Komu przysługuje emerytura pomostowa (pomostówka)? [Porada eksperta]

Czy po zakończeniu leczenia szpitalnego mogę się starać o emeryturę pomostową?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Pacjent po zakończeniu leczenia szpitalnego może ubiegać się o emeryturę pomostową. Nie ma w przepisach prawa żadnych zastrzeżeń zakazujących takiej praktyki. Ustalając prawo do emerytury pomostowej, wymagany 20- lub 25-letni staż pracy. Uwzględnia się go na ogólnych zasadach wynikających z art. 5-9 i 11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uwzględnione okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Zaliczeniu podlegają także okresy przebyte za granicą, ale nie uwzględnia się uzupełniająco okresu ubezpieczenia rolniczego (art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), nawet jeśli zgromadzone okresy zatrudnienia okazałyby się niewystarczające do uzyskania emerytury pomostowej. Kolejnym warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej jest rozwiązanie stosunku pracy.

Pracownik, który po wejściu w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2008 r. Nr 237 poz. 1656 ze zm.) podjął i wykonywał zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnym charakterze, nabywa prawo do emerytury pomostowej bez względu na datę wydania przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4–12 załącznika nr 1 do tej ustawy (art. 7 pkt 3 tej ustawy), które nie musi poprzedzać rozwiązania ostatniego stosunku pracy, byleby potwierdzało orzeczoną niezdolność do wykonywania takiego zatrudnienia.

Podstawa prawna: Ustawa o emeryturach pomostowych ( Dz . U z 2008 Nr 237 poz. 1656 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta