Wypis ze szpitala. Kiedy pacjent może zostać wypisany ze szpitala?

Ekspert wyjaśnia, kiedy pacjent może podjąć decyzję o wypisie ze szpitala, a kiedy konieczne jest zwołanie konsylium lekarskiego. W polskim prawie opisane są trzy sytuacje kiedy dokonuje się wypisu ze szpitala.

Zastanawiasz się, czy nie byłeś w szpitalu zbyt długo? A może ktoś z twojej rodziny został wypisany pomimo trwającej jeszcze choroby? Dowiedz się, kiedy lekarz może podjąć decyzje o wyjściu pacjenta do domu.

Kiedy zgodnie z prawem wypisuje się pacjenta ze szpitala?

Zgodnie z art. 29 ustawy o działalności leczniczej wypisanie ze szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne jest dokonywane w następujących sytuacjach:

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych (zarówno szpitalnych, jak i inne niż szpitalne);
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Kto podejmuje decyzję o wypisie ze szpitala?

Ustawa nie określa, kto podejmuje decyzję w zakresie wypisania pacjenta. Kompetencja ta została w sposób ogólny przyznana lekarzowi, a to na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (wydanego w związku z delegacją art. 30 ustawy o prawach pacjenta).

Wypisanie ze szpitala na własne żądanie

Wypisanie następuje w sytuacji skierowania przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego żądania wypisu. Pacjent występujący z żądaniem wypisu powinien być bezwzględnie poinformowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa następnie pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie, a w przypadku braku pisemnego oświadczenia lekarz sporządza stosowną adnotację w dokumentacji medycznej.

Kto nie może wyjść ze szpitala na własne żądanie?

Jeżeli pacjent posiada przedstawiciela ustawowego czyli jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, nie może osobiście skutecznie domagać się wypisania. Rozwiązanie takie pokierowane jest względami bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjenta i istnieniem faktycznego domniemania, że osoba, która ze względu na wiek lub stan psychiki wymaga opieki prawnej, nie jest w stanie w sposób rozsądny podejmować decyzji kluczowych w zakresie dalszego leczenia.

Ustawa o działalności leczniczej nie przewiduje możliwości odmowy wypisu w sytuacji, gdy żądanie wypisu jest formułowane przez pacjenta, co do którego istnieją ewidentne podstawy do ubezwłasnowolnienia, jednak pacjent ten ubezwłasnowolniony nie został. Należy wówczas uznać, że jest osobą zdolną do podejmowania samodzielnych decyzji.

Wypis ze szpitala wbrew woli pacjenta? Proś o zwołanie konsylium lekarskiego!

Jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zgłaszają wątpliwości diagnostyczne lub terapeutyczne (również odnośnie zasadności wypisania pacjenta do domu po zakończonym leczeniu szpitalnym), mogą zawnioskować (zażądać) od lekarza udzielającego mu świadczeń opieki zdrowotnej, aby ten zasięgnął opinii innego lekarza (m.in. właściwego lekarza specjalisty) lub zwołał konsylium lekarskie. Niemniej, lekarz ma prawo odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Zarówno żądanie pacjenta, jak i odmowa lekarza musi być odnotowana w dokumentacji medycznej.

Te kwestie określone są w art. 37 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna:

Ustawa o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 poz. 217)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Gość
|

Ustawa jest zrobiona aby służyć lekarzom, a nie pacjentom. Na oddziale rządzi docent, burak jakich mało. On zwołuje, jeśli zechce, konsultację i koledzy po fachu potwierdzają co trzeba i pacjent wylatuje ze szpitala bez leczenia. Oto jest Polska!