Czy 5 lat po zabiegu można domagać się odszkodowania od szpitala? [Porada eksperta]

2015-03-24 10:03

Córka 3 tygodnie po cesarce miała skrobankę, ponieważ został zostawiony kawałek łożyska. Czy 5 lat po zabiegu ma jeszcze szansę na jakieś odszkodowanie od szpitala?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, samo ustalenie faktu co do terminu powzięcia przez poszkodowanego wiedzy co do powstania u niego w ogóle szkody, w rozumieniu art. 361 k.c., jest okolicznością spełniająca wymogi przypisania poszkodowanemu wiedzy w tym zakresie, jako okoliczności obiektywnej i sprawdzalnej.

O „dowiedzeniu się o szkodzie można mówić wtedy, gdy poszkodowany zdaje sobie sprawę z ujemnych następstw zdarzenia wskazujących na fakt powstania szkody”, czyli ma „świadomość doznanej szkody”. Z uwagi na ten fakt oraz art 442(1) par. 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Warto udać się do prawnika w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji. Zgodne z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do wojewódzkiej komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala: 1) w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r. 2) w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin na złożenie wniosku nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia/uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala.

Podstawa prawna: Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta