Mensapex

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Mensapex 28 szt., tabl. powl.

Donepezil hydrochloride

2019-04-05

Działanie

Swoisty i odwracalny inhibitor esterazy acetylocholiny - głównej esterazy cholinowej występujacej w mózgu. U pacjentów z chorobą Alzheimera lek podany w dawkach terapeutycznych hamuje aktywność enzymu w około 64-77%. Hamowanie acetylocholinesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez chlorowodorek donepezylu, jest skorelowane ze zmianami w skali ADAS-cog, mierzącej wybrane aspekty zdolności poznawczej. Wpływ donepezylu na przebieg procesu neuropatologicznego jeszcze nie został zbadany, dlatego nie można uznać, że donepezyl wpływa na przebieg choroby. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje 3-4 h po podaniu doustnym. Pokarm nie wpływa na wchłanianie. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 3 tyg. Donepezyl wiąże się z białkami osocza w 95%. Metabolizowany jest w wątrobie przez układ cytochromu P450 do wielu metabolitów (jeden z metabolitów - 6-O-demetylodonepezyl jest aktywny farmakologicznie). Lek jest wydalany z moczem (w około 57% ) i kałem (w około 14,5%). T0,5 wynosi około 70 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: dawka początkowa wynosi 5 mg/dobę (jednorazowo); dawkę tę należy stosować co najmniej przez miesiąc. Po ocenie klinicznej miesięcznego leczenia z zastosowaniem dawki początkowej, można zwiększyć dawkę do 10 mg/dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Z uwagi na zwiększoną ekspozycję na działanie leku u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, zwiększenie dawki powinno wynikać z indywidualnej tolerancji pacjenta; brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Preparat należy przyjmować wieczorem, bezpośrednio przed snem.

Wskazania

Leczenie objawowe łagodnego do umiarkowanie ciężkiego otępienia w chorobie Alzheimera.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny, soję, orzeszki ziemne (lek zawiera lecytynę sojową) lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Lek nie wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego, z zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy; u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc; u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem choroby wrzodowej (pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie NLPZ; pacjenci ci powinni być monitorowani w kierunku choroby wrzodowej). Należy unikać podawania donepezylu jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego. Donepezyl może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny podczas znieczulenia ogólnego. W czasie leczenia mogą wystąpić omdlenia lub napady drgawkowe; u tych pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku serca lub długich przerw czynności węzła zatokowo-przedsionkowego. Ze względu na zawartość laktozy i skrobi kukurydzianej (źródła glukozy) lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: biegunka, nudności; ból głowy. Często: przeziębienie; jadłowstręt; omamy, pobudzenie psychoruchowe, zachowanie agresywne (ustępujące po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia); omdlenia, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bezsenność; wymioty; zaburzenia w obrębie jamy brzusznej; wysypka, świąd; kurcze mięśni; nietrzymanie moczu; zmęczenie, ból. Niezbyt często: napady drgawkowe; bradykardia; krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzody żołądka i dwunastnicy; niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy. Rzadko: objawy pozapiramidowe; blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy; zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby (w przypadku niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć odstawienie leku).

Ciąża i laktacja

Brak jest danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży; leku nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety leczone donepezylem nie powinny karmić piersią.

Uwagi

Leczenie donepezylem można podejmować tylko wtedy, gdy zapewniona jest pomoc opiekuna, który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy prowadzić tak długo, jak długo istnieją korzystne efekty u pacjenta; niezbędna jest regularna ocena skuteczności klinicznej. Odstawienie leku powinno się rozważyć, gdy zanikną oznaki korzystnego działania terapeutycznego. Lek ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych; należy systematycznie oceniać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Donepezyl i jego metabolity nie hamują metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny i digoksyny. Digoksyna i cymetydyna nie zmieniają metabolizmu donepezylu. Ketokonazol i chinidyna (inhibitory enzymów CYP3A4 i 2D6) hamują metabolizm donepezylu, dlatego też inne inhibitory CYP3A4, jak itrakonazol i erytromycyna oraz inhibitoru CYP2D6, jak fluoksetyna też mogą hamować metabolizm donepezylu. Leki indukujące CYP3A4 i CYP2D6 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina) oraz alkohol zmniejszają stężenie donepezylu we krwi. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku łącznego stosowania donepezylu zarówno z induktorami, jak i inhibitorami cytochromu P-450. Donepezyl może zaburzać działanie leków antycholinergicznych. Możliwe jest synergistyczne działanie w przypadku jednoczesnego stosowania takich leków, jak: sukcynylocholina, inne leków hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, agoniści układu cholinergicznego lub β-adrenolityki wpływające na układ bodźcoprzewodzący serca.

Preparat zawiera substancję: Donepezil hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."