Pyrazinamid Farmapol

1 tabl. zawiera 500 mg pirazynamidu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pyrazinamid Farmapol 250 szt., tabl.

Pyrazinamide

74.33 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwprątkowy zaliczany do grupy pierwszego rzutu. Odgrywa ważną rolę w pierwszej fazie leczenia, ponieważ wykazuje szczególnie silne działanie przeciwprątkowe ze względu na specyficzne warunki występujące w początkowym etapie rozwoju choroby. Zachodzące na tym etapie zakwaszenie miejsca zakażenia, wywołane rozwojem komórek bakteryjnych, jest korzystne, gdyż ważnym czynnikiem warunkującym działanie pirazynamidu jest pH środowiska - im mniejsze pH tym silniejsze działanie leku. Pirazynamid stosowany z ryfampicyną powoduje zabicie większości prątków gruźlicy. Pirazynamid jest prolekiem, który przekształcany jest do aktywnej pochodnej kwasu pirazynowego przez bakteryjny enzym nikotynamidazę. Powstała w ten sposób pochodna wykazuje działanie przeciwko Mycobacterium tuberculosis. Mechanizm wychwytywania pirazynamidu przez komórki Mycobacterium tuberculosis jest nie do końca wyjaśniony. Lek szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym Cmax pirazynamidu w osoczu występuje po 1-2 h, a kwasu pirazynowego po 4-5 h. Pirazynamid dobrze przenika do płynów ustrojowych i wszystkich tkanek - do wątroby, płuc i płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym osiąga 87-105% wartości stężeń występujących w surowicy. Pirazynamid przenika do makrofagów oraz osiąga duże stężenia w wydzielinie płucnej i oskrzelowej, co warunkuje jego wysoką skuteczność przeciwgruźliczą. Pirazynamid wiąże się z białkami w niewielkim stopniu (10-20%), także w niewiele większym stopniu (ok. 31%) wiąże się kwas pirazynowy. Pirazynamid w wątrobie z udziałem deaminazy mikrosomalnej jest hydrolizowany do aktywnego metabolitu - kwasu pirazynowego, który jest przekształcany przez oksydazę ksantynową do kwasu 5-hydroksypirazynowego, głównego wydalanego metabolitu. Pirazynamid może być w niewielkim stopniu hydrolizowany w żołądku i pęcherzyku żółciowym. U pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek biologiczny T0,5 pirazynamidu wynosi 9-10 h, a T0,5 kwasu pirazynowego ma wartość ok. 12 h. U pacjentów z niewydolnością nerek T0,5 pirazynamidu wydłuża się do ok. 26 h, a kwasu pirazynowego do 22 h. Pirazynamid i jego metabolity są wydalane przez nerki, głównie w wyniku przesączania kłębuszkowego. W ciągu pierwszych 24 h po doustnym przyjęciu leku ok. 70% dawki jest wydalane z moczem. Po 72 h wydala się ok. 33% kwasu pirazynowego, 36% kwasu 5-hydroksypirazynowego i ok. 3% niezmienionego leku.

Dawkowanie

Doustnie. Zwykle stosuje się 20-30 mg/kg mc. w jednej dawce dobowej. U dorosłych najczęściej podaje się 1,5 g raz na dobę. Nie podawać dawki większej niż 2 g na dobę. Specjalne grupy pacjentów. Dawkę należy zmniejszyć w przypadku niewydolności nerek. Sposób podania. Lek należy popić wodą.

Wskazania

Pierwsza faza leczenia gruźlicy, tj. leczenie intensywne (pierwsze 2 miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów. Leczenie gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby. Dna moczanowa. Porfiria. Nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Środki ostrożności

Toksyczność pirazynamidu jest znaczna już w dawkach leczniczych i zależy przede wszystkim od wielkości zastosowanej dawki. Pirazynamid w dawce powyżej 1,5 g na dobę może doprowadzić do uszkodzenia wątroby i żółtaczki. Dawka 3,0 g na dobę może spowodować wystąpienie ostrego żółtego zaniku wątroby. Pirazynamid hamuje wydalanie nerkowe moczanów, powodując często nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi, co zwykle powoduje wystąpienie objawów dny. U pacjentów, u których rozpoczęto leczenie pirazynamidem, należy na początku leczenia oznaczyć w surowicy stężenie kwasu moczowego i bilirubiny całkowitej oraz aktywność enzymów wątrobowych. Należy ściśle obserwować pacjentów z przebytymi wcześniej chorobami wątroby oraz pacjentów o zwiększonym ryzyku zapalenia wątroby w związku ze stosowaniem pirazynamidu (np. nadużywających alkohol). Nie należy kontynuować leczenia pirazynamidem dopóki widoczne są oznaki uszkodzeń komórek wątrobowych i objawy ostrego dnawego zapalenia stawów. Należy zachować następujące środki ostrożności: u dzieci zaleca się stosowanie pirazynamidu tylko w lecznictwie zamkniętym; u dorosłych wskazane jest rozpoczęcie leczenia w oddziale lecznictwa zamkniętego, a dalsze prowadzenie leczenia pod kierunkiem lekarza chorób płuc; zaleca się systematyczną (co 10-14 dni) i porównawczą kontrolę czynności wątroby (oznaczenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej, określenie stężenia bilirubiny w surowicy krwi i urobilinogenu w moczu); nie stosować pirazynamidu u chorych na gruźlicę z przebytymi schorzeniami wątroby oraz u alkoholików i u osób, u których wyniki prób wątrobowych już przed rozpoczęciem leczenia wskazują na niewydolność wątroby; jeśli wystąpi hiperurykemia i spowoduje ostre zapalenie stawów, pirazynamid należy odstawić; pirazynamid należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów z cukrzycą (gdyż może powodować trudności w jej leczeniu).

Niepożądane działanie

Podstawowe działanie niepożądane po podawaniu pirazynamidu to hepatotoksyczność. Ryzyko uszkodzenia miąższu wątroby wzrasta z dawką i czasem leczenia. Podawanie pirazynamidu w dawce nie przekraczającej 30 mg/kg mc. w skojarzeniu z izoniazydem i ryfampicyną przez 2 pierwsze miesiące leczenia nie zwiększa istotnie hepatotoksyczności zestawu. Pirazynamid stosowany w dawce ponad 1,5 g na dobę może uszkadzać miąższ wątroby i powodować wystąpienie żółtaczki (zwiększa się aktywność AlAT i AspAT we krwi). Toksyczne działanie na wątrobę zależy od dawki i może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. Pirazynamid może wywołać nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi, dnę moczanową. Ponadto mogą wystąpić: nudności, wymioty, brak łaknienia (anoreksja), niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość syderoblastyczna, trombocytopenia, zaburzenia krzepnięcia krwi (rzadko), lekki ból stawów i ból mięśni, złe samopoczucie, odczyny alergiczne (tj. wysypka skórna, pokrzywka, świąd), gorączka (rzadko), trądzik, nadwrażliwość na światło, porfiria, trudności w oddawaniu moczu, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Brak danych dotyczących wpływu leku na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

U chorych na cukrzycę, otrzymujących insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe, pirazynamid utrudnia kontrolę stężenia glukozy we krwi. Przy jednoczesnym stosowaniu allopurynolu, kolchicyny, probenecydu czy sulfinpirazonu należy dostosować dawki leków, ponieważ pyrazynamid podwyższa stężenie kwasu moczowego we krwi i zmniejsza skuteczność leczenia dny. Lek może zmniejszać stężenie cyklosporyny, co może być przyczyną niedostatecznej immunosupresji - należy monitorować stężenie cyklosporyny i ewentualnie korygować dawki. Probenecyd hamuje wydalanie pyrazynamidu. Podczas równoczesnego podawania pirazynamidu i lewofloksacyny mogą występować działania niepożądane dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego, żołądka i jelit, OUN oraz skóry.

Cena

Pyrazinamid Farmapol, cena 100% 74.33 zł

Preparat zawiera substancję: Pyrazinamide

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."