Sumigra 100

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu. Preparat zawiera laktozę i aspartam.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sumigra 100 2 szt., tabl. powl.

Sumatriptan

37.7 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwmigrenowy - selektywny agonista receptorów serotoninowych 5-HT1. Nie działa na inne podtypy receptora 5-HT. Lek powoduje selektywny skurcz naczyń odchodzących tętnicy szyjnej, które dostarczają krew do tkanek zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, w tym opon mózgowych. Uważa się, że rozszerzenie tych naczyń stanowi podstawowy mechanizm występowania migreny. Ponadto sumatryptan hamuje aktywność nerwu trójdzielnego. Oba te mechanizmy składają się na przeciwmigrenowe działanie leku. Odpowiedź kliniczna pojawia się po ok. 30 min od doustnego podania dawki 100 mg. Po podaniu doustnym lek jest szybko wchłaniany i osiąga 70% maksymalnego stężenia w osoczu po 45 min. Średnia, bezwzględna biodostępność wynosi ok. 14%. Lek w niewielkim stopniu (14-21%) wiąże się z białkami osocza. Wydalany jest głównie w wyniku przemian metabolicznych. Główny metabolit - kwas 3-indolooctowy - wydalany jest głównie z moczem w postaci wolnego kwasu i w postaci sprzężonej z glukuronidem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi ok. 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Preparat należy zastosować tak szybko jak to możliwe, gdy pojawia się ból migrenowy. Lek jest tak samo skuteczny, gdy jest podawany w każdym etapie napadu. Dorośli: zalecana dawka wynosi 50 mg. U niektórych pacjentów może być konieczne podanie dawki 100 mg. Jeżeli objawy ustępują po pierwszej dawce preparatu, ale pojawiają się ponownie, można podać 1 lub 2 dodatkowe dawki podczas następnych 24 h pod warunkiem, że całkowita dawka leku podana w tym czasie nie jest większa niż 300 mg. Jeśli pacjent nie reaguje na pierwszą dawkę - nie należy podawać następnej dawki podczas tego samego napadu migreny, ale preparat może być stosowany w leczeniu następnych napadów. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek (25-50 mg). Sposób podania. Tabletki połykać w całości, popijać wodą.

Wskazania

Leczenie ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sumatryptan, którykolwiek ze składników preparatu lub na sulfonamidy. Przebyty zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, skurcz naczyń wieńcowych (dławica Prinzmetala) lub choroba naczyń obwodowych. Pacjenci z objawami choroby niedokrwiennej serca. Pacjenci, u których w przeszłości wystąpił udar lub przemijający napad niedokrwienia mózgu. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie lub umiarkowane niekontrolowane nadciśnienie. Równoczesne stosowanie preparatów zawierających ergotaminę lub jej pochodne (również metysergid). Równoczesne stosowanie odwracalnych (np. moklobemid) lub nieodwracalnych (np. selegilina) inhibitorów MAO. Nie należy stosować sumatryptanu w ciągu 2 tyg. po zaprzestaniu leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy stosować profilaktycznie. Nie stosować leku w leczeniu migreny połowiczej, podstawnej lub oftalmoplegicznej. Każdorazowo przed rozpoczęciem leczenia ostrego bólu głowy u pacjentów z niezdiagnozowaną migreną lub objawami nietypowymi dla migreny, należy wykluczyć inne, potencjalnie ciężkie choroby neurologiczne. Należy wziąć pod uwagę, że u pacjentów z migreną ryzyko występowania pewnych zaburzeń krążenia mózgowego np. udar, napad niedokrwienny mózgu może być zwiększone. Po podaniu leku mogą wystąpić przemijające objawy, takie jak ból w klatce piersiowej i uczucie ucisku, które mogą być intensywne i obejmować także obszar gardła. Jeżeli objawy te wskazują na niedokrwienną chorobę serca, nie należy podawać dodatkowych dawek sumatryptanu i należy odpowiednio ocenić stan pacjenta. Nie należy stosować sumatryptanu u pacjentów z czynnikami ryzyka niedokrwiennej choroby serca również u pacjentów, którzy są nałogowymi palaczami lub stosują terapię nikotyną, bez uprzedniej oceny układu sercowo-naczyniowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na kobiety z wymienionymi czynnikami ryzyka po menopauzie i mężczyzn powyżej 40 lat. Stosować ostrożnie u pacjentów z łagodnym, kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Przy jednoczesnym stosowaniu selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny i sumatryptanu, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta ze względu na możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu u pacjentów z chorobami, które mogą mieć wpływ na wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leku np. zaburzenie czynności wątroby lub nerek. Należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu u pacjentów z drgawkami w wywiadzie lub innymi czynnikami ryzyka, obniżającymi próg drgawkowy. U pacjentów z nadwrażliwością na sulfonamidy, może wystąpić reakcja alergiczna po podaniu sumatryptanu - należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu u tych pacjentów. Częstość wystąpienia działań niepożądanych może zwiększyć równoczesne stosowanie tryptanów i preparatów roślinnych zawierających dziurawiec. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów powyżej 65 ze względu na ograniczone dane kliniczne w tej grupie pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność leku u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone. Preparat zawiera aspartam, będący źródłem fenyloalaniny, która jest szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy lub nietolerancją glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia (w tym parestezje i niedoczulica), przemijające podwyższenie ciśnienia krwi tuż po podaniu leku, uderzenia gorąca, duszności, nudności i wymioty (nie wiadomo czy mają one związek ze stosowaniem leku czy są wynikiem choroby zasadniczej), uczucie ociężałości (zwykle przemijające, może być intensywne i może dotyczyć każdej części ciała w tym w klatce piersiowej i gardle), ból mięśni, ból, uczucie gorąca lub zimna, rozpierania lub ściskania (zwykle przemijające, może być intensywne i może dotyczyć każdej części ciała w tym w klatce piersiowej i gardle), uczucie osłabienia, zmęczenia (w większości łagodne do umiarkowanych). Bardzo rzadko: niewielkie zaburzenia w testach czynnościowych wątroby. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości od skórnych reakcji nadwrażliwości do rzadkich przypadków anafilaksji, lęk, drgawki, drżenie, dystonia, oczopląs, mroczek (ubytek pola widzenia), migotanie światła, podwójne widzenie, osłabione widzenie, utrata wzroku z przypadkami trwałych defektów (zaburzenia widzenia mogą również występować podczas napadu migreny), bradykardia, tachykardia, uczucie kołatania serca, zaburzenia rytmu, przejściowe zmiany niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz tętnicy wieńcowej, zawał mięśnia serca, nadciśnienie, objaw Raynauda, niedokrwienne zapalenie okrężnicy, biegunka, nadmierne pocenie się, sztywność szyi, ból stawów.

Ciąża i laktacja

Dostępne dane po wprowadzeniu leku obrotu, dotyczące stosowania sumatryptanu w I trymestrze ciąży nie wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych. Doświadczenia ze stosowaniem sumatryptanu w II i III trymestrze ciąży są ograniczone. Sumatryptan może być stosowany podczas ciąży jedynie wówczas, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa, niż potencjalne zagrożenie dla płodu. Lek jest wydzielany do mleka matki - należy zaprzestać karmienia piersią przez 24 h po podaniu leku.

Uwagi

W wyniku migreny i jej leczenia sumatryptanem może wystąpić senność, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie sumatryptanu oraz odwracalnych (np. moklobemid) lub nieodwracalnych (np. selegilina) inhibitorów MAO. Nie należy stosować sumatryptanu w ciągu 2 tyg. po zaprzestaniu leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Istnieje ograniczona ilość informacji na temat interakcji z preparatami zawierającymi ergotaminę. Teoretycznie istnieje zwiększone ryzyko skurczu naczyń wieńcowych dlatego równoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane. Czas jaki powinien upłynąć między podaniem sumatryptanu i ergotaminy nie jest znany. Zależy on także od dawek i rodzaju preparatu zawierającego ergotaminę. Działanie sumatryptanu i ergotaminy może się sumować. Zaleca się podawanie sumatryptanu po upływie co najmniej 24 h od zastosowania preparatów zawierających ergotaminę. Stosując leki odwrotnie zaleca się odczekanie co najmniej 6 h po zastosowaniu sumatryptanu, aby podać preparat zawierający ergotaminę. Rzadko mogą występować interakcje pomiędzy sumatryptanem i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Po wprowadzeniu leku do obrotu, opisano kilka przypadków osłabienia, hiperrefleksji i braku koordynacji u pacjentów, u których stosowano selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i sumatryptan. Jeżeli klinicznie uzasadnione jest równoczesne podawanie selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny i sumatryptanu, zaleca się odpowiednie prowadzenie obserwacji pacjenta. W przypadku równoczesnego stosowania sumatryptanu i litu może wystąpić ryzyko zespołu serotoninowego. Nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy preparatem a propranololem, flunaryzyną, pizotyfenem lub alkoholem.

Cena

Sumigra 100, cena 100% 37.7 zł

Preparat zawiera substancję: Sumatriptan

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."