Noxafil

1 ml zawiesiny zawiera 40 mg pozakonazolu. Zawiesina zawiera glukozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Noxafil but. 105 ml, zaw. doustna

Posaconazole

2728.27 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy, pochodna triazolu. Inhibitor 14α-demetylazy lanosterolu, enzymu katalizującego kluczowy etap biosyntezy ergosterolu. Pozakonazol in vitro działa na następujące drobnoustroje: gatunki z rodzaju Aspergillus (A. fumigatus, A. flavus, A. terreus, A. nidulans, A. niger, A. ustus), rodzaju Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. famata, C. inconspicua, C. lipolytica, C. norvegensis, C. pseudotropicalis), Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi i gatunki z rodzaju Fusarium, Rhizomucor, Mucor i Rhizopus. Dane mikrobiologiczne sugerują, że pozakonazol jest aktywny wobec Rhizomucor, Mucor i Rhizopus, jednakże dane kliniczne są ograniczone. Pozakonazol wchłania się powoli z przewodu pokarmowego. Biodostępność zwiększa się po podaniu z posiłkiem lub zaraz po nim, zwłaszcza zawierającym tłuszcze. Stan stacjonarny osiągany jest po 7 do 10 dniach podawania leku. Pozakonazol silnie wiąże się z białkami osocza (>98%). Jest metabolizowany głównie do pochodnych glukuronidowych. Wydala się z kałem (77%) i z moczem (14%). T0,5 wynosi średnio 35 h (20-66 h).

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w terapii zakażeń grzybiczych lub w leczeniu podtrzymującym u pacjentów wysokiego ryzyka, u których pozakonazol stosowany jest zapobiegawczo. Preparat jest także dostępny w postaci tabletek dojelitowych 100 mg. W celu uzyskania optymalnego stężenia osoczowego lepiej jest zastosować pozakonazol w tabletkach, które na ogół zapewniają wyższe stężenie leku w osoczu niż zawiesina doustna. Tabletek i zawiesiny doustnej nie należy stosować zamiennie ze względu na różnice w dawkowaniu obu postaci leku. Oporne inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG)/pacjenci z IZG i z nietolerancją na terapię I rzutu: 200 mg (5 ml) 4 razy na dobę. Pacjentom, którzy mogą tolerować posiłki lub preparaty odżywcze można alternatywnie podawać dawkę 400 mg (10 ml) 2 razy na dobę. Czas trwania leczenia należy dostosować do stopnia nasilenia choroby podstawowej, szybkości ustępowania immunosupresji i odpowiedzi klinicznej. Kandydoza jamy ustnej i gardła: dawka początkowa to 200 mg (5 ml) podawana raz na dobę w ciągu 1. doby, a następnie 100 mg (2,5 ml) raz na dobę przez 13 dni. Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym: 200 mg (5 ml) 3 razy na dobę. Czas trwania leczenia należy dostosować do ustępowania neutropenii lub immunosupresji. U pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym profilaktyczne podawanie preparatu należy rozpocząć na kilka dni przed przewidywanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez 7 dni od momentu, gdy liczba neutrofili przekroczy 500 komórek w mm3. Szczególne grupy pacjentów: u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie zaleca się modyfikacji dawki; u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność z powodu możliwości zwiększenia stężenia leku w osoczu. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podania: w celu zwiększenia wchłaniania i zapewnienia odpowiedniej dawki, każdą dawkę pozakonazolu należy podawać podczas spożywania posiłku lub zaraz po nim, albo u pacjentów nietolerujących standardowych pokarmów po podaniu preparatu odżywczego. Przed podaniem zawiesina doustna musi być dokładnie wymieszana.

Wskazania

Zakażenia grzybicze u dorosłych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynę B lub itrakonazol lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta, fuzarioza oporna na amfoterycynę B lub w przypadku jej nietolerancji przez pacjenta, chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku jego nietolerancji przez pacjenta, kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynę B, itrakonazol lub flukonazol lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta, kandydoza jamy ustnej i gardła - jako terapia I rzutu u pacjentów z ciężką postacią choroby lub obniżoną odpornością, u których przewiduje się słabą odpowiedź na leczenie miejscowe. Oporność definiowana jest jako progresja zakażenia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u następujących pacjentów: z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym, którzy otrzymują chemioterapię w celu indukcji remisji i mogą w związku z tym mieć długotrwałą neutropenię oraz duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu. Jednoczesne stosowanie leków metabolizowanych przez CYP3A4: terfenadyny, astemizolu, cyzaprydu, pimozydu, halofantryny lub chinidyny (ryzyko zwiększenia stężenia tych leków w osoczu, wydłużenia odstępu QTc i rzadko wystąpienia torsade des pointes). Jednoczesne podawanie leków z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA: symwastatyny, lowastatyny i atorwastatyny.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki z grupy azoli, niewydolnością wątroby, obecnością czynników sprzyjających wystąpieniu zaburzeń rytmu serca (wrodzony lub nabyty zespół wydłużonego odstępu QTc, kardiomiopatia, zwłaszcza przy współistniejącej niewydolności mięśnia sercowego, bradykardia zatokowa, współistniejące objawowe zaburzenia rytmu serca, jednoczesne przyjmowanie leków, które mogą wydłużać odstęp QTc). Pacjenci, u których w czasie stosowania preparatu obserwuje się podwyższone wartości prób wątrobowych, muszą być rutynowo badani pod kątem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Należy oznaczać laboratoryjne parametry czynności wątroby (zwłaszcza próby wątrobowych i bilirubinę). Badania czynności wątroby należy wykonać na początku leczenia i powtarzać w trakcie leczenia. Należy rozważyć zaprzestanie leczenia preparatem w przypadku, gdy kliniczne objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazują na rozwój choroby wątroby. Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie jego trwania należy monitorować stężenie elektrolitów we krwi (zwłaszcza potasu, magnezu i wapnia) i w razie potrzeby je wyrównać. Dane dotyczące farmakokinetyki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami żołądka i jelit (takimi jak ciężka biegunka) są ograniczone. Pacjenci z ciężką biegunką lub wymiotami powinni być ściśle monitorowani w celu wykrycia zakażeń grzybiczych z przełamania. Unikać jednoczesnego stosowania pozokonazolu z ryfabutyną, ryfampicyną, lekami przeciwdrgawkowymi (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, primidon), efawirenzem, cymetydyną, z wyjątkiem przypadków, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Preparat zawiera glukozę (1,75 g glukozy/5 ml zawiesiny), nie stosować u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania glukozy i galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności. Często: neutropenia, zaburzenia elektrolitowe, jadłowstręt, parestezje, senność, ból i zawroty głowy, wymioty, ból brzucha, biegunka, niestrawność, suchość w ustach, oddawanie gazów, zaparcie, zwiększenie aktywności AlAT, AspAT, fosfatazy zasadowej i GGTP, zwiększone stężenie bilirubiny, wysypka, świąd, gorączka, astenia, uczucie zmęczenia. Niezbyt często: trombocytopenia, leukopenia, niedokrwistość, eozynofilia, limfadenopatia, reakcje alergiczne, hiperglikemia, drgawki, neuropatia, niedoczulica, drżenia, afazja, bezsenność, niewyraźne widzenie, zespół wydłużonego QT, nieprawidłowości w EKG, kołatanie serca, bradykardia, nadkomorowe skurcze dodatkowe, tachykardia torsade des pointes, nadciśnienie, niedociśnienie, zapalenie naczyń krwionośnych, kaszel, krwotok z nosa, czkawka, ból opłucnowy, zapalenie trzustki, choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa, obrzęk ust, uszkodzenie hepatocytów, zapalenie wątroby, żółtaczka, powiększenie wątroby, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, łysienie, ból pleców, ból kończyn, ostra niewydolność nerek, niewydolność nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zaburzenia miesiączki, obrzęk, ból, dreszcze, złe samopoczucie, zapalenie błon śluzowych, zmiany stężeń innych leków. Rzadko: zespół hemolityczno-mocznicowy, zakrzepowa plamica małopłytkowa, pancytopenia, koagulopatia, krwotoki, reakcje nadwrażliwości, niedoczynność nadnerczy, zmniejszenie stężenia gonadotropin we krwi, zaburzenia psychotyczne, depresja, udar naczyniowy mózgu, encefalopatia, neuropatia obwodowa, omdlenie, podwójne widzenie, mroczki, uszkodzenie słuchu, nagły zgon, częstoskurcz komorowy, zatrzymanie krążenia i oddechu, niewydolność serca, zawał mięśnia serowego, zator płuc, zakrzepica żył głębokich, nadciśnienie płucne, śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie płuc, krwotok z przewodu pokarmowego, niedrożność jelita, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, zastój żółci, powiększenie wątroby i śledziony, tkliwość okolicy wątroby, grubofaliste trzepoczące drżenie rąk, zespół Stevensa-Johnsona, wysypka pęcherzykowa, nerkowa kwasica cewkowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, ból piersi, obrzęk języka, obrzęk twarzy. Częstość nieznana: stan splątania. Po wprowadzeniu pozakonazolu w zawiesinie doustnej do obrotu zgłoszono przypadek ciężkiego uszkodzenia wątroby zakończonego zgonem.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie wolno stosować w ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki zdecydowanie przewyższają ryzyko dla płodu. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia. Podczas leczenia pozakonazolem należy przerwać karmienie piersią.

Uwagi

Podczas leczenia preparatem obserwowano działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy i senność, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy zachować ostrożność.

Interakcje

Pozakonazol jest metabolizowany poprzez UDP glukuronizację (reakcja enzymatyczna II fazy) i w warunkach in vitro jest usuwany przez p-glikoproteinę (P-gp). Związki będące inhibitorami (np. werapamil, cyklosporyna, chinidyna, klarytromycyna, erytromycyna i tym podobne) lub induktorami (np. ryfampicyna, ryfabutyna, niektóre leki przeciwdrgawkowe i tym podobne) ww. szlaków eliminacji, mogą odpowiednio zwiększać lub zmniejszać stężenie pozakonazolu w osoczu. Ryfabutyna zmniejsza Cmax  i AUC pozakonazolu, pozakonazol zwiększa Cmax i AUC ryfabutyny – należy unikać jednoczesnego stosowania pozakonazolu z induktorami, chyba że potencjalne korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko. W przypadku leczenia skojarzonego zaleca się ścisłe kontrolowanie morfologii krwi i działań niepożądanych związanych ze zwiększeniem stężenia ryfabutyny (np. zapalenia błony naczyniowej oka). Po podaniu efawirenzu Cmax i AUC pozakonazolu zmniejszały się, należy unikać jednoczesnego stosowania, chyba, że potencjalne korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko. Stosowanie fosamprenawiru w skojarzeniu z pozakonazolem może prowadzić do zmniejszenia stężenia pozakonazolu w osoczu. Jeśli wymagane jest jednoczesne stosowanie obu leków, zaleca się ścisłą obserwację pacjenta w kierunku występowania przełomowych zakażeń grzybiczych. Podawanie wielokrotnej dawki fosamprenawiru powodowało zmniejszenie wartości Cmax i AUC pozakonazolu. Fenytoina zmniejsza Cmax i AUC pozakonazolu. Należy unikać jednoczesnego stosowania pozakonazolu i fenytoiny oraz podobnych induktorów (np. karbamazepiny, fenobarbitalu, prymidonu), chyba że potencjalne korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko. Antagoniści receptora H2 i inhibitory pompy protonowej zmniejszają Cmax i AUC pozakonazolu. Jeżeli jest to możliwe, należy unikać stosowania pozakonazolu z antagonistami receptora H2 lub inhibitorami pompy protonowej. Jednoczesne stosowanie pozakonazolu z substratami CYP3A4 może znacznie zwiększać ekspozycję na substraty CYP3A4, takie jak: takrolimus, syrolimus, atazanawir i midazolam. Zaleca się zachowanie ostrożności w czasie jednoczesnego stosowania pozakonazolu i substratów CYP3A4 podawanych dożylnie. Może być konieczne zmniejszenie dawki substratu CYP3A4. Jeśli pozakonazol podaje się jednocześnie z podawanymi doustnie substratami CYP3A4, których zwiększenie stężenia w osoczu może wiązać się z wystąpieniem poważnych działań niepożądanych, należy dokładnie monitorować stężenia tych leków w osoczu i (lub) działania niepożądane. W razie konieczności należy dostosować dawkę. Jednoczesne podawanie pozakonazolu i terfenadyny, astemizolu, cyzaprydu, pimozydu, halofantryny oraz chinidyny (substraty CYP3A4) jest przeciwwskazane. Równoczesne stosowanie może powodować zwiększenie stężenia tych leków w osoczu, wydłużenie odstępu QTc i w rzadkich przypadkach torsade des pointes. Pozakonazol może zwiększać stężenie alkaloidów sporyszu w osoczu (ergotaminy i dihydroergotaminy), powodując zatrucie - jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane. Pozakonazol może istotnie zwiększać stężenie inhibitorów reduktazy HMG-CoA w osoczu, metabolizowanych przez CYP3A4 (np. symwastatyna, lowastatyna i atorwastatyna). Należy przerwać leczenie inhibitorami reduktazy HMG-CoA w czasie stosowania pozakonazolu ze względu na ryzyko rabdomiolizy.  Pozakonazol może zwiększać stężenie alkaloidów barwinka (np. winkrystyny i winblastyny) w osoczu, co może powodować działanie neurotoksyczne - należy unikać jednoczesnego stosowania, chyba że potencjalne korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko. W przypadku równoczesnego podawania, zaleca się rozważenie modyfikacji dawki alkaloidów barwinka. Pozakonazol zwiększa Cmax i AUC syrolimusu - jednoczesne stosowanie nie jest zalecane i należy go unikać. Jeśli jednoczesne stosowanie jest nieuniknione, zaleca się, żeby dawka syrolimusu została znacznie zmniejszona w momencie rozpoczynania terapii pozakonazolem. Należy również bardzo często monitorować minimalne stężenia syrolimusu w pełnej krwi. Stężenie syrolimusu należy oznaczać w momencie rozpoczęcia leczenia pozakonazolem, w czasie trwania leczenia oraz po jego zakończeniu. Jeśli jest to konieczne, należy odpowiednio dostosowywać dawkę syrolimusu. Podczas jednoczesnego stosowania pozakonazolu i syrolimusu, zależność między Cmin syrolimusu i AUC ulega zmianie, w wyniku tego stężenie syrolimusu może osiągnąć poziom poniżej stężeń terapeutycznych - należy starać się osiągać wyższe (w zakresie normy) stężenia leku oraz zwracać szczególną uwagę na objawy kliniczne, parametry laboratoryjne i biopsje tkankowe. Pozakonazol zwiększa stężenia cyklosporyny, powodując konieczność zmniejszenia jej dawki. W związku ze zwiększonym stężeniem cyklosporyny, odnotowano nefrotoksyczność i jeden śmiertelny przypadek leukoencefalopatii. Rozpoczynając leczenie pozakonazolem u pacjentów otrzymujących cyklosporynę, należy zmniejszyć dawkę cyklosporyny (np. do ok. 3/4 stosowanej dawki). Następnie, w czasie skojarzonego stosowania i po zakończeniu leczenia pozakonazolem, jeśli jest to konieczne dostosowywać dawkę cyklosporyny. Pozakonazol zwiększa Cmax i AUC takrolimusu. W przypadku rozpoczęcia stosowania pozakonazolu u pacjentów leczonych takrolimusem, należy zmniejszyć dawkę takrolimusu (np. do ok. 1/3 podawanej dawki). Następnie należy dokładnie monitorować stężenie takrolimusu we krwi w czasie leczenia pozakonazolem i po jego zakończeniu. Jeśli jest to konieczne, należy odpowiednio dostosowywać dawkę takrolimusu. Ponieważ inhibitory proteazy HIV są substratami dla CYP3A4, można się spodziewać, że pozakonazol będzie zwiększał stężenie tych leków antyretrowirusowych w osoczu. Włączenie pozakonazolu do terapii atazanawirem lub atazanawirem i rytonawirem powodowało zwiększenie Cmax i AUC atazanawiru, towarzyszyło temu zwiększenie stężenia bilirubiny w osoczu. Przy jednoczesnym podawaniu z pozakonazolem zalecane jest częste monitorowanie działań niepożądanych oraz objawów toksycznych związanych z działaniem leków antyretrowirusowych. Pozakonazol zwiększa Cmax i AUC midazolamu oraz wydłuża średni T0,5 midazolamu od około 3-4 h do 8-10 h. Jeśli pozakonazol jest stosowany jednocześnie z benozdiazepinami, które metabolizowane są przez CYP3A4 (np. midazolam, triazolam, alprazolam), należy rozważyć dostosowanie dawki z uwagi na ryzyko wydłużonego działania sedacyjnego. W czasie jednoczesnego stosowania z pozakonazolem leków blokujących kanały wapniowe, metabolizowanych przez CYP3A4 (np. diltiazem, werapamil, nifedypina, nizoldypina) zaleca się częste monitorowanie działań niepożądanych i toksyczności, związanych z tymi lekami. Może być konieczne dostosowanie dawki blokerów kanałów wapniowych. Azole zwiększają stężenie digoksyny w osoczu. Należy kontrolować stężenie digoksyny, rozpoczynając lub kończąc leczenie pozakonazolem. U zdrowych ochotników, otrzymujących jednocześnie pozakonazol i glipizyd, obserwowano zmniejszenie glikemii. U pacjentów z cukrzycą zaleca się monitorowanie glikemii.

Cena

Noxafil, cena 100% 2728.27 zł

Preparat zawiera substancję: Posaconazole

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."