Pamigen

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pamigen 28 szt., tabl. powl.

Donepezil hydrochloride

37.54 zł 2019-04-05

Działanie

Swoisty i odwracalny inhibitor acetylocholinoesterazy - głównego enzymu rozkładającego acetylocholinę w mózgu. U pacjentów z chorobą Alzheimera lek podany w dawce jednorazowej 5 mg lub 10 mg na dobę hamuje aktywność esterazy acetylocholinowej odpowiednio o 63,6% i 77,3%. Nie badano zdolności donepezylu do zmiany przebiegu leżących u podłoża choroby zmian neuropatologicznych. 6-miesięczne badanie kliniczne prowadzone wśród pacjentów z chorobą Alzheimera, oceniające zdolności poznawcze, funkcjonowanie w życiu społecznym i rodzinnym oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania, potwierdziło skuteczność kliniczną donepezylu. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje 3-4 h po podaniu doustnym. Końcowy T0,5 wynosi ok. 70 h. Stan równowagi osiągany jest w 3 tyg. po rozpoczęciu leczenia. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Donepezyl wiąże się z białkami osocza w 95%. Metabolizowany jest z udziałem cytochromu P-450. Wydalany głównie z moczem, zarówno w postaci niezmienionej, jak i w postaci metabolitów.

Dawkowanie

Doustnie, raz na dobę, wieczorem, tuż przed snem. Dawka początkowa: 5 mg na dobę, przez co najmniej 1 miesiąc, co pozwoli na kliniczną ocenę skuteczności leczenia i uzyskanie stanu równowagi stężenia chlorowodorku donepezylu. Po ocenie klinicznej dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Leczenie donepezylem można podejmować tylko w przypadkach, gdy możliwa jest regularna kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy prowadzić tak długo, jak długo stwierdza się korzystne działanie preparatu; niezbędna jest regularna ocena kliniczna działania leku. Odstawienie leku powinno się rozważyć, gdy nie stwierdza się już działania leczniczego.

Wskazania

Leczenie objawowe łagodnej lub średnio nasilonej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub inne składniki preparatu.

Środki ostrożności

Preparatu nie stosować u dzieci. Ostrożnie stosować u pacjentów z astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie. Donepezyl może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez sukcynylocholinę lub jej pochodne podczas znieczulenia. Donepezyl może wywierać efekt wagotoniczny na częstość akcji serca (np. powodować bradykardię), co ma znaczenie u pacjentów z zespołem chorej zatoki lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia, tj. blok zatorowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy. Donepezyl jako cholinomimetyk może hamować odpływ moczu z pęcherza czy nasilać lub powodować objawy pozapiramidowe. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Należy monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia bardzo rzadkiego, ale potencjalnie śmiertelnego złośliwego zespołu neuroleptycznego (hipertermia, sztywność mięśni, niestabilność układu autonomicznego, przypadki zmienionej świadomości i zwiększonej aktywność kinazy kreatynowej, dodatkowo może wystąpić rabdomioliza, oraz ostra niewydolność nerek i wysoka gorączka niewyjaśnionego pochodzenia) i ewentualnie przerwać leczenie. Stosowanie donepezylu u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera, innymi rodzajami demencji lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. zaburzeniami poznawczymi związanymi z wiekiem) nie zostało zbadane. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: biegunka, nudności; ból głowy. Często: przeziębienie; anoreksja; halucynacje, podniecenie, agresywne zachowanie, niezwykłe sny i koszmary; omdlenia, zawroty głowy, bezsenność; wymioty, zaburzenia gastryczne; wysypka, świąd; kurcze mięśni; nietrzymanie moczu; znużenie, ból; wypadki. Niezbyt często: drgawki; bradykardia; krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzody żołądka i dwunastnicy, nadmierne wydzielanie śliny; niewielkie zwiększenie stężenia mięśniowej kinazy kreatynowej w osoczu. Rzadko: objawy pozapiramidowe; blok zatorowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy; zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Bardzo rzadko: złośliwy zespół neuroleptyczny, rabdomioliza. U pacjentów badanych w kierunku omdleń i napadów drgawkowych należy rozważyć możliwość wystąpienia bloku serca lub zahamowania zatokowego. Halucynacje, pobudzenie oraz zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Ciąża i laktacja

Preparat nie powinien być stosowany w ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne oraz nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Uwagi

Preparat odstawić przy wystąpieniu niewyjaśnionych zaburzeń wątroby. Monitorować w kierunku objawów choroby wrzodowej pacjentów o zwiększonym ryzyku choroby wrzodowej np. pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie NLPZ. Działania niepożądane tj. uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni (zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki) mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Donepezyl oraz żaden z jego metabolitów nie hamuje metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny i digoksyny. Digoksyna i cymetydyna nie zmieniają metabolizmu donepezylu. Ketokonazol i chinidyna (inhibitory odpowiednio CYP3A4 i CYP2D6) hamują metabolizm donepezylu, zwiększając stężenie leku we krwi - w badaniu u zdrowych ochotników po podaniu ketokonazolu nastąpiło zwiększenie o ok. 30% stężenia donepezylu. Również inne inhibitory CYP3A4 (np. itrakonazol i erytromycyna) i inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna) mogą hamować metabolizm donepezylu. Leki pobudzające izoenzymy, np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina oraz alkohol mogą zmniejszać stężenie donepezylu we krwi. Donepezyl może wchodzić w interakcję z lekami wykazującymi aktywność antycholinergiczną. Może również wystąpić synergizm działania w przypadku jednoczesnego stosowania sukcynylocholiny, innych blokerów płytki nerwowo-mięśniowej, cholinomimetyków lub leków ß-adrenolitycznych wpływających na układ przewodzący serca. Nie należy stosować donepezylu jednocześnie z agonistami bądź antagonistami układu cholinergicznego oraz z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy.

Cena

Pamigen, cena 100% 37.54 zł

Preparat zawiera substancję: Donepezil hydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."