Paracetamol B. Braun

1 ml zawiera 10 mg paracetamolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Paracetamol B. Braun 10 but. 100 ml, roztw. do inf.

Paracetamol

52.34 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego paracetamolu nie został dotychczas ustalony. Może on obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe. Lek zaczyna działać przeciwbólowo w ciągu 5-10 min po podaniu. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 1 h i trwa zazwyczaj 4-6 h. Lek obniża gorączkę w ciągu 30 min po podaniu. Działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się przez co najmniej 6 h. Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu (Cmax), obserwowane pod koniec 15-minutowej infuzji dożylnej 500 mg i 1 g paracetamolu, wynosi odpowiednio około 15 µg/ml i 30 µg/ml. Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza (około 10%). Po 20 min od zakończenia infuzji 1 g paracetamolu obserwowano istotne stężenie paracetamolu w płynie mózgowo-rdzeniowym (ok. 1,5 µg/ml). Paracetamol jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie następującymi dwoma głównymi szlakami metabolicznymi wątroby: sprzęganie z kwasem glukuronowym i kwasem siarkowym. Sprzęganie z kwasem siarkowym ulega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych niż dawki terapeutyczne. Metabolity paracetamolu są wydalane głównie z moczem. 90% przyjętej dawki jest wydalane w ciągu 24 h, głównie w postaci sprzężonej - glukuronidu (60-80%) i siarczanu (20-30%). Mniej niż 5% jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 w osoczu wynosi około 2,7 h u dorosłych, 1,5-2 h u niemowląt i dzieci, a u noworodków 3,5 h.

Dawkowanie

Dożylnie. Butelka o pojemności 50 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u małych dzieci i dzieci o mc. ponad 10 kg i do 33 kg. Butelka o pojemności 100 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o mc. >33 kg. Dzieci o mc. >10 kg do ≤33 kg: dawka pojedyncza: 15 mg/kg mc., objętość do podania: 1,5 ml/kg mc., maksymalna objętość na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy: 49,5 ml, maksymalna dawka dobowa: 60 mg/kg mc., nie więcej niż 2 g. Dzieci, młodzież, dorośli o mc. >33 kg do ≤50 kg: dawka pojedyncza: 15 mg/kg mc., objętość do podania: 1,5 ml/kg mc., maksymalna objętość na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy: 75 ml, maksymalna dawka dobowa: 60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g. Młodzież, dorośli o mc. >50 kg: dawka pojedyncza: 1 g, objętość do podania: 100 ml, maksymalna objętość na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy: 100 ml, maksymalna dawka dobowa u pacjentów bez dodatkowych czynników ryzyka hepatotoksyczności 4 g (u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka hepatotoksyczności – 3 g). Maksymalna dawka dobowa, przedstawiona powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych preparatów zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć, uwzględniając stosowanie tych leków. Minimalna przerwa między każdym podaniem preparatu wynosi co najmniej 4 h, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek co najmniej 6 h. Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 h. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki i wydłużenie minimalnych przerw między dawkami do 6 h. U dorosłych z niewydolnością wątroby, przewlekłym alkoholizmem, przewlekłym niedożywieniem (z małymi rezerwami glutationu w wątrobie) lub odwodnionych nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej 3000 mg. Sposób podania. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania leku w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta. Należy upewnić się, że została przepisana i wydana właściwa dawka. Podczas wypisywania recepty należy podać zarówno całkowitą dawkę paracetamolu w mg, jak i całkowitą objętość roztworu w ml. Roztwór podaje się w 15 minutowej infuzji dożylnej.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bólu o umiarkowanym nasileniu, szczególnie w okresie pooperacyjnym oraz krótkotrwałe leczenie gorączki, gdy podanie drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii i (lub) w przypadku, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Paracetamol powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością w następujących przypadkach: niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min), przewlekła choroba alkoholowa, przewlekłe niedożywienie (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnienie oraz u pacjentów z genetycznie uwarunkowanym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (fawizm, po podaniu paracetamolu możliwe jest występowanie niedokrwistości hemolitycznej z powodu zmniejszenia alokacji glutationu). Zaleca się stosowanie odpowiedniego doustnego leczenia przeciwbólowego, gdy tylko podanie tą drogą stanie się możliwe. Aby uniknąć przedawkowania leku, należy sprawdzić czy inne przyjmowane przez pacjenta leki zawierają paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu. Podanie dawek wyższych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po 2 dniach, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 4-6 dniach po podaniu. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u wcześniaków. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na opakowanie, co znaczy, że jest zasadniczo wolny od sodu.

Niepożądane działanie

Rzadko: niedociśnienie, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, złe samopoczucie. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, neutropenia; reakcje nadwrażliwości (od zwykłej wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego, który wymaga natychmiastowego przerwania leczenia), ciężkie reakcje skórne. Częstość nieznana: rumień, świąd; uderzenia gorąca; tachykardia. Podczas badań klinicznych zgłaszano częste przypadki działań niepożądanych w miejscu podania leku (ból i uczucie pieczenia).

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży, jedynie po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Badania kliniczne w stosowaniu dożylnym paracetamolu są ograniczone. Jednak wyniki badań epidemiologicznych stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych u kobiet w okresie ciąży ani na wpływ na zdrowie płodu lub noworodka. Po podaniu doustnym paracetamol jest w niewielkich ilościach wydzielany do mleka matki. Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. W związku z tym lek może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym; należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w razie jednoczesnego stosowania z probenecydem. Salicylamid może wydłużyć okres półtrwania paracetamolu. Należy zachować ostrożność przy równoczesnym przyjmowaniu substancji indukujących enzymy. Równoczesne stosowanie paracetamolu (4000 mg na dzień przez co najmniej 4 dni) i doustnych środków przeciwzakrzepowych może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR - w takim przypadku należy zwiększyć częstość badania wartości INR w czasie równoczesnego stosowania tych preparatów jak również przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia paracetamolem.

Cena

Paracetamol B. Braun, cena 100% 52.34 zł

Preparat zawiera substancję: Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."