Leczenie uzdrowiskowe. Najważniejsze informacje na temat leczenia uzdrowiskowego

2013-04-30 15:02

Leczenie uzdrowiskowe jest częścią systemu ochrony zdrowia w Polsce i podlega pewnym unormowaniom prawnym. Czym są urządzenia uzdrowiskowe, jak długo może trwać leczenie i kiedy pacjent ponosi koszty pobytu?

Leczenie uzdrowiskowe. Najważniejsze informacje na temat leczenia uzdrowiskowego
Autor: Photos.com Leczenie uzdrowiskowe. Najważniejsze informacje na temat leczenia uzdrowiskowego

Zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, pacjent w ramach leczenia uzdrowiskowego może skorzystać z następujących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:

  • szpitala uzdrowiskowego;
  • sanatorium uzdrowiskowego; 
  • sanatorium, szpitala uzdrowiskowego dla dzieci; 
  • zakładu przyrodoleczniczego; 
  • sanatorium, szpitala w podziemnych wyrobiskach górniczych; 
  • przychodni uzdrowiskowej. 

Procedury uzyskania skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Uzyskanie skierowania na leczenie ambulatoryjne ubezpieczony uzyskuje w trybie podobnym jak do leczenia stacjonarnego w sanatorium uzdrowiskowym czy szpitalu uzdrowiskowym. Po otrzymaniu skierowania na leczenie ambulatoryjne pacjent uzgadnia termin przyjazdu z kierownictwem zakładu uzdrowiskowego, do którego dostał skierowanie. W trybie leczenia ambulatoryjnego wyżywienie i zakwaterowanie pacjent zabezpiecza sobie we własnym zakresie.

Urządzenia uzdrowiskowe

Lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone przy wykorzystaniu tak zwanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe; tężnie; parki; ścieżki ruchowe; urządzone odcinki wybrzeża morskiego; lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe; urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

Sanatorium uzdrowiskowe ma zapewnić pacjentowi całodobowe świadczenia z opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych. Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, a także edukację zdrowotną.

Rola edukacyjna leczenia uzdrowiskowego

Bardzo istotą z punktu widzenia zadań leczenia uzdrowiskowego jest rola edukacyjna. To w trakcie rozmów z lekarzem czy pielęgniarką, poprzez stawiane pytania pacjent powinien dowiadywać się jak najwięcej o swoim schorzeniu. Wiedza taka pozwala pacjentowi już po zakończeniu leczenia powrócić do domu z pewnym bagażem wiedzy na temat sposobów dalszego leczenia i profilaktyki. Leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przysługują pacjentowi na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie takie wymaga potwierdzenia przez Oddział Wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania konkretnego pacjenta.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Natomiast pobyt w szpitalu uzdrowiskowym dziecka trwa 27 dni. W przypadku pobytu pacjenta w sanatorium uzdrowiskowym, pobyt taki trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Osoba pracująca realizuje go w ramach urlopu wypoczynkowego. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Pacjent w ramach leczenia uzdrowiskowego korzystający z sanatorium uzdrowiskowego na rehabilitacji uzdrowiskowej ma prawo do świadczeń trwających 28 dni. Pobyt taki jest częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni. Pacjent kierowany na ten rodzaj leczenia ponosi koszty pobytu (we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie) natomiast NFZ ponosi koszty zabiegów. Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym.

Podstawa prawna: Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U . z 2012 poz.651)