Plasmalyte

1000 ml roztworu zawiera 5,26 g chlorku sodu, 0,37 g chlorku potasu, 0,3 g chlorku magnezu (sześciowodnego), 3,68 g octanu sodu (trójwodnego), 5,02 g glukonianu sodu. Stężenie jonów: 140 mmol/l sodowych, 5 mmol/l potasowych, 1,5 mmol/l magnezowych, 98 mmol/l chlorkowych, 27 mmol/l octanowych CH3COO-, 23 mmol/l glukonianowych C6H11O7-. Teoretyczna osmolarność roztworu wynosi 295 mOsm/l, pH około 7,4 (od 6,5-8,0).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Plasmalyte 1 worek 1000 ml, roztw. do inf.

Magnesium chloride,

Potassium chloride,

Sodium chloride,

Sodium acetate,

Sodium gluconate

2019-04-05

Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitów przeznaczony do infuzji dożylnych, zawierający: wodę, sód, potas, magnez, chlorki, octan i glukonian. Elektrolity wchodzące w skład roztworu Plasmalyte oraz ich stężenia są dobrane tak, aby odpowiadały składnikom osocza. Głównym efektem działania preparatu jest zwiększenie objętości kompartmentu pozakomórkowego, obejmującego zarówno płyn śródmiąższowy jak i płyn wewnątrznaczyniowy. Octan i glukonian sodu są solami, z których wytwarzany jest wodorowęglan (przez mięśnie i tkanki obwodowe, bez udziału wątroby), dzięki czemu są czynnikami alkalizującymi.

Dawkowanie

Dożylnie. Dawkowanie i szybkość podawania zależą od wieku, masy ciała, warunków klinicznych i biologicznych pacjenta oraz równocześnie stosowanego leczenia. Dorośli, osoby w podeszłym wieku, młodzież ≥ 12 lat: 500 ml do 3 l/dobę. Szybkość infuzji wynosi zwykle 40 ml/kg mc./dobę u dorosłych, osób starszych i młodzieży. Podczas śródoperacyjnego uzupełniania płynu normalna szybkość podawania może być wyższa i wynosić około 15 ml/kg mc./h. Dzieci i młodzież. Bezpieczeństwa i skuteczności Plasmalyte u dzieci nie potwierdzono odpowiednimi i kontrolowanymi badaniami. Leczenie dzieci i młodzieży opisane jest w literaturze. Dawka zależy od masy ciała: 0-10 kg mc. do 100 ml/kg mc./dobę; 10-20 kg mc. 1000 ml + (50 ml/kg mc.>10kg)/dobę; >20 kg mc. 1500ml + (20 ml/kg mc.>20 kg)/dobę. Szybkość podawania zależy od masy ciała: 0-10 kg mc. 6-8 ml/kg mc./h; 10-20 kg mc. 4-6 ml/kg mc./h; >20 kg mc. 2-4 ml/kg mc./h. Sposób podania. Dożylnie (można podawać do żyły obwodowej). Roztwór można podawać przed, w trakcie lub po przetoczeniu krwi. Dodatkowe preparaty można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji, poprzez port do dodawania leku.

Wskazania

Roztwór jest wskazany: do uzupełniania utraty płynów (np. po oparzeniach, urazach głowy, złamaniach, zakażeniach oraz w przypadkach podrażnienia otrzewnej), do śródoperacyjnego uzupełniania utraty płynów, we wstrząsie krwotocznym oraz stanach klinicznych wymagających szybkiego przetoczenia krwi (roztwór wykazuje zgodność z krwią), w łagodnej do umiarkowanej kwasicy metabolicznej, nawet w przypadkach zaburzonego metabolizmu mleczanów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkaliemia, niewydolność nerek, blok serca, alkaloza metaboliczna lub oddechowa, hipochlorhydria.

Środki ostrożności

Preparat nie jest wskazany do stosowania w leczeniu zasadowicy hipochloremiczno- hipokaliemicznej, pierwotnym leczeniu ciężkiej kwasicy metabolicznej, a także w leczeniu hipomagnezemii, hipokaliemii. Preparaty stosowane pozajelitowo zawierające sole magnezu należy stosować ostrożnie w lżejszych postaciach zaburzenia czynności nerek oraz u chorych z miastenią. Pacjentów należy obserwować w celu wczesnego wykrycia klinicznych objawów nadmiaru magnezu, zwłaszcza w trakcie leczenia rzucawki. Plasmalyte nie zawiera wapnia i wzrost pH osocza wywołany jego działaniem alkalizującym może prowadzić do obniżenia stężenia zjonizowanego (niezwiązanego z białkiem) wapnia - należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z hipokalcemią. Roztwory zawierające sole potasu należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z chorobami serca lub w stanach predysponujących do hiperkaliemii, takich jak niewydolność nerek lub nadnerczy, ostre odwodnienie lub rozległe zniszczenie tkanek, jakie występuje w ciężkich oparzeniach. Należy obserwować stężenie potasu w osoczu u pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiperkaliemii. Podczas stosowania tego roztworu należy monitorować stan kliniczny pacjenta oraz parametry laboratoryjne (bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi i w moczu, a także równowagę kwasowo- zasadową). W zależności od objętości i szybkości infuzji, dożylne podanie Plasmalyte może spowodować: przeciążenie płynami i (lub) substancjami rozpuszczonymi w wyniku przewodnienia / hiperwolemii, dlatego wlewy dożylne dużych objętości płynów u pacjentów z niewydolnością serca i nerek oraz z niewydolnością oddechową muszą być stosowane pod specjalną kontrolą. Roztwory zawierające chlorek sodu powinny być podawane ze szczególną ostrożnością pacjentom z nadciśnieniem, niewydolnością serca, obrzękiem obwodowym lub płuc, zaburzeniami czynności nerek, stanem przedrzucawkowym, aldosteronizmem oraz innymi stanami związanymi z zatrzymaniem sodu. Preparat należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (możliwość zatrzymania sodu i (lub) potasu lub magnezu), pacjentom z alkalozą lub ryzykiem wystąpienia alkalozy. Infuzja nadmiernej ilości preparatu może spowodować alkalozę metaboliczną ze względu na zawartość jonów octanowych i glukonianowych. Podczas stosowania Plasmalyte odnotowano reakcje nadwrażliwości, obejmujące reakcje anafilaktoidalne. Należy natychmiast przerwać infuzję, jeżeli wystąpią jakiekolwiek podejrzenia lub objawy reakcji nadwrażliwości. Należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe, zgodnie ze wskazaniem klinicznym. Podawanie roztworu w okresie pooperacyjnym w krótkim czasie po ustąpieniu bloku nerwowo- mięśniowego powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, ponieważ działanie soli magnezu może prowadzić do efektu rekuraryzacji. W razie wystąpienia gorączki należy natychmiast przerwać wlew. Przy równoczesnym stosowaniu odżywiania pozajelitowego należy uwzględnić i odpowiednio dostosować dostawę elektrolitów.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości/ reakcje na infuzję (obejmujące reakcje anafilaktoidalną oraz następujące objawy: tachykardia, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, duszność, zwiększenie częstości oddechów, zaczerwienienie, przekrwienie, astenia, nieprawidłowe samopoczucie, piloerekcja, obrzęk obwodowy, gorączka, pokrzywka, hipotensja, świszczący oddech, zimne poty, dreszcze, hiperkaliemia), hiperwolemia, napady drgawkowe, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica żylna, pokrzywka, reakcje w miejscu podania (np. uczucie pieczenia, gorączka, ból w miejscu podania, odczyn w miejscu podania, zapalenie żył w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zakażenie w miejscu podania, wynaczynienia), fałszywie dodatnie wyniki testów laboratoryjnych (test Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA).

Ciąża i laktacja

Ciąża i karmienie piersią. Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania roztworu do infuzji u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Należy rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść w każdym indywidulnym przypadku, przed zastosowaniem preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.  Płodność. Brak informacji dotyczących wpływu preparatu na płodność.

Uwagi

U pacjentów przyjmujących roztwory Plasmalyte zawierające glukoniany odnotowano przypadki fałszywie dodatnich wyników badania przy zastosowaniu testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Jednak wykazano, że ci pacjenci nie byli zakażeni Aspergillus. Z tego powodu dodatnie wyniki badania z użyciem tego testu u pacjentów stosujących roztwory Plasmalyte zawierające glukoniany należy interpretować ostrożnie i potwierdzać przy użyciu innych metod diagnostycznych.

Interakcje

Ze względu na możliwość retencji jonów sodu, należy zachowywać szczególną ostrożność podczas pozajelitowego stosowania preparatu u pacjentów leczonych kortykosteroidami/sterydami lub karbenoksolonem. Ze względu na zawartość potasu płyn należy podawać z ostrożnością u pacjentów leczonych lekami które mogą powodować hiperkaliemię lub zwiększać ryzyko hiperkaliemii (zwłaszcza u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek), takimi jak: leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, kanreonian potasu, spironolakton, triamteren, osobno lub w mieszaninie), inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz przez ekstrapolację, leki blokujące receptor angiotensyny II (potencjalnie śmiertelna hiperkaliemia), takrolimus, cyklosporyna. Ze względu na zawartość magnezu, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe, takich jak tubokuraryna, suksametonium i wekuronium - których działanie nasila się w obecności magnezu, acetylocholina - której uwalnianie i efekty działania zmniejszają się pod wpływem soli magnezu, co może przyczyniać się do blokowania złącza nerwowo-mięśniowego, antybiotyki aminoglikozydowe oraz nifedypina - które dodatkowo zwiększają działanie podanego pozajelitowo magnezu i nasilają blokadę złącza nerwowo-mięśniowego. W związku z zawartością octanu i glukonianu (metabolizowanych do wodorowęglanu, zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie podawania preparatu u pacjentów stosujących leki, których eliminacja przez nerki jest zależna od pH. Klirens nerkowy leków o odczynie kwaśnym, takich jak salicylany i barbiturany oraz lit, może się zwiększyć wskutek alkalizacji moczu przez wodorowęglany. Klirens nerkowy preparatów o odczynie zasadowym, takich jak sympatykomimetyki (np. efedryna, pseudoefedryna) oraz leki pobudzające (np. siarczan deksamfetaminy, chlorowodorek fenfluraminy), może ulec zmniejszeniu.

Preparat zawiera substancję: Magnesium chloride, Potassium chloride, Sodium chloride, Sodium acetate, Sodium gluconate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."