Sanval®

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sanval® 20 szt., tabl. powl.

Zolpidem tartrate

19.8 zł 2019-04-05

Działanie

Zolpidem jest pochodną imidazopirydyny, która wybiórczo wiąże się z receptorem omega-1 w podjednostce α kompleksu receptorowego GABA-A, podczas gdy benzodiazepiny niewybiórczo wiążą się zarówno z podtypem omega-1, jak i omega-2. Swoiste uspokajające działanie zolpidemu przypisuje się modyfikacji kanału chlorkowego za pośrednictwem tego receptora. Działanie to neutralizuje antagonista benzodiazepin -flumazenil. Winian zolpidemu przyspiesza zasypianie i zmniejsza liczbę przebudzeń, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość. Działania te wiążą się z charakterystycznym profilem w EEG, różnym od uzyskanego w wyniku działań benzodiazepin. Zolpidem zasadniczo zachowuje etapy snu. Wzalecanych dawkach zolpidem nie wpływa na czas trwania paradoksalnej fazy snu (REM). Dzięki wybiórczemu wiązaniu z receptorem omega-1 zolpidem zachowuje głęboki sen (fazy 3 i 4). Zolpidem szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i szybko zaczyna działać nasennie. Biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi 70%. Cmax w osoczu osiąga po upływie 0,5-3 h. T0,5 wynosi średnio 2,4±0,2 h, a czas działania wynosi do 6 h. Zolpidem wiąże się z białkami osocza w około 92,5%. Lek wydalany jest w moczu (56%) oraz w kale (37%).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 10 mg/dobę bezpośrednio przed snem. Nie wolno przekraczać dawki 10 mg. Dzieci i młodzież: ze względu na brak danych, nie zaleca się podawania zolpidemu dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych, którzy mogą być bardziej wrażliwi na działanie zolpidemu, zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg/dobę ze względu na zmniejszony klirens i metabolizm zolpidemu. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów w podeszłym wieku. U dorosłych w wieku poniżej 65 lat dawkę początkową zolpidemu można zwiększyć do 10 mg na dobę jedynie wtedy, gdy mniejsza dawka jest nieskuteczna, a pacjent dobrze toleruje zolpidem. Sposób podania. Lek działa bardzo szybko, dlatego należy przyjmować go bezpośrednio przed snem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem. Czas trwania leczenia. Zalecany czas stosowania leku wynosi od kilku dni do 2 tyg. Nie należy przekraczać 4 tyg. leczenia.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych, gdy prowadzi ona do osłabienia lub znacznego wyczerpania pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zolpidem lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zespół bezdechu sennego. Miastenia (myasthenia gravis). Ciężka niewydolność wątroby. Ostra i (lub) ciężka niewydolność oddechowa. Zatrucie lekami neuroleptycznymi lub przeciwdepresyjnymi.

Środki ostrożności

Przed przepisaniem leku nasennego należy ustalić przyczynę bezsenności i w miarę możliwości wyeliminować ją. Utrzymywanie się bezsenności po 7-14 dniach leczenia może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, a pacjenta należy poddawać regularnej kontroli. Leki nasenne mogą hamować czynność ośrodka oddechowego, dlatego należy zachować ostrożność przepisując zolpidem osobom z zaburzeniami oddychania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania. U osób w podeszłym wieku lub osłabionych należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania; ze względu na zwiększone ryzyko upadków, należy zachować ostrożność, zwłaszcza jeśli pacjent wstaje w nocy. Nie zaleca się stosowania leku w podstawowym leczeniu zaburzeń psychotycznych. Lek może wywoływać niepamięć następczą, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepamięci, pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość nieprzerwanego, 8 h snu. U pacjentów przyjmujących zolpidem i nie do końca wybudzonych odnotowano przypadki somnambulizmu i innych pokrewnych zachowań. U pacjentów, którzy zgłaszają np. epizody zaśnięcia za kierownicą, należy zdecydowanie rozważyć odstawienie zolpidemu ze względu na zagrożenie, jakie może stwarzać zarówno dla pacjenta, jak i dla otoczenia. Podczas stosowania leku mogą wystąpić inne psychiczne i paradoksalne reakcje (takie jak: niepokój, nasilona bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, urojenia, napady złości, koszmary senne, omamy, psychozy, nietypowe zachowanie oraz inne zaburzenia zachowania). W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku (reakcje takie są bardziej prawdopodobne u osób w podeszłym wieku). Stosowanie leku przez kilka tygodni może spowodować osłabienie jego skuteczności. Stosowanie leku może powodować rozwój uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko tego zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu leczenia. Jest ono większe u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i (lub) uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków w wywiadzie. Pacjenci z tej grupy powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją podczas stosowania leków nasennych. Ze względu na ryzyko wystapienia objawów odstawiennych i (lub) reakcji z „odbicia”, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku. Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, jest zwiększone, jeśli: lek przyjęto w czasie krótszym niż 8 h przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających przytomności umysłu; zastosowano dawkę większą niż zalecana; zolpidem zastosowano jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na OUN lub z innymi preparatami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, z alkoholem lub substancjami niedozwolonymi. Ze względu na zawartość laktozy preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dolnych dróg oddechowych, omamy, pobudzenie, koszmary senne, senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć następcza (zaburzeniom pamięci mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania), biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, ból pleców, zmęczenie. Niezbyt często: stan splątania, drażliwość, podwójne widzenie, bladość, niedociśnienie ortostatyczne, zmniejszenie zdolności poznawczych, zaburzenia koncentracji, chwiejność emocjonalna, migrena, parestezje, drżenie, osłupienie, utrudnienie połykania, wzdęcia z oddawaniem gazów, czkawka, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zaburzenia krążenia mózgowego, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, hiperglikemia, zapalenie stawów, zaburzenia miesiączkowania, zapalenie pochwy, zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie cewki moczowej, nietrzymanie moczu, złe samopoczucie, obrzęki, uraz, gorączka. Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, niepokój, agresja, urojenia, wybuchy złości, psychoza, nietypowe zachowanie, somnambulizm, uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy z odstawienia lub objawy „z odbicia”), zaburzenia popędu płciowego, depresja (większość psychicznych działań niepożądanych ma związek z reakcjami paradoksalnymi), zaburzenia świadomości, zahamowanie czynności oddechowej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie, osłabienie mięśni, zaburzenia chodu, tolerancja leku, upadki (głównie u osób w podeszłym wieku, a także, gdy zolpidem nie jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami).

Ciąża i laktacja

Preparatu nie należy stosować w ciąży (zwłaszcza w I trymestrze). Lek stosowany III trymestrze ciąży lub podczas porodu może powodować hipotermię, hipotonię i umiarkowaną niewydolność oddechową. U noworodków, których matki przyjmowały pod koniec ciąży zolpidem z innymi lekami hamującymi czynność OUN, opisywano ciężką niewydolność oddechową. U niemowląt matek stosujących długotrwale w późnym okresie ciąży benzodiazepiny i (lub) leki podobne do benzodiazepin może wystąpić fizyczne uzależnienie i ryzyko zespołu abstynencyjnego. Zolpidem w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego - nie jest zalecane stosowanie leku w okresie karmienia piersią. Jeśli lek został przepisany kobiecie w wieku rozrodczym, należy zalecić jej, aby skontaktowała się z lekarzem w sprawie przerwania stosowania preparatu w razie planowania lub podejrzewania ciąży.

Uwagi

Preparat ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów o obsługiwanie maszyn. Należy ostrzec kierowców pojazdów i operatorów maszyn o ryzyku senności, wydłużeniu czasu reakcji, zawrotach głowy, ospałości, niewyraźnym i (lub) podwójnym widzeniu i zmniejszonej czujności oraz zaburzeniu zdolności prowadzenia pojazdu rano następnego dnia po przyjęciu leku. W celu minimalizacji ryzyka zalecany jest przynajmniej 8 h czas odpoczynku pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn oraz pracą na wysokościach. Zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz takie zachowania, jak „zaśnięcie za kierownicą”, występowały podczas monoterapii zolpidemem w dawkach terapeutycznych. Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania zolpidemu.

Interakcje

Stosowany z neuroleptykami, lekami nasennymi, przeciwlękowymi, uspokajającymi, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, znieczulającymi, lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym oraz z alkoholem może nasilać działanie hamujące na OUN; może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Odnotowano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmujących zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną oraz wenlafaksyną. Jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane. Skojarzone stosowanie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może nasilać euforię, prowadzącą do zwiększenia uzależnienia psychicznego. Substancje hamujące enzymy wątrobowe (zwłaszcza cytochrom P450) mogą nasilać działanie krótko działających benzodiazepin i (lub) leków podobnych do benzodiazepin. Jednocześnie stosowana ryfampicyna (induktor CYP3A4) osłabia działanie farmakodynamiczne zolpidemu. Itrakonazol (inhibitor CYP3A4) nie zmienia w sposób istotny parametrów farmakodynamicznych i farmakokinetycznych jednocześnie stosowanego zolpidemu. Jednoczesne stosowanie z ketokonazolem (silnym inhibitorem CYP3A4) w dawce 200 mg 2 razy/dobę wydłużało T0,5 zolpidemu w fazie eliminacji, zwiększało wartość jego AUC i zmniejszało pozorny klirens po podaniu doustnym. Modyfikacja dawki zolpidemu nie jest konieczna, ale pacjentów należy uprzedzić, że jednoczesne stosowanie zolpidemu i ketokonazolu może nasilić działanie uspokajające. Ze względu na istotną rolę izoenzymu CYP3A4 w metabolizmie winianu zolpidemu, należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji zolpidemu z substancjami, które są substratami lub induktorami izoenzymu CYP3A4. Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane. Nie obserwowano znaczących interakcji podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu i ranitydyny.

Cena

Sanval®, cena 100% 19.8 zł

Preparat zawiera substancję: Zolpidem tartrate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."