Valcyclox

1 tabl. powl. zawiera 450 mg walgancyklowiru (w postaci chlorowodorku).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Valcyclox 60 szt. (blister), tabl. powl.

Valganciclovir

987.74 zł 2019-04-05

Działanie

Walgancyklowir jest L-walilowym estrem (prolekiem) gancyklowiru. Gancyklowir jest syntetycznym analogiem 2'-deoksyguanozyny i w warunkach in vitro i in vivo hamuje replikację herpeswirusów. Do wrażliwych wirusów należą: wirus cytomegalii (HCMV), wirus opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2), ludzki wirus opryszczki typu 6, 7 i 8 (HHV-6, HHV-7 i HHV-8), wirus Epsteina-Barr (EBV), wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) i wirus zapalenia wątroby typu B (HBV). W komórkach zakażonych CMV gancyklowir jest początkowo fosforylowany do monofosforanu przez wirusową kinazę białkową pUL97. Dalsza fosforylacja z udziałem kinaz komórkowych prowadzi do powstania trifosforanu gancyklowiru, który podlega następnie powolnemu metabolizmowi wewnątrzkomórkowemu. Ponieważ fosforylacja zależy w znacznym stopniu od kinazy wirusowej, fosforylacja gancyklowiru ma miejsce przede wszystkim w komórkach zakażonych przez wirusy. Wirusostatyczne działanie gancyklowiru jest wynikiem hamowania syntezy DNA wirusa przez kompetycyjne zahamowanie wbudowywania trifosforanu deoksyguanozyny do łańcucha DNA wirusa z udziałem polimerazy DNA oraz przez wbudowywanie trifosforanu gancyklowiru do DNA wirusa, powodujące zahamowanie lub znaczne ograniczenie wydłużania łańcucha wirusowego DNA. Walgancyklowir dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i jest szybko oraz w znacznym stopniu metabolizowany z udziałem esteraz jelitowych i wątrobowych do gancyklowiru. Bezwzględna biodostępność gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru wynosi ok. 60%, a ekspozycja na powstały gancyklowir jest podobna do uzyskanej po dożylnym podaniu gancyklowiru. Podanie walgancyklowiru z pożywieniem zwiększa AUC i Cmax gancyklowiru, ponadto zmniejsza się zmienność międzyosobnicza ekspozycji na gancyklowir. Gancyklowir wiąże się z białkami osocza w 1-2%. Walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru; nie wykryto żadnych innych metabolitów. Wydalanie zachodzi  przez nerki w procesie przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego, w postaci gancyklowiru. U pacjentów z zakażeniem HIV i CMV T0,5 gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru wynosi 4,1 ± 0,9 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dawka doustna walgancyklowiru 900 mg 2 razy na dobę jest terapeutycznie równoważna dawce dożylnej gancyklowiru 5 mg/kg mc. 2 razy na dobę. Leczenie cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki. Dorośli. Leczenie początkowe: u pacjentów z czynnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki - 900 mg (2 tabl.) 2 razy na dobę przez 21 dni; dłuższe leczenie początkowe może zwiększać ryzyko toksycznego działania na szpik kostny. Leczenie podtrzymujące: po leczeniu początkowym lub u pacjentów z nieaktywnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki - 900 mg (2 tabl.) raz na dobę. U pacjentów, u których nasili się zapalenie siatkówki, można powtórzyć leczenie początkowe, ale należy brać pod uwagę możliwość oporności wirusa na lek. Dzieci i młodzież. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności walgancyklowiru w leczeniu cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki w tej grupie wiekowej. Zapobieganie chorobie wywołanej przez CMV po przeszczepieniu narządu miąższowego. Dorośli. Dla biorców przeszczepu nerki - 900 mg (2 tabl.) raz na dobę; stosowanie walgancyklowiru należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 100 dni od zabiegu; profilaktykę można kontynuować do 200 dni po przeszczepieniu. Dla pacjentów, którym przeszczepiono inny narząd miąższowy niż nerka - 900 mg (2 tabl.) raz na dobę; stosowanie walgancyklowiru należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 100 dni po transplantacji. Dzieci i młodzież. U pediatrycznych biorców narządu miąższowego (w wieku od urodzenia), z ryzykiem rozwoju cytomegalii, zalecaną dawkę walgancyklowiru podawaną raz na dobę ustala się na podstawie powierzchni ciała pacjenta (BSA) i klirensu kreatyniny (CCr) wyliczonego ze wzoru Schwartza. Dawka dla dzieci i młodzieży (mg) = 7 x BSA x CCr. Szczegółowe wzory i wyliczenia - patrz ChPL. Dla dzieci, którym przeszczepiono nerkę, podawanie raz na dobę zalecanej dawki (7 x BSA x CCr) należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować leczenie do 200 dni od zabiegu. Dla dzieci, którym przeszczepiono narząd inny niż nerkę, podawanie raz na dobę zalecanej dawki (7 x BSA x CCr) należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować leczenie do 100 dni od zabiegu. Wszystkie obliczone dawki należy zaokrąglić do najbliższych 25 mg powyżej dawki możliwej do podania. Jeśli obliczona dawka jest większa niż 900 mg, należy podać maksymalną dawkę 900 mg. Preferowaną postacią leku jest roztwór doustny, gdyż umożliwia podawanie dawki obliczonej w wyżej opisany sposób, ale stosowanie walgancyklowiru w tabl. powl. jest możliwe, jeśli obliczone dawki mieszczą się w zakresie 10% dawek możliwych do podania w postaci dostępnych tabletek i pacjent jest w stanie połknąć tabletkę.  Zaleca się regularne kontrolowanie stężenia kreatyniny we krwi, uwzględnienie zmian wzrostu pacjenta i jego masy ciała, i odpowiednie dostosowanie dawki w okresie profilaktycznego stosowania walgancyklowiru. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Dawkowanie dostosować do klirensu kreatyniny (CCr) - CCr ≥60 ml/min: dawka początkowa 900 mg 2 razy na dobę, dawka podtrzymująca i zapobiegawcza 900 mg raz na dobę; CCr 40-59 ml/min: dawka początkowa 450 mg 2 razy na dobę, dawka podtrzymująca i zapobiegawcza 450 mg raz na dobę; CCr 25-39 ml/min: dawka początkowa 450 mg raz na dobę, dawka podtrzymująca i zapobiegawcza 450 mg co 2 dni; CCr 10-24 ml/min: dawka początkowa 450 mg co 2 dni, dawka podtrzymująca i zapobiegawcza 450 mg 2 razy w tyg.; CCr Zmiana leczenia z doustnego gancyklowiru na doustny walgancyklowir. Biodostępność gancyklowiru po podaniu pojedynczej dawki 900 mg walgancyklowiru wynosi około 60% w porównaniu z około 6% po podaniu doustnym 1000 mg gancyklowiru (w postaci kapsułek). Nadmierna ekspozycja na gancyklowir może wiązać się z zagrażającymi życiu reakcjami niepożądanymi, dlatego zaleca się ścisłe przestrzeganie ustalonego dawkowania podczas rozpoczynania leczenia, zmiany leczenia początkowego na podtrzymujące i podczas zmiany leczenia doustnego gancyklowirem na walgancyklowir. Gancyklowiru w kapsułkach nie można zastępować tabletkami z walgancyklowirem w stosunku 1:1. Pacjentów zmieniających gancyklowir w kapsułkach na walgancyklowir należy ostrzec przed ryzykiem przedawkowania, jeśli przyjmą większą niż zalecona liczbę tabletek walgancyklowiru. Sposób podania. Lek przyjmować podczas posiłków. Tabletek nie należy przełamywać ani kruszyć. Unikać bezpośredniego kontaktu skóry i błon śluzowych z uszkodzonymi lub pokruszonymi tabletkami (lek o potencjalnym działaniu teratogennym i rakotwórczym). Jeśli taki kontakt nastąpi, zanieczyszczone miejsce należy umyć dokładnie wodą i mydłem, przemyć dokładnie oczy jałową wodą lub, w razie jej braku, zwykłą wodą. U pacjentów pediatrycznych stosować właściwą dla wieku dziecka postać farmaceutyczną leku.

Wskazania

Początkowe i podtrzymujące leczenie cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u dorosłych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS). Zapobieganie chorobie wywołanej przez CMV u niezakażonych wirusem cytomegalii dorosłych i dzieci (w wieku od urodzenia do 18 lat), którzy otrzymali przeszczepiany narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na walgancyklowir, gancyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na acyklowir i walacyklowir (ryzyko nadwrażliwości krzyżowej, ze względu na podobieństwo budowy chemicznej walgancyklowiru i tych leków). Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (konieczna modyfikacja dawkowania). Nie stosować u pacjentów poddawanych hemodializie. Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń hematologicznych, nie należy rozpoczynać leczenia walgancyklowirem, jeśli bezwzględna liczba neutrofilów wynosi <500/μl lub liczba płytek krwi <25 000/μl lub stężenie hemoglobiny <8 g/dl. Jeśli stosowanie zapobiegawcze przedłuża się ponad 100 dni, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia leukopenii i neutropenii. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z występującym uprzednio niedoborem krwinek lub z polekowym niedoborem krwinek w wywiadzie oraz u pacjentów poddawanych radioterapii. W trakcie leczenia należy regularnie, ściśle kontrolować liczbę krwinek i płytek krwi. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u dzieci i młodzieży wskazane może być dokładniejsze kontrolowanie parametrów hematologicznych, najrzadziej przy każdej wizycie pacjenta w klinice, gdzie dokonano przeszczepienia. U pacjentów, u których rozwinie się ciężka leukopenia, neutropenia, niedokrwistość i (lub) małopłytkowość, należy rozważyć zastosowanie czynników krwiotwórczych i (lub) przerwanie podawania leku. Doświadczenie dotyczące stosowania leku w zapobieganiu chorobie wywołanej przez CMV u pacjentów po przeszczepieniu płuc i jelit jest ograniczone. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany leczenia doustnego z gancyklowiru na walgancyklowir, z uwagi na znaczącą różnicę w biodostępności (ryzyko przedawkowania).

Niepożądane działanie

Bardzo często: (ciężka) neutropenia, niedokrwistość, duszność, biegunka. Często: zakażenie drożdżakowe jamy ustnej, posocznica (bakteriemia, wiremia), zapalenie tkanki łącznej, zakażenie dróg moczowych, ciężka niedokrwistość, (ciężka) małopłytkowość, (ciężka) leukopenia, (ciężka) pancytopenia, zmniejszony apetyt, jadłowstręt, depresja, niepokój, splątanie, zaburzenia myślenia, ból głowy, bezsenność, zaburzenia smaku, niedoczulica, parestezje, neuropatia obwodowa, zawroty głowy, drgawki, obrzęk plamki żółtej, odwarstwienie siatkówki, męty ciała szklistego, ból oka, ból ucha, kaszel, nudności, wymioty, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność, zaparcie, wzdęcia, zaburzenia połykania, (ciężkie) zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności ALP, zwiększenie aktywności AspAT, zapalenie skóry, poty nocne, świąd, ból pleców, ból mięśni, ból stawów, skurcze mięśni, zmniejszenie klirensu kreatyniny, zaburzenia czynności nerek, zmęczenie, gorączka, dreszcze, ból, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, osłabienie, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi. Niezbyt często: niewydolność szpiku kostnego, reakcja anafilaktyczna, pobudzenie, zaburzenia psychotyczne, omamy, drżenie, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek, głuchota, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, rozdęcie brzucha, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności AlAT, łysienie, pokrzywka, suchość skóry, krwiomocz, niewydolność nerek, bezpłodność u mężczyzn. Rzadko: niedokrwistość aplastyczna. Podawanie walgancyklowiru wiąże się z większym ryzykiem biegunki niż podanie dożylne gancyklowiru. Walgancyklowir powoduje większe ryzyko neutropenii i leukopenii niż podawany doustne gancyklowir. Ciężką neutropenię (ANC Dzieci i młodzież. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były biegunka, nudności, neutropenia, leukopenia i niedokrwistość. Ogólny profil bezpieczeństwa u pediatrycznych i dorosłych biorców narządu miąższowego był podobny. Niektóre działania niepożądane, takie jak zakażenie górnych dróg oddechowych, gorączka, ból brzucha i bezmocz (które mogą być charakterystyczne dla populacji pediatrycznej), notowano częściej u dzieci i młodzieży, niż u dorosłych. Neutropenię zgłaszano również częściej u dzieci i młodzieży po przeszczepieniu narządu miąższowego niż u dorosłych, ale nie znaleziono korelacji miedzy neutropenią a działaniami niepożądanymi związanymi z zakażeniem u dzieci i młodzieży. U dzieci i młodzieży po przeszczepieniu nerki wydłużenie ekspozycji na walgancyklowir do 200 dni nie wiązało się ze zwiększeniem częstości działań niepożądanych. Ciężka neutropenia (ANC <500/μl) występowała częściej u pediatrycznych biorców nerki otrzymujących walgancyklowir do 200 dni w porównaniu z dziećmi leczonymi do 100 dni oraz z dorosłymi biorcami nerki leczonymi do 100 lub 200 dni. Dostępna jest ograniczona liczba danych dotyczących leczonych walgancyklowirem noworodków i niemowląt z objawami wrodzonego zakażenia cytomegalowirusem, ale wydaje się, że bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie pacjentów odpowiada znanemu profilowi bezpieczeństwa walgancyklowiru i gancyklowiru.

Ciąża i laktacja

Lek należy traktować jako potencjalnie teratogenny i rakotwórczy, który może również powodować wady rozwojowe i nowotwory; może mieć odległe działanie rakotwórcze i toksyczne na rozrodczość, może powodować przemijające lub trwałe zaburzenia płodności (w tym bezpłodność u mężczyzn). Nie stosować w ciąży, chyba że korzyść terapeutyczna dla matki przewyższa potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji w czasie leczenia walgancyklowirem. Mężczyźni stosujący walgancyklowir powinni stosować mechaniczne metody antykoncepcji w czasie leczenia i przez co najmniej 90 dni po jego zakończeniu, chyba że nie ma ryzyka zajścia partnerki w ciążę. Nie stosować w okresie karmienia piersią, z uwagi na ryzyko wywołania ciężkich reakcji niepożądanych u karmionego piersią niemowlęcia.

Uwagi

Występujące w trakcie leczenia objawy niepożądane, jak: drgawki, sedacja, zawroty głowy, bezład i (lub) splątanie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań in vivo interakcji leków z walgancyklowirem. Z uwagi na szybki i znaczny metabolizm walgancyklowiru do gancyklowiru, stosując lek należy brać pod uwagę poniższe interakcje dotyczące gancyklowiru. Skojarzenie: gancyklowir i imipenem z cylastatyną zwiększa ryzyko drgawek - nie stosować jednocześnie, chyba że możliwe korzyści przewyższają ryzyko. Probenecyd współzawodniczy z gancyklowirem w procesie wydzielania kanalikowego w nerkach (zmniejszenia klirensu nerkowego gancyklowiru o 20%, zwiększenia całkowitego wpływu leku na organizm o 40%) - należy uważnie obserwować, czy u pacjentów otrzymujących takie połączenie leków nie występują objawy toksyczności gancyklowiru. Stosowanie z trimetoprimem zwiększa ryzyko mielotoksyczności - stosować razem tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. W przypadku stosowania z mykofenolanem mofetylu należy kontrolować pacjentów pod kątem nasilonej toksyczności hematologicznej (neutropenia, leukopenia). Stosowanie z zydowudyną może prowadzić do niewielkiego zwiększenia jej AUC (o ok. 17%) - ponieważ zydowydyna i gancyklowir mogą powodować neutropenię i niedokrwistość, niektórzy pacjenci mogą nie tolerować skojarzonego leczenia pełnymi dawkami. Stosowanie z dydanozyną prowadzi do zwiększenia jej AUC (o ok. 84-124%) - należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy toksycznego działania dydanozyny. Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji przy jednoczesnym stosowaniu stawudyny i doustnego gancyklowiru. Jest mało prawdopodobne, aby gancyklowir i inne leki przeciwwirusowe w stężeniach odpowiednich do hamowania wirusów HIV lub HBV/HCV, działały wzajemnie synergicznie lub antagonistycznie. W metabolizmie gancyklowiru i walgancyklowiru nie uczestniczą enzymy cytochromu P-450, ponadto gancyklowir nie jest substratem dla glikoproteiny P, ani nie wpływa na aktywność UDP-glukuronozylotransferazy - mało prawdopodobne są interakcje metaboliczne lub związane z białkami transportowymi z następującymi grupami leków przeciwwirusowych: nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI), np. rylpiwiryna, etrawiryna, efawirenz; inhibitory proteazy, np. darunawir, boceprewir i telaprewir; inhibitory wejścia (inhibitor fuzji wirusa z komórką i antagonista koreceptora CCR5), np. enfuwirtyd i marawirok; inhibitor transferu łańcucha integrazy HIV (INSTI), np. raltegrawir. Ponieważ gancyklowir wydalany jest przez nerki w procesie filtracji kłębuszkowej i czynnego wydzielania kanalikowego, jednoczesne podawanie z lekami przeciwwirusowymi, które dzielą z nim drogę wydzielania kanalikowego, może zmienić stężenie osoczowe gancyklowiru/walgancyklowiru i (lub) jednocześnie stosowanego leku. Przykładowymi lekami są nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI), w tym stosowane w leczeniu zakażenia HBV, np. lamiwudyna, emtrycytabina, tenofowir, adefowir i entekawir. Klirens nerkowy gancyklowiru może być również zmniejszony w wyniku nefrotoksyczności spowodowanej przez takie leki, jak cydofowir, foskarnet, NRTI (np. tenofowir, adefowir). Walgancyklowir/gancyklowir można tylko wtedy stosować z którymkolwiek z tych leków, gdy spodziewana korzyść przewyższa ryzyko. Możliwe jest nasilenie działania toksycznego, jeśli walgancyklowir/gancyklowir jest podawany jednocześnie lub bezpośrednio przed przyjęciem albo po podaniu innych leków hamujących replikację w populacjach szybko dzielących się komórek, takich jak występujące w szpiku kostnym, jądrach oraz warstwie rozrodczej skóry i błony śluzowej przewodu pokarmowego. Przykładami takich leków są dapson, pentamidyna, flucytozyna, winkrystyna, winblastyna, adriamycyna, amfoterycyna B, trimetoprym z sulfonamidem, analogi nukleozydów, hydroksymocznik i pegylowane interferony z rybawiryną (z boceprewirem lub telaprewirem albo bez nich) - jednoczesne stosowanie z którymkolwiek z tych leków należy rozważać tylko wtedy, gdy przewidywane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Cena

Valcyclox, cena 100% 987.74 zł

Preparat zawiera substancję: Valganciclovir

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."