Czy mogę odmówić leczenia szpitalnego i leczyć się w domu? [Porada eksperta]

2013-05-27 12:06

Czy mogę zamiast leczenia szpitalnego podjąć leczenie w domu? Czy podejmując taką decyzję będę miała nadal prawo do leczenia szpitalnego w związku z pogorszeniem stanu zdrowia?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK. Zgodnie z art. 16 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia, sposobie leczenia, obowiązkowej bądź nie hospitalizacji. Osoba, która odmówi leczenia szpitalnego zachowuje prawo do tego leczenia w związku z pogorszeniem się stanu jej zdrowia. Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) jednoznacznie wskazują, że: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”. Z cytowanego przepisu wynika, że lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta między innymi o „dających się przewidzieć następstwach zaniechania” zastosowania danej metody diagnostycznej lub leczniczej. Warto w tym miejscu powiedzieć, iż lekarz powinien dochować szczególnej staranności w informowaniu pacjenta o następstwach nie poddania się przez niego procesom leczenia. Wyraz temu dał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 ( sygn. akt II CSK 259/08)„Szczególnie starannie musi lekarz informować o użyteczności różnych metod terapeutycznych wówczas, gdy pacjent skłania się ku metodzie mało skutecznej, ale np. mniej inwazyjnej. Jeśli zabieg jest celowy, a pacjent zaniedbuje zalecenia lub odmawia poddania się takiemu zabiegowi, lekarz ma obowiązek ponawiać próby przekonania pacjenta do zabiegu, jeśli pozostaje z nim w bezpośrednim kontakcie”. Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2012 poz. 159 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta