Dokumentacja medyczna w prywatnym gabinecie lekarskim [Porada eksperta]

Czy ginekolog przyjmujący prywatnie musi zapisywać pacjentki do jakiejś bazy, spisywać historię choroby tak, by ta wizyta widniała wszędzie, była udokumentowana?

Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej, z wyłączeniem wykonywania indywidualnej (specjalistycznej) praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, prowadzi dokumentację indywidualną.

Dokumentacja musi zawierać co najmniej:

- oznaczenia pozwalające na ustalenie tożsamości pacjenta: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL (w przypadku noworodka – numer PESEL matki, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość); w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

- oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

- opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

- datę sporządzenia.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.jedn.: Dz. U. 2012 r. poz. 159; dalej jako - u.p.p.r.p.p.). Jest ono związane z prawem pacjenta do informacji wynikającym z art. 9 u.p.p.r.p.p.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE