Nowa umowa o pracę a ciąża. Kiedy mogę iść na L4? [Porada eksperta]

2014-09-22 12:32

Dostałam umowę o pracę po półrocznym stażu. Jestem w ciąży. Kiedy mogę iść na zwolnienie lekarskie? Czy muszę przepracować 30 dni na nowej umowie, żeby otrzymywać zasiłek? Jak jest liczone te 30 dni? Np. od 16.09.2014 do 16.10.2014 czy liczymy dni robocze? Czy mogę iść od razu po paru dniach na L4 i będzie ono płatne?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Warto w tej kwestii skontaktować się z kancelarią prawną celem przedłożenia wszelkich dokumentów w tej sprawie, umów stażowych, umów o pracę i zaświadczenia lekarskiego mówiącego o ciąży i okresie jej trwania.

Zgodnie z art. 177 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Na umowie o pracę okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy wynosi 30 dni. Do okresów ubezpieczenia chorobowego zalicza się okresy poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli więc niezdolność do pracy powstała przed zgłoszeniem do ubezpieczenia chorobowego, to prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia zdrowotnego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.z 2014 poz 159).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta