Xeomin

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A wolnej od białek kompleksujących (1 j. = 1 LD50 toksyny dla myszy).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Xeomin 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do wstrz.

Botulinum toxin type A

2019-04-05

Działanie

Toksyna botulinowa blokuje przewodzenie cholinergiczne w obrębie połączenia nerwowo-mięśniowego przez hamowanie uwalniania acetylocholiny. Zakończenia nerwowe płytek nerwowo-mięśniowych przestają reagować na bodźce nerwowe, co powoduje brak wydzielania neuroprzekaźnika. Przywrócenie przewodzenia bodźców następuje poprzez tworzenie nowych zakończeń nerwowych i płytek ruchowych. Pierwszym etapem działania toksyny jest związanie się z zakończeniami cholinergicznymi nerwu; drugi etap to wniknięcie lub internalizacja z zakończeniami nerwowymi; w ostatnim etapie toksyna blokuje uwalnianie acetylocholiny poprzez efekt zatrucia wewnątrzkomórkowego w obrębie zakończenia nerwowego. Powrót do stanu wyjściowego następuje w ciągu 3-4 mies. po wstrzyknięciu.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli. Jednostki dawkowania zalecane dla leku nie są równoważne z jednostkami dawkowania innych leków zawierających toksynę botulinową. Optymalną dawkę i ilość miejsc wstrzyknięcia do leczonego miejsca należy określić indywidualnie, leczenie rozpocząć od małej dawki i zwiększać do osiągnięcia zamierzonego działania. Preparat powinien zostać zużyty podczas jednej sesji wstrzykiwań i tylko przez jednego pacjenta. Zmniejszenie lub zwiększenie dawki jest możliwe poprzez podanie mniejszej lub większej objętości preparatu. Zmniejszenie wstrzykniętej objętości powoduje mniejsze uczucie ucisku i rozproszenie toksyny w leczonym mięśniu. Jest to korzystne w przypadku leczenia małych grup mięśniowych, gdyż zmniejsza działanie preparatu na sąsiadujące mięśnie. Kurcz powiek: dawka początkowa to 1,25-2,5 j. w każdym miejscu wstrzyknięcia. Dawka początkowa nie powinna być większa niż 25 j. na jedno oko. Preparat wstrzykuje się do przyśrodkowej i bocznej części mięśnia okrężnego oka górnej powieki i do bocznej części mięśnia okrężnego oka dolnej powieki. Dodatkowo preparat podaje się w obrębie brwi, bocznej części mięśnia okrężnego oka i górnej części twarzy, jeśli ich skurcze upośledzają widzenie. Należy unikać podawania preparatu w pobliżu mięśnia dźwigacza powieki górnej, aby zmniejszyć ryzyko opadania powieki, w przyśrodkową część dolnej powieki, aby zmniejszyć ryzyko podwójnego widzenia. Delikatny ucisk w miejscu wstrzyknięcia bezpośrednio po jego wykonaniu zmniejsza ryzyko ich powstawania. Efekt działania preparatu występuje średnio w ciągu 4 dni i utrzymuje się przez około 3-4 miesiące, następnie leczenie można powtórzyć. Podczas następnego zabiegu dawkę można zwiększyć dwukrotnie, jeśli efekt terapeutyczny pierwszego zabiegu będzie niewystarczający. Dawka maksymalna wynosi 100 j./12 tyg. Nie zaleca się wstrzykiwania więcej niż 5 j. w jedno miejsce. Nie uzyskuje się dodatkowej poprawy powtarzając podawanie leku częściej niż co 3 mies. Kurczowy kręcz szyi: dawkę dobiera się indywidualnie w zależności od ustawienia głowy i szyi, umiejscowienia możliwego bólu, przerostu mięśni, masy ciała, odpowiedzi na leczenie. Preparat podaje się do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, mięśnia dźwigacza łopatki, mięśnia pochyłego, mięśnia płatowego głowy i (lub) mięśnia czworobocznego. W razie trudności z wyizolowaniem pojedynczych mięśni należy wykonać wstrzyknięcie pod kontrolą badania elektromiograficznego. Masę mięśniową i stopień przerostu lub zaniku mięśniowego uwzględnia się przy wyborze odpowiedniej dawki leku. Maksymalna dawka całkowita nie przekracza zazwyczaj 200 j., dozwolona jest dawka do 300 j.; nie podawać więcej niż 50 j. w każde miejsce wstrzyknięcia. Nie należy wykonywać obustronnych wstrzyknięć do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń połykania. Efekt działania preparatu występuje w ciągu 1 tyg. i utrzymuje się przez około 3-4 miesiące, leczenie można powtórzyć po co najmniej 10 tyg. Poudarowa spastyczność kończyny górnej: dokładną dawkę i liczbę miejsc wstrzyknięcia należy dostosować do danego pacjenta w oparciu o wielkość, liczbę i lokalizację chorobowo zmienionych mięśni (przy użyciu elektromiografii lub technik stymulacji nerwów), nasilenia spastyczności i obecności miejscowego osłabienia mięśni. Wstrzyknięcie leku w wiele miejsc może umożliwić bardziej jednorodny kontakt leku z unerwionymi obszarami mięśnia co jest szczególnie korzystne w przypadku wstrzykiwania leku w większe mięśnie. W trakcie zasadniczego badania klinicznego podano następujące początkowe dawki: zgięty nadgarstek - mięsień zginacz promieniowy nadgarstka: 50 j., mięsień zginacz łokciowy nadgarstka: 40 j.; zaciśnięta pięść - mięsień zginacz powierzchniowy palców: 40 j., mięsień zginacz głęboki palców: 40 j.; zgięty łokieć - mięsień ramienno-promieniowy: 60 j., mięsień dwugłowy: 80 j., mięsień ramienny: 50 j.; nawrócone przedramię - mięsień nawrotny czworoboczny: 25 j., mięsień nawrotny obły: 40 j.; kciuk w dłoni - mięsień zginacz długi kciuka: 20 j., mięsień przywodziciel kciuka: 10 j.; mięsień zginacz krótki kciuka/mięsień przeciwstawiacz kciuka: 10 j. Całkowita dawka stosowana w leczeniu spastyczności kończyny górnej w czasie jednej sesji leczenia nie powinna przekraczać 500 jednostek i nie należy podawać więcej, niż 250 jednostek do mięśni ramienia. W przypadku leczenia wieloma dawkami zalecany zakres dawek przedstawia się następująco: zgięty nadgarstek - mięsień zginacz promieniowy nadgarstka: 25-100 j. w 1-2 miejscach wstrzyknięcia na mięsień, mięsień zginacz łokciowy nadgarstka: 20-100 j. w 1-2 miejscach wstrzyknięcia na mięsień; zaciśnięta pięść - mięsień zginacz powierzchniowy palców: 25-100 j. w 2 miejscach wstrzyknięcia na mięsień, mięsień zginacz głęboki palców: 25-100 j. w 2 miejscach wstrzyknięcia na mięsień; zgięty łokieć - mięsień ramienno-promieniowy: 25-100 j. w 1-3 miejscach wstrzyknięcia na mięsień, mięsień dwugłowy: 50-200 j. w 1-4 miejscach wstrzyknięcia na mięsień, mięsień ramienny: 25-100 j. w 1-2 miejscach wstrzyknięcia na mięsień; nawrócone przedramię - mięsień nawrotny czworoboczny: 10-50 j. w 1 miejscu wstrzyknięcia na mięsień, mięsień nawrotny obły: 25-75 j. w 1-2 miejscach wstrzyknięcia na mięsień; kciuk w dłoni - mięsień zginacz długi kciuka: 10-50 j. w 1 miejscu wstrzyknięcia na mięsień, mięsień przywodziciel kciuka: 5-30 j. w 1 miejscu wstrzyknięcia na mięsień; mięsień zginacz krótki kciuka/mięsień przeciwstawiacz kciuka: 5-30 j. w 1 miejscu wstrzyknięcia na mięsień. Wewnętrznie zrotowane ramię – miesięń naramienny (cz. obojczykowa): 20-150 j. w 1-3 miejscach wstrzyknięcia na mięsień; mięsień najszerszy grzbietu: 25-150 j.w 1-4 miejscach wstrzyknięcia na mięsień; mięsień piersiowy większy: 20-200 j. w 1-6 miejscach wstrzyknięcia na mięsień; mięsień podłopatkowy: 15-100 j. w 1-4 miejscach wstrzyknięcia na mięsień; mięsień obły większy: 20-100 j. w 1-2 miejscach wstrzyknięcia na mięsień. Pacjenci informowali, że początek działania odczuwali po 4 dniach od podania leku, maksymalny wynik zmniejszenia napięcia mięśni odczuwali w ciągu 4 tyg. Zasadniczo skutek leczenia utrzymywał się 12 tyg., nie należy wstrzykiwać kolejnej dawki w odstępach krótszych niż 12 tyg.

Wskazania

Objawowe leczenie kurczu powiek, dystonii szyjnej z przewagą komponenty rotacyjnej (kurczowy kręcz szyi) i poudarowej spastyczności kończyny górnej z objawami zgięcia nadgarstka i zaciśniętej pięści u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na neurotoksynę botulinową typu A lub na pozostałe składniki preparatu. Uogólnione zaburzenia czynności mięśniowej (np. myasthenia gravis, zespół Lamberta-Eatona). Obecność stanu zapalnego w miejscu planowanego wstrzyknięcia.

Środki ostrożności

U pacjentów z chorobami neurologicznymi, w tym z trudnościami z przełykaniem, preparat stosować pod nadzorem specjalisty, tylko w przypadkach gdy korzyść przewyższa ryzyko. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami połykania i zachłyśnięciami w wywiadzie. Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z anatomią pacjenta i ze zmianami w jego anatomii powstałymi na skutek wcześniejszych zabiegów chirurgicznych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wstrzykiwania w miejsca znajdujące się w pobliżu wrażliwych struktur, tj. tętnica szyjna, szczyty płuc. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami krwawienia, przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, u pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym lub z innymi chorobami wywołującymi zaburzenie czynności nerwowo-mięśniowej oraz gdy mięśnie, do których ma zostać wstrzyknięty lek, znajdują się w stanie wyraźnego osłabienia lub zaniku. Zbyt częste stosowanie toksyny botulinowej może skutkować powstawaniem przeciwciał, które mogą prowadzić do wytworzenia się oporności na leczenie. Pacjenci uprzednio nieaktywni lub prowadzący siedzący tryb życia powinni być nakłaniani do stopniowego zwiększania swojej aktywności po wstrzyknięciu leku. Preparat zawiera albuminę ludzką i dlatego nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych. Ostrożnie stosować u pacjentów obciążonych ryzykiem rozwoju jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Zmniejszona częstotliwość mrugania po wstrzyknięciu preparatu do mięśnia okrężnego oka może prowadzić do narażenia rogówki na działanie czynników zewnętrznych, utrzymujących się ubytków nabłonka i owrzodzenia rogówki, szczególnie u pacjentów z chorobami nerwu VII. U pacjentów po wcześniejszych operacjach oka należy przeprowadzić staranne badanie czucia rogówki. Ostrożnie stosować u pacjentów z mniejszą masą mięśniową szyi lub pacjentów wymagających obustronnych wstrzyknięć do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, ze względu na możliwe wystąpienie zaburzeń połykania. Lek w leczeniu ogniskowej spastyczności był badany w skojarzeniu ze stosowanym standardowym schematem leczenia; lek nie zastępuje standardowych metod leczenia. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skuteczności leku w poprawianiu zakresu ruchu w stawie dotkniętym przez ustalony przykurcz. Bezpieczeństwo i skuteczność leku u dzieci i młodzieży (0-17 lat) nie zostały ustalone - nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej. W przypadku braku działania leku w ciągu 1 miesiąca od pierwszego wstrzyknięcia, należy podjąć następujące środki: kliniczną weryfikację działania neurotoksyny na ostrzyknięty mięsień, analizę przyczyny klinicznej oporności na leczenie, ocenę wyboru leczenia. Jeżeli w trakcie początkowego leczenia nie pojawiły się działania niepożądane leku można przeprowadzić dodatkową serię wstrzyknięć pod następującymi warunkami: dobranie dawki na podstawie analizy braku odpowiedzi klinicznej na ostatnie podanie leku, podanie leku pod kontrolą badania EMG oraz zalecany minimalny odstęp pomiędzy pierwszym i powtórnym podaniem leku nie został przekroczony.

Niepożądane działanie

Ogólne: w związku z samym wstrzyknięciem może wystąpić miejscowy ból, stan zapalny, parestezja, niedoczulica, tkliwość, opuchlizna, obrzęk, rumień, świąd, miejscowe zakażenie, krwiak, krwawienie i/lub siniak. Ból i/lub niepokój związany z ukłuciem może prowadzić do reakcji wazowagalnych, włącznie z przejściowym objawowym niedociśnieniem, nudnościami, szumem w uszach oraz omdleniem. Działania niepożądane substancji z grupy toksyn botulinowych typu A: miejscowe osłabienie mięśni. Bardzo rzadko zgłaszano działania niepożądane występujące w związku z zasięgiem rozprzestrzeniania się toksyny z miejsca podania, wywołujące objawy zgodne z efektem działania toksyny botulinowej typu A (nadmierne osłabienie mięśni, zaburzenia połykania i zachłystowe zapalenie płuc ze skutkiem śmiertelnym w niektórych przypadkach). Rzadko zgłaszano ciężkie i (lub) nagłe reakcje nadwrażliwości obejmujące wstrząs anafilaktyczny, chorobę posurowiczą, pokrzywkę, obrzęk tkanek miękkich i duszność. Kurcz powiek – bardzo często: opadanie powieki, zespół suchego oka; często: ból głowy, porażenie nerwu twarzowego, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, nasilone łzawienie, suchość w jamie ustnej, zaburzania połykania, ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, osłabienie mięśni; niezbyt często: wysypka. Kurczowy kręcz szyi – bardzo często: zaburzenia połykania; często: ból głowy, stan przedomdleniowy, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, nadmierna potliwość, ból szyi, osłabienie mięśni, ból mięśni, skurcze mięśni, sztywność mięśni i stawów, ból w miejscu wstrzyknięcia, astenia, infekcje górnych dróg oddechowych; niezbyt często: zaburzenia mowy, wysypka. Spastyczność kończyny górnej – często: suchość w jamie ustnej; niezbyt często: ból głowy, zaburzenia czucia, niedoczulica, zaburzenia połykania, nudności, osłabienie mięśni, ból kończyn, ból mięśni, astenia; częstość nieznana: ból w miejscu wstrzyknięcia. Po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano: objawy grypopodobne i reakcje nadwrażliwości, takie jak opuchlizna, obrzęk (również w miejscach odległych od miejsca wstrzyknięcia), rumień, świąd, wysypka (lokalna i uogólniona) i duszność.    

Ciąża i laktacja

Preparatu nie wolno stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne i jeśli oczekiwana korzyść nie przewyższa możliwego ryzyka. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu aż do odzyskania pełnej sprawności.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań interakcji. Teoretycznie antybiotyki aminoglikozydowe oraz inne leki wpływające na przewodzenie nerwowo-mięśniowe (np. pochodne tubokuraryny) mogą nasilać działanie toksyny botulinowej. Z tego względu skojarzone stosowanie preparatu i aminoglikozydów lub spektynomycyny wymaga szczególnej ostrożności. Obwodowo działające leki zwiotczające mięśnie powinny być stosowane ostrożnie, w razie potrzeby należy zmniejszyć ich początkową dawkę lub zastosować substancję o pośrednim czasie działania jak wekuronium lub atrakurium zamiast dłużej działających leków. Leki z grupy 4-aminochinolin mogą osłabiać działanie preparatu.

Preparat zawiera substancję: Botulinum toxin type A

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."