Terbinafine Aurobindo

1 tabl. zawiera 250 mg terbinafiny w postaci chlorowodorku.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Terbinafine Aurobindo 28 szt., tabl.

Terbinafine hydrochloride

39.07 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy o szerokim zakresie działania. W małym stężeniu działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz określone dwupostaciowe grzyby. Na drożdżaki, zależnie od gatunku, działa grzybobójczo lub hamuje ich wzrost. W przypadku stosowania doustnego, lek koncentruje się w skórze, paznokciach i włosach w stężeniu wykazującym działanie grzybobójcze i jest tam obecny 15-20 dni po zakończenia leczenia. Biodostępność wynosi ok. 80%. Okres połowicznego wchłaniania wynosi 0,8 h a okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi 4,6 h. Terbinafina silnie wiąże się z białkami osocza (99%). Szybko rozprasza się w skórze właściwej i koncentruje w lipofilnej warstwie rogowej naskórka. Terbinafina zbiera się również w łoju skórnym, tak więc występuje w dużym stężeniu w mieszkach włosowych oraz włosach i skórze skłonnej do przetłuszczania. Nie ma dowodów na to, że terbinafina przenika do płytki paznokcia w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Terbinafina jest szybko metabolizowana przez 7 izoenzymów CYP, głównie przez CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 oraz CYP2C19. W wyniku biotransformacji powstają nieaktywne metabolity, które są wydalane w przeważającym stopniu z moczem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 17 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 250 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia uzależniony jest od wskazań i ciężkości zakażenia. Grzybica skóry: grzybica stóp (typ międzpalcowy, podeszwowy/mokasynowy): 2-6 tyg; grzybica tułowia: 2-4 tyg; grzybica pachwin: 2-4 tyg. Grzybica paznokci: leczenia trwa zazwyczaj od 6 tyg. do 3 mies. W przypadku grzybicy paznokci dłoni zazwyczaj wystarczające jest 6-tyg. leczenie. W przypadku grzybicy paznokci stóp, wystarczające jest zazwyczaj 12-tyg. leczenie, chociaż u niektórych pacjentów wolny wzrost paznokci może wymagać dłuższego leczenia (6 mies. lub dłużej). Całkowity zanik objawów podmiotowych i przedmiotowych zakażenia może nastąpić dopiero po wielu miesiącach od zakończenia leczenia. Odpowiada to czasowi potrzebnemu, aby mogły odrosnąć w pełni zdrowe paznokcie. Nie ma konieczności dostosowania dawek u  pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min lub stężenie kreatyniny we krwi większe niż 300 μmol/l) powinni otrzymywać połowę zwykle stosowanej dawki. Jeżeli po oszacowaniu korzyści i ryzyka, korzyści przeważają nad ryzykiem, w niewydolności wątroby należy zastosować mniejsze dawkowanie. W przypadku pacjentów, u których już przed leczeniem wystąpiły łagodne lub ciężkie objawy choroby wątroby, klirens terbinafiny może być zmniejszony.Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, niezależnie od posiłku.

Wskazania

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry spowodowanych przez dermatofity wrażliwe na terbinafinę, takich jak grzybica tułowia (Tinea corporis), grzybica pachwin (Tinea cruris) oraz grzybica stóp (Tinea pedis), gdy leczenie doustne jest wskazane ze względu na umiejscowienie, ciężkość lub rozległość zakażenia. Leczenie grzybicy paznokci powodowanej przez dermatofity wrażliwe na terbinafinę. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne w sprawie właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwgrzybicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Środki ostrożności

Leczenie terbinafiną pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby nie było badane i nie jest zalecane. W przypadku niewydolności wątroby tam, gdzie zalety zastosowania leku przeważają nad związanym z jego zastosowaniem ryzykiem, należy zmniejszyć dawki leku. Przed zaplanowaniem terapii zaleca się badanie aktywności aminotransferaz we krwi. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe sugerujące zaburzenie czynności wątroby, należy zweryfikować czy są one związane z chorobą wątroby i natychmiast wstrzymać leczenie. Ze względu na ryzyko zaostrzenia należy zachować ostrożność podczas stosowania terbinafiny u pacjentów z łuszczycą. Należy zachować ostrożność podczas stosowania terbinafiny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na ryzyko wystąpienia agranulocytozy i martwicy toksyczno–rozpływnej naskórka, w przypadku wystąpienia następujących objawów, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem: wysoka gorączka, ból gardła, inne zakażenia, świąd, rozsiane zaburzenia skóry lub zaburzenia skóry z zajęciem błony śluzowej. Ze względu na ograniczone doświadczenie nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Niepożądane działanie

Bardzo często: wysypka, pokrzywka, bóle stawów i bóle mięśniowe (mogą one wystąpić jako część reakcji nadwrażliwości na lek, w połączeniu z reakcją alergiczną skóry). Często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, ból głowy, uczucie pełności w żołądku, łagodne bole brzucha, biegunka, niestrawność, mdłości, anoreksja (utrata apetytu). Niezbyt często: brak smaku lub zaburzenia smaku (u pacjentów powyżej 65 lat i z niskim indeksem masy ciała (BMI) są to czynniki stanowiące ryzyko) - zazwyczaj ustępujące w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu leczenia. Rzadko: zawroty głowy, niedoczulica, parestezje, zmęczenie, znużenie, reakcje alergiczne (w tym anafilaktyczne), zaburzenia czynności wątroby, szczególnie związane z zastojem żółci oraz w rzadkich przypadkach niewydolność wątroby, która niekiedy może prowadzić do transplantacji wątroby lub zgonu. Bardzo rzadko: agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, pancytopenia, długotrwałe zaburzenia smaku (czasem prowadzące do zmniejszenia ilości spożywanych posiłków i znacznego zmniejszenia masy ciała), ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno–rozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło oraz obrzęk angioneurotyczny), łuszczyca lub zaostrzenie łuszczycy, wypadanie włosów (nie stwierdzono bezpośredniego związku z zażywaniem leku), zaburzenia menstruacji, krwawienia międzymiesiączkowe, stany lękowe, depresja, wystąpienie lub pogorszenie się skórnego lub układowego tocznia rumieniowatego.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak odpowiednich danych nie należy podawać terbinafiny w okresie ciąży. Lek przenika do mleka matki - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Klirens osoczowy terbinafiny może być przyspieszony przez działanie leków, które pobudzają metabolizm (jak ryfampicyna) i może być hamowany przez leki, które hamują aktywność cytochromu P450 (jak cymetydyna). Gdy konieczne jest jednoczesne podawanie takich leków, należy odpowiednio dostosować dawkę terbinafiny. Badania in vitro wykazały, że terbinafina hamuje metabolizm leków, które są metabolizowane z udziałem CYP2D6. Te dane uzyskane na podstawie badania in vitro mogą mieć kliniczne znaczenie dla pacjentów otrzymujących leki metabolizowane głównie przez ten enzym, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory β-adrenergiczne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwarytmiczne (np. flekainid, propafenon) oraz inhibitory MAO typu B. Pacjenci ci powinni być poddani dokładnej obserwacji. W badanich in vitro wykazano, że terbinafina jest metabolizowana przez przynajmniej 7 izoenzymów CYP, głównie przez izoenzymy CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 oraz CYP2C19. Ryzyko hamowania lub pobudzania przez terbinafinę klirensu leków, (np. cyklosporyna, tolbutamid, terfenadyna, triazolam, doustne środki antykoncepcyjne) które są metabolizowane przez inne enzymy cytochromu P450, jest małe. Odnotowano jednak, przypadki zaburzeń menstruacji (krwawienia międzymiesiączkowe i nieregularne cykle) u pacjentów zażywających terbinafinę jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Cena

Terbinafine Aurobindo, cena 100% 39.07 zł

Preparat zawiera substancję: Terbinafine hydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."