Propranolol Accord

1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 40 mg chlorowodorku propranololu. Preparat zawiera odpowiednio 33,40 mg i 133,60 mg laktozy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Propranolol Accord 50 szt., tabl. powl.

Propranolol hydrochloride

2.95 zł 2019-04-05

Działanie

Nieselektywny β-bloker, blokujący receptory adrenergiczne β1 i β2. Nie posiada aktywności sympatykomimetycznej, obniża aktywność bodźcotwórczą węzła zatokowego, zwalnia przewodnictwo w węźle przedsionkowo-komorowym, wydłuża okres refrakcji, zwalnia czynność serca, zmniejsza objętość wyrzutową, działa hipotensyjnie i przeciwarytmicznie, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. W 80-95% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem. T0,5 propranololu wynosi 3-6 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa wynosi 40 mg 2-3 razy nad dobę, dawkę można zwiększać do 80 mg na dobę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta. Dawka dobowa wynosi 160-320 mg. Jeśli konieczne jest dalsze zmniejszenie ciśnienia tętniczego, należy zastosować dodatkowo lek moczopędny lub inny lek przeciwnadciśnieniowy. Dławica piersiowa, migrena, drżenie samoistne: dawka początkowa wynosi 40 mg 2-3 razy na dobę, może być zwiększana o taką samą dawkę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta; zwykle w migrenie do 80-160 mg na dobę, w dławicy piersiowej do 120-240 mg na dobę. Zaburzenia rytmu serca: 10-40 mg 2-3 razy na dobę. Stan po zawale mięśnia sercowego: leczenie powinno być rozpoczęte po ustabilizowaniu stanu pacjenta. Dawka początkowa to 40 mg 2-3 razy na dobę, przez 2-3 dni. Później w celu ułatwienia stosowania, całkowita dawka dobowa wynosi 80 mg 2 razy na dobę. Kardiomiopatia przerostowa zawężająca, tyreotoksykoza: 10-40 mg 3-4 razy na dobę. Nadczynność tarczycy: dawka ustalana indywidualnie. Guz chromochłonny nadnerczy: dawka zalecana przed zabiegiem chirurgicznym to 60 mg na dobę przez 3 dni. W przypadku guza złośliwego, nieoperacyjnego 30 mg na dobę. Nadciśnienie wrotne: dawkę należy ustalić tak, aby uzyskać w spoczynku zmniejszenie częstości rytmu serca o około 25%. Dawka początkowa to 40 mg 2 razy na dobę, która następnie zwiększa się do 80 mg 2 razy na dobę, w zależności od uzyskanego zwolnienia rytmu serca. W razie konieczności dawka może być stopniowo zwiększana, aż do dawki maksymalnej 160 mg 2 razy na dobę. Dzieci i młodzież. Zaburzenia rytmu serca: konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki według następującej zasady: 0,25 - 0,5 mg/kg mc. 3-4 razy na dobę. U pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby (np. marskość wątroby) zalecane są małe dawki początkowe (nieprzekraczające 20 mg 3 razy na dobę) oraz ścisłe monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie (np. wpływ na rytm serca). Należy ostrożnie ustalać dawkę u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Wskazania

Dławica piersiowa. Nadciśnienie tętnicze. Długotrwała profilaktyka zawału serca u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego. Kardiomiopatia przerostowa zawężająca. Drżenie samoistne. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca. Komorowe zaburzenia rytmu serca. Nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza. Guz chromochłonny nadnerczy (łącznie z α-adrenolitykami). Migrena. Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niekontrolowana niewydolność serca. Zespół chorego węzła zatokowego i/lub blok zatokowo-przedsionkowy. Astma oskrzelowa lub stany skurczowe oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Kwasica metaboliczna. Blok serca IIst. lub IIIst.. Stany, w których występuje ryzyko niewyrównania hipoglikemii, m.in. niedożywienie, wyniszczenie. Wstrząs kardiogenny. Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Ciężka bradykardia. Ciężkie niedociśnienie tętnicze. Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego. Dławica Prinzmetala. 

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z kontrolowaną niewydolnością serca z małą rezerwą czynnościową serca, blokiem serca Ist., cukrzycą, niewydolnością nerek lub wątroby. Propranolol może maskować objawy tyreotoksykozy. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z anafilaksją w wywiadzie. Pacjenci stosujący propranolol mogą nie reagować na adrenalinę podawaną w zwykle stosowanej dawce w celu leczenia objawów reakcji nadwrażliwości. Leczenie należy przerwać 48 h przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. U pacjentów z nadciśnieniem wrotnym propranolol zwiększa ryzyko rozwoju encefalopatii. Propranolol może zwalniać czynność serca, u części pacjentów gdy objawy się nasilą należy zmniejszyć dawkę preparatu. Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego. Może on także powodować zaostrzenie łagodniejszych form tych zaburzeń. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów z chorobą Raynauda lub chromaniem przestankowym. Ze względu na zawartość laktozy pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować preparatu.

Niepożądane działanie

Często: zaburzenia snu, koszmary nocne; bradykardia; zimne kończyny, zespół Raynauda; spłycenie oddechu; zmęczenie i/lub znużenie (często przemijające). Niezbyt często: biegunka, nudności, wymioty. Rzadko: trombocytopenia; obrzęk naczynioruchowy; omamy, psychozy, zmiany nastroju; uczucie oszołomienia, utrata pamięci, zawroty głowy, parestezje; zaburzenia widzenia, suchość oczu; nasilenie niewydolności serca, nasilenie bloku serca, hipotonia ortostatyczna, która może być połączona z omdleniem; zaostrzenie chromania przestankowego; skurcz oskrzeli, czasem zakończony zgonem (u pacjentów z astmą oskrzelowa lub dolegliwościami astmatycznymi w wywiadzie); łysienie, plamica, łuszczycopodobne reakcje skórne, nasilenie objawów łuszczycy, wysypka. Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki miastenii i zaostrzenia miastenii; nadmierna potliwość; zwiększenie miana przeciwciał przeciwjadrowych (ANA). Częstość nieznana: agranulocytoza; maskowanie objawów nadczynności tarczycy; hipoglikemia u noworodków, niemowląt, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, hemodializowanych, pacjentów leczonych jednocześnie przeciwcukrzycowo, długotrwale głodzonych, pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby; zmiany w metabolizmie lipidów - zmiany stężenia triglicerydów i cholesterolu we krwi; ciężka hipoglikemia może rzadko prowadzić do wystąpienia drgawek lub śpiączki; depresja; ból głowy; zapalenie spojówek; pogorszenie napadów dławicy piersiowej; duszność; zaparcia, suchość w ustach; artralgia; zmniejszenie przepływu krwi przez nerki i GFR; impotencja.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Propranolol zmniejsza przepływ krwi przez łożysko, powodując śmierć płodu, poronienie lub przedwczesny poród. U noworodka mogą wystąpić m.in. hipoglikemia, bradykardia, powikłania sercowo-płucne. Propranolol przenika do mleka matki - nie zaleca się karmienia piersią w okresie stosowania preparatu.

Uwagi

Nie należy nagle przerywać leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez 7-14 dni, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Propranolol zaburza oznaczanie bilirubiny we krwi metodą diazowania oraz katecholoamin metodą fluorescencyjną. Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami i obsługę urządzeń mechanicznych.

Interakcje

Nie zaleca się stosowania propranololu z: β-adrenolitykami rozszerzającymi oskrzela (niekardioselektywne β-adrenolityki przeciwdziałają rozszerzeniu oskrzeli wywołanym przez leki β-adrenolityczne); antagonistami kanału wapniowego np. werapamil, diltiazem (wykazują działanie addytywne na przewodzenie przedsionkowo-komorowe i działanie węzła zatokowego co może prowadzić do bradykardii i niedociśnienia); fingolimodem (nasilenie skutków bradykardii z możliwym skutkiem śmiertelnym); barbituranami (obniżają stężenie propranololu w osoczu oraz zmniejszają jego działanie); propafenonem (może zwiększyć do 100% stężenie propranololu w osoczu, działa inotropowo ujemnie); inhibitorami MAO, z wyjątkiem inhibitorów MAO-B (możliwe ograniczenie działania obniżającego ciśnienie). Ostrożnie stosować z: amiodaronem (ryzyko ciężkiej bradykardii zatokowej); lekami antyarytmicznymi klasy I np. dyzopiramid, chinidyna (ryzyko niedociśnienia i ciężkich, hemodynamicznych działań niepożądanych u pacjentów z zaburzoną czynnością lewej komory serca; chinidyna zwiększa stężenie propranololu w osoczu - należy zmniejszyć dawkę propranololu rozpoczynając leczenie chinidyną); NLPZ (obniżają przeciwnadciśnieniowe działanie β-adrenolityków); cymetydyną (zwiększa stężenie propranololu w osoczu); środkami znieczulającymi (zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego); epinefryną (ryzyko ciężkiego nadciśnienia i bradykardii); fluwoksaminą (zwiększa stężenie propranololu); centralnie działającymi lekami przeciwnadciśnieniowymi np. klonidyna, moksonidyna, metyldopa (może nasilić się niewydolność serca poprzez obniżenie napięcia układu współczulnego; nagłe przerwanie leczenia może zwiększać ryzyko powstania tzw. „nadciśnienia z odbicia"); rifampicyną (może zwiększać metabolizm propranololu); lekami α-adrenolitycznymi (ryzyko niedociśnienia, szczególnie ortostatycznego, tachykardii i kołatania serca); dihydropirydynowi antagonistami kanału wapniowego (zwiększone ryzyko niedociśnienia); chlorpromazyną (jednoczesne stosowanie może doprowadzić do znacznego zwiększenia stężenia obu leków w osoczu); lidokainą (podawanie propranololu podczas infuzji lidokainy może zwiększyć stężenie lidokainy w osoczu o ok. 30%.; pacjenci otrzymujący propranolol mają zazwyczaj zwiększone stężenie lidokainy niż grupa kontrolna - należy unikać jednoczesnego stosowania); lekami przeciwmigrenowymi (jednoczesne stosowanie powoduje hamowanie metabolizmu pierwszego przejścia ryzatryptanu, którego AUC wzrasta o 70-80% - zalecana dawka ryzatryptanu to 5 mg; podanie ergotaminy i propranololu powodowało wystąpienie skurczu naczyń krwionośnych u niektórych pacjentów). Propranolol zmniejsza klirens metaboliczny teofiliny o około 30% przy dawce 120 mg na dobę i o 50% przy dawce 720 mg na dobę. Jednoczesne stosowanie propranololu i leków przeciwcukrzycowych może maskować niektóre objawy hipoglikemii (kołatanie serca, tachykardia). Propranolol może przedłużać hipoglikemizującą odpowiedź na insulinę. Palenie tytoniu może redukować wpływ β-adrenolityków na czynność serca i ciśnienie krwi.

Cena

Propranolol Accord, cena 100% 2.95 zł

Preparat zawiera substancję: Propranolol hydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."