Chore dziecko. Czy rodzic musi płacić za swój pobyt w szpitalu? [Porada eksperta]

Czy rodzic musi płacić za pobyt w szpitalu, jeśli przebywa tam z powodu chorego dziecka?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK. Wysokość takiego pobytu ustala zawsze jednostka szpitala indywidualnie. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu przedsiębiorstwa podmiotu. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia pokrywa jedynie koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentowi. Wyjątek stanowi refundacja pobytu matki (na oddziale położniczo-noworodkowym) w ramach „przedłużonej hospitalizacji matki karmiącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka – od 5 doby od porodu”. Koszt takiego pobytu wynosi 102 zł za dobę. Mimo tego, że w szpitalnych oddziałach dziecięcych również przebywają matki karmiące piersią, podobnej refundacji nie wprowadzono. Nie istnieje żaden wykaz świadczeń, które można byłoby uznać za niezbędne z medycznego punktu widzenia. Ustalenie takiego wykazu jest niemożliwe, albowiem za świadczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia może zostać uznane każde świadczenie, jeżeli lekarz stwierdzi, że z przyczyn zdrowotnych i z uwagi na przewidywany czas pobytu pacjenta zachodzi konieczność udzielenia mu konkretnego rodzaju rzeczowych świadczeń zdrowotnych tym opieki rodzica. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych z dnia 11 stycznia 2010 Nr 5, poz. 29 ze zm.) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. z 2012 poz 159)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta