Błąd medyczny podczas porodu a niepełnosprawność dziecka. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

2013-04-30 13:51

Trwała niepełnosprawność dziecka może być powodem nieodpowiednio przyjętego porodu. Błąd podczas porodu następuje zwykle z winy lekarza, pielęgniarki czy położnej, którzy nie działają zgodnie z procedurami medycznymi. Znajomość tych wytycznych może pomóc w ustaleniu przyczyny niepełnosprawności dziecka.

Ciąża
Autor: Shuttestock Kartę ciąży noś zawsze przy sobie, dzięki niej każdy lekarz, do którego trafisz, zorientuje się w przebiegu twojej ciąży.

Procedury medyczne to istotne normy postępowania, o których każda rodząca mama powinna wiedzieć. Błąd, jako zdarzenie medyczne i prawne, nosi kwalifikację winy, a ta z kolei wynika z zaniedbania względem matki dziecka. Błędem jest postępowanie (działanie bądź zaniechanie) idące wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy medycznej.

Błędem podczas porodu można nazwać np. niewykonanie procedur medycznych w czasie porodu.

Niepełnosprawność dziecka

Niepełnosprawność dziecka jest często wynikiem złego porodu, czyli nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących standardów postępowania. Własne wytyczne lekarza czy położnej mogą doprowadzić do śmierci dziecka bądź do trwałego kalectwa, czyli niepełnosprawności.

Każdy błąd w trakcie porodu wynikający ze złego postępowania niesie za sobą wszelkiego rodzaju konsekwencje natury medycznej, karnej, odszkodowawczej, personalnej itp. Osoba sprawująca opiekę nad kobietą podczas porodu (położna, lekarz) musi być przygotowana do wykonania czynności interwencyjnych w zakresie opieki nad rodzącą oraz opieki nad noworodkiem.

Czynności, które lekarz i położna muszą wykonywać w trakcie porodu

Powołane czynności interwencyjne polegają w szczególności na:

  1. zabezpieczeniu dostępu do żyły obwodowej; 
  2. podaniu wlewu kroplowego z płynami fizjologicznymi; 
  3. zabezpieczeniu rany krocza lub szyjki macicy; 
  4. utrzymaniu drożności dróg oddechowych noworodka;  
  5. działaniach zmierzających do utrzymania czynności życiowych rodzącej lub położnicy oraz płodu lub noworodka. 

To w trakcie tych czynności bardzo często dochodzi do zaniedbań ze strony położnej czy lekarza, warunkujących komplikacje porodowe, w rezultacie których może dojść do niepełnosprawności dziecka. Jeżeli któraś z tych czynności nie zostanie przeprowadzona, rodząca ma prawo domagać się jej wprowadzenia. W sytuacji, kiedy czynności te nie zostaną wprowadzone i dojdzie do komplikacji porodowych, w wyniku których dziecko będzie np. niepełnosprawne, zaniedbanie takie skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą ze strony lekarza bądź położnej oraz sankcją karną za naruszenie procedury medycznej, a tym samym za narażenie matki i dziecka na śmierć bądź trwałe kalectwo.

Opieka medyczna w trakcie porodu

Podczas porodu położna czy lekarz powinni:

  1. zapewnić ciągłość opieki; 
  2. zachęcać do korzystania ze wsparcia wybranej przez nią osoby bliskiej;  
  3. zapewnić rodzącej możliwość spożywania przejrzystych płynów, także podczas aktywnej fazy porodu. 

Naturalnie stopień podejmowania decyzji przez matkę jest wyrazem jej świadomego działania w danej chwili. Bardzo często jednakże zdarza się, że ogromy stres i ból porodowy wyklucza trzeźwość myślenia pacjentki. Tym samym lekarz lub położna nie mogą dopuścić do sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. Podejmowane przez matkę decyzje muszą się mieścić w procedurze porodowej.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Mając powyższe na względzie rodzice dziecka są legitymowani do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkodę majątkową obejmującą zwiększenie kosztów utrzymania upośledzonego dziecka ponoszone przez nich w wyniku zawinionego naruszenia przez lekarzy prawa rodziców do planowania rodziny i przerywania ciąży na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 1993 r. Nr 17 poz. 78 ze zm.). Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 października 2005 r. IV CK 161/2005

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem z dnia 20 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100)