Zinforo

1 fiolka zawiera 600 mg fosamilu ceftaroliny w postaci solwatu z jednowodnym kwasem octowym. Po rozpuszczeniu proszku 1 ml koncentratu zawiera 30 mg fosamilu ceftaroliny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Zinforo 10 fiolek, proszek do sporz. konc. roztw. do inf.

Ceftaroline fosamil

4564.75 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna. Skuteczność kliniczną wykazano w przypadku następujących patogenów - powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: Staphylococcus aureus (w tym szczepy oporne na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, grupa Streptococcus anginosus (w tym S. anginosus, S. intermedius i S. constellatus), Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii; pozaszpitalne zapalenie płuc: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus (tylko szczepy wrażliwe na metycylinę), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae. Żaden przypadek pozaszpitalnego zapalenia płuc wywołanego przez MRSA nie został zakwalifikowany do badań. Na podstawie dostępnych danych klinicznych nie można wyciągać wniosków dotyczących skuteczności ceftaroliny przeciwko niewrażliwym na penicylinę szczepom S. pneumoniae. Jeśli nie wystąpi oporność nabyta, ceftarolina działa in vitro także na Peptostreptococcus spp. i Fusobacterium spp., choć skuteczność kliniczna działania na te patogeny nie została ustalona. Drobnoustroje oporne: Chlamydophila spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa. Wiązanie ceftaroliny z białkami osocza jest niewielkie (ok. 20%). Fosamil ceftaroliny (prolek) jest przekształcany w osoczu w czynną ceftarolinę przez enzymy o aktywności fosfatazy, a stężenie proleku jest mierzalne w osoczu głównie podczas infuzji dożylnych. Hydroliza pierścienia β-laktamowego ceftaroliny występuje do mikrobiologicznie nieczynnego metabolitu z otwartym pierścieniem β-laktamowym - M-1 ceftaroliny. Średnie stężenia M-1 ceftaroliny w osoczu w odniesieniu do AUC ceftaroliny po podaniu pojedynczej dawki 600 mg fosamilu ceftaroliny w infuzji dożylnej u zdrowych ochotników stanowi w przybliżeniu 20-30%. Ceftarolina nie jest metabolizowana przez cytochrom P450. Jest wydalana głównie przez nerki (88%); w ok. 6% z kałem. Średni końcowy T0,5 ceftaroliny w fazie eliminacji  wynosi ok. 2,5 h.

Dawkowanie

Dożylnie, w infuzji. Dorośli (>18 lat): 600 mg co 12 h. Zalecany czas trwania leczenia powikłanych zakażeń skóry wynosi 5-14 dni, a pozaszpitalnego zapalenia płuc 5- 7 dni. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z klirensem kreatyniny (CCr) >30 do ≤50 ml/min: 400 mg co 12 h; brak wystarczających danych, aby ustalić specyficzny schemat dawkowania dla pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CCr ≤30 ml/min) i schyłkową niewydolnością nerek, w tym pacjentów poddawanych hemodializie. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku z CCr >50 ml/min modyfikacja dawki nie jest konieczna. Sposób podania: lek podaje się w infuzji dożylnej trwającej 60 min. Proszek należy rozpuścić w 20 ml wody do wstrzykiwań, a uzyskany koncentrat należy natychmiast rozcieńczyć przed użyciem, używając: 0,9% r-ru chlorku sodu do wstrzykiwań lub 5% r-ru glukozy do wstrzykiwań lub 0,45% r-ru chlorku sodu i 2,5% r-ru dekstrozy do wstrzykiwań lub płynu Ringera z mleczanami. Całkowity czas od rozpoczęcia rozpuszczania proszku do zakończenia sporządzania roztworu do infuzji dożylnej nie może przekraczać 30 min.

Wskazania

Leczenie następujących zakażeń u pacjentów dorosłych: powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich; pozaszpitalne zapalenie płuc. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na cefalosporyny. Natychmiastowe i ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne) na jakiekolwiek inne antybiotyki β-laktamowe (np. penicyliny lub karbapenemy).

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości (innymi niż natychmiastowe i ciężkie) na penicyliny i karbapenemy w wywiadzie. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią ciężkie reakcje alergiczne, należy natychmiast przerwać stosowanie antybiotyku i rozpocząć odpowiednie leczenie. Stosować ostrożnie u pacjentów z napadami drgawkowymi. Brak wystarczających danych, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CCr ≤30 ml/min) i schyłkową niewydolnością nerek (ESRD), w tym u pacjentów poddawanych hemodializie - nie zaleca się stosowania ceftaroliny u tych pacjentów. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej podczas stosowania cefalosporyn, dlatego u pacjentów, u których niedokrwistość wystąpiła w trakcie lub po zakończeniu stosowania ceftaroliny, należy przebadać również ze względu na taką możliwość. Brak doświadczenia w stosowaniu ceftaroliny w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc w następujących grupach pacjentów: pacjenci z zaburzoną odpornością, pacjenci z ciężką posocznicą lub ze wstrząsem septycznym, pacjenci z ciężką pierwotną chorobą płuc, należący do klasy V skali PORT i (lub) z pozaszpitalnym zapaleniem płuc, u których konieczne jest wspomaganie oddychania, pacjenci z pozaszpitalnym zapaleniem płuc wywołanym opornymi na metycylinę bakteriami S. aureus lub pacjenci, u których konieczna jest intensywna opieka medycznej - w tych grupach pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania leku. Brak doświadczenia w stosowaniu ceftaroliny w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich w następujących grupach pacjentów: pacjenci z zaburzoną odpornością, z ciężką posocznicą lub ze wstrząsem septycznym, pacjenci z martwiczym zapaleniem powięzi, ropniem okołoodbytniczym i pacjenci z poparzeniami trzeciego stopnia lub z rozległym poparzeniem, natomiast doświadczenie w leczeniu pacjentów z zakażoną stopą cukrzycową jest ograniczone - w tych grupach pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania leku. U każdego pacjenta, u którego w trakcie lub po leczeniu ceftaroliną wystąpiła biegunka należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD); w takiej sytuacji konieczne jest natychmiastowe przerwanie leczenia ceftaroliną i podjęcie leczenia wspomagającego, w tym leczenia skierowanego przeciwko Clostridium difficile. Podczas lub po zakończeniu stosowania ceftaroliny mogą wystąpić nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami. Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku pacjentów w wieku <18 lat.

Niepożądane działanie

Bardzo często: pozytywny wynik bezpośredniego testu Coombsa. Często: wysypka, pokrzywka, ból głowy, zawroty głowy, zapalenie naczyń, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, gorączka, reakcje w miejscu podania (rumień, zapalenie naczyń, ból). Niezbyt często: zapalenie jelit wywołane Clostridium difficile, niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, wydłużenie czasu protrombinowego (PT), wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT), zwiększenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR), reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, obrzęk ust i twarzy), zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy.

Ciąża i laktacja

Unikać stosowania w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga zastosowania ceftaroliny. Nie wiadomo, czy fosamil ceftaroliny lub ceftarolina przenika ją do kobiecego mleka - decyzję o tym czy przerwać karmienie piersią, czy stosowanie ceftaroliny, należy podjąć z uwzględnieniem korzyści wynikających z leczenia matki.

Uwagi

Podczas stosowania cefalosporyn może wystąpić pozytywny wynik bezpośredniego testu antyglobulinowego (test Coombsa). Zawroty głowy występujące podczas leczenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ceftarolina lub fosamil ceftaroliny nie są metabolizowane przez CYP450, nie są także inhibitorami ani induktorami CYP450 - wystąpienie interakcji w tym mechanizmie jest mało prawdopodobne. Ceftarolina nie jest ani substratem ani inhibitorem transporterów wychwytu nerkowego (OCT2, OAT1 i OAT3) - nie oczekuje się interakcji pomiędzy ceftaroliną a lekami będącymi substratami lub inhibitorami (np. probenecyd) tych transporterów.

Cena

Zinforo, cena 100% 4564.75 zł

Preparat zawiera substancję: Ceftaroline fosamil

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."