji w razie nieudanej operacji, może dochodzić uzasadnionych roszczeń wobec tego lekarza.
W szpitalu odmówiono ci wglądu do twojej dokumentacji? Rejestratorka w przychodni odmówiła ci numerka do lekarza, mimo że miałaś gorączkę? Wcale nie musisz się czuć bezradnie w kontaktach ze służbą zdrowia. Masz swoje prawa. To Karta Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna - historia choroby, wyniki badań lekarskich - jest prowadzona w każdej przychodni i szpitalu, w którym się leczysz. Pamiętaj - masz prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej!
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej powołany został w 2004 roku przez ks. Arkadiusza Nowaka. Jego celem jest doprowadzenie do tego, by pacjent był podmiotem systemu ochrony zdrowia oraz partnerem lekarza w procesie leczenia.

Prawa pacjenta powinny być respektowane przez wszystkie podmioty, które biorą udział w organizowaniu pomocy medycznej – począwszy od organów państwowych i samorządowych, aż po pojedyncze osoby, które realizują dane świadczenie.

Podstawowym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Przejawia się ono w możliwości korzystania z pomocy medycznej na poziomie zagwarantowanym przez aktualny stan wiedzy oraz realizowanej w sposób rzetelny i zgodny z zasadami sztuki. To także możliwość żądania drugiej opinii specjalisty.

Innym prawem pacjenta jest prawo wyboru. Dotyczy ono zarówno możliwości podjęcia decyzji o tym, w której placówce osoba podejmie leczenie, jak i z pomocy którego specjalisty będzie korzystała.

Z kolei prawem pacjenta, z którego korzystamy praktycznie wszyscy jest prawo do informacji. Powinno być ono rozumiane bardzo szeroko i obejmuje m.in. poinformowanie o przysługujących pacjentowi uprawnieniach, świadczeniach realizowanych w danej placówce, lekarzach w niej zatrudnionych. Należy podkreślić, że informacja musi być przekazywana w formie przystępnej i zrozumiałej. Dotyczy to informacji o stanie zdrowia, diagnoz, wytycznych i zaleceń medycznych. Pacjent może także świadomie zrzec się otrzymywania informacji, ale musi wskazać, z czego i w jakim zakresie rezygnuje.

Przestrzeganie praw pacjenta pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiego poziomu świadczenia usług medycznych i sprawia, że chorzy korzystają z fachowych konsultacji częściej i chętniej. Mają bowiem świadomość, że ich sytuacja i przywileje będą respektowane. W wybranych sytuacjach prawa pacjenta będzie realizował jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny.