Lipofundin® MCT/LCT 20%

1000 ml preparatu 10% zawiera 50 g oleju sojowego oczyszczonego, 50 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych, w tym 24-29 g kwasu linolowego i 2,5-5,5 g kwasu α - linolenowego. Wartość energetyczna: 4330 kJ (1035 kcal); osmolarność 345 mOsmol/l, pH 6,5-8,8. 1000 ml preparatu 20% zawiera 100 g oleju sojowego oczyszczonego, 100 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych, w tym 48-58 g kwasu linolowego i 5-11 g kwasu α - linolenowego. Wartość energetyczna: 8095 kJ (1935 kcal); osmolarność 380 mOsmol/l, pH 6,5-8,5. Kwasowość lub zasadowość miareczkowa (do pH 7,4) <0,5 mmol/l obu roztworów.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lipofundin® MCT/LCT 20% flakon 500 ml, emulsja do inf.

Soya oil,

Triglycerides, medium chain,

Glycerol,

Lecithin from eggs

2019-04-05

Działanie

Preparat lipidowy do żywienia parenteralnego. W jego skład wchodzą triglicerydy nasyconych kwasów tluszczowych o średniej długości łańcucha, triglicerydy nienasyconych kwasów tłuszczowych o dużej długości łańcucha (olej sojowy), fosfolipidy (lecytyna z jaja) oraz glicerol. Biodostępność wynosi 100%. Po infuzji triglicerydy są hydrolizowane do glicerolu i kwasów tłuszczowych. Są one włączane do szlaków fizjologicznych odpowiedzialnych za wytwarzanie energii, syntezę cząsteczek biologicznie czynnych, glukoneogenezę i resyntezę tłuszczów. T0,5 w osoczu wynosi około 9 minut. Triglicerydy pochodzące z oleju sojowego i triglicerydy średniołańcuchowe są całkowicie metabolizowane do CO2 i H2O. Niewielkie ilości tłuszczów są tracone w procesie obumierania komórek skóry i nabłonka. Praktycznie nie dochodzi do wydalania przez nerki.

Dawkowanie

Dożylnie (do żyły centralnej lub żył obwodowych) we wlewie kroplowym. Dorośli: 0,7-1,5 g tłuszczów/kg mc./dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 2,0 g tłuszczów/kg mc./dobę, którą podać można w sytuacji np. dużego zapotrzebowania na energię lub w przypadku spalania tłuszczów (np. pacjenci z chorobą nowotworową). W przypadku długotrwałego żywienia pozajelitowego w domu (> 6 miesięcy) lub w przypadku pacjentów z zespołem krótkiego jelita, dobowa dawka tłuszczów nie powinna przekraczać 1,0 g/kg mc. W przypadku pacjenta o masie ciała 70 kg dobowa dawka 2,0 g/kg mc./dobę odpowiada maksymalnej dawce dobowej preparatu 10% 1400ml, a 20% 700 ml. Dzieci: 0,5 –1,0 g/kg mc./dobę; dawka dzienna powinna być stopniowo zwiększana o 0,5-1 g/kg mc./dobę do dawki maksymalnej 3g/kg mc./dobę; nie podawać więcej niż 3 g tłuszczów/kg mc./dobę; u niemowląt i małych dzieci zaleca się nie przekraczać dobowej dawki tłuszczów na poziomie 3,0 (max. 4,0) g /kg mc./ dobę; u dzieci i młodzieży nie przekraczać dawki 2-3 g/kg mc./dobę. Sposób podania. Podczas pierwszych 15 min podawania emulsji tłuszczowej szybkość wlewu nie powinna przekraczać 50% maksymalnej planowanej szybkości infuzji. Maksymalna szybkość infuzji: dorośli do 0,15 g lipidów/kg mc./h  (dla pacjenta ważącego 70 kg, maksymalna szybkość infuzji wynosi 105 ml preparatu 10%/h, a 52,5 ml preparatu 20%/h. Ilość tłuszczów wynosi 10,5 g/h); wcześniaki, noworodki urodzone o czasie, niemowlęta i małe dzieci do 0,17 g tłuszczów/kg mc./h. (w tej grupie wiekowej dobową dawkę należy podawać w infuzji ciągłej przez 24 h); dzieci i młodzież do 0,13 g tłuszczów/kg mc./h. W całkowitym żywieniu pozajelitowym preparat jest zazwyczaj podawany przez ponad 1-2 tyg.; czas podawania może być przedłużony pod warunkiem właściwego monitorowania.

Wskazania

Źródło kalorii zawierające gotowe do wykorzystania przez organizm tłuszcze (MCT) i niezbędnych kwasów tłuszczowych do stosowania u pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na proteiny jaja lub oleju sojowego, produkty z soi lub orzeszków ziemnych lub na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą. Ciężka hiperlipemia. Ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi. Ciężka niewydolność wątroby. Cholestaza wewnątrzwątrobowa. Ciężka niewydolność nerek w przypadku braku dostępu do terapii nerkozastępczej. Ostra choroba zakrzepowa. Zator tłuszczowy. Nasilająca się skaza krwotoczna. Kwasica metaboliczna. Ogólne przeciwwskazania związane z żywieniem pozajelitowym: niestabilny stan układu krążenia z zagrożeniem życia (zapaść lub wstrząs), niestabilne stany metaboliczne (np. ciężki stan pourazowy, ciężka posocznica, śpiączka nieznanego pochodzenia), ostra faza zawału mięśnia sercowego lub udaru, niewyrównane zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej (takie jak hipokaliemia i odwodnienie hipotoniczne), niewyrównana niewydolność serca, ostry obrzęk płuc.

Środki ostrożności

W trakcie infuzji leku należy regularnie monitorować stężenie triglicerydów w osoczu. Jeśli stężenie triglicerydów w surowicy krwi u dorosłych przekroczy 4,6 mmol/l (407,42 mg/dl) w trakcie infuzji tłuszczów, należy zmniejszyć prędkość infuzji, a w przypadku wystąpienia ostrej hiperlipidemii (stężenie triglicerydów >11,4 mmol/l lub 1000 mg/dl) należy ją przerwać. Jeśli stężenie triglicerydów w osoczu niemowląt wzrośnie w trakcie infuzji > 2,8 mmol/l, należy rozważyć zatrzymanie podawania leku; a w przypadku starszych dzieci > 4,5 mmol/l. Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać zaburzenia gospodarki elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej. Należy monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową oraz równowagę kwasowo-zasadową, czynności układu sercowo-naczyniowego, a w przypadku długotrwałego stosowania - układ krzepnięcia, czynność szpiku (liczbę płytek, leukocytów) i wątroby. W przypadku wystąpienia oznak lub objawów reakcji alergicznej (np. gorączka, dreszcze, wysypka,  duszność) należy natychmiast przerwać infuzję. Aby zapobiec wystąpieniu kwasicy metabolicznej lek należy podawać jednocześnie z roztworem węglowodanów i aminokwasów. W przypadku pacjentów żywionych pozajelitowo należy dodatkowo podawać węglowodany, aminokwasy, elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe. Należy także zapewnić odpowiednią podaż płynów. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów: z chorobami związanymi z podeszłym wiekiem ( np. niewydolnością serca lub nerek); z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów (np. w niewydolności nerek, cukrzycy, zapaleniu trzustki, niewydolności wątroby, niedoczynności tarczycy (z hipertriglicerydemią) i posocznicy). W przypadku podawania preparatu takim pacjentom należy dokładnie monitorować stężenie triglicerydów w osoczu. Należy również zachować ostrożność u niemowląt zagrożonych ryzykiem wystąpienia hiperbilirubinemii; należy monitorować stężenie triglicerydów i bilirubiny i odpowiednio dostosowywać prędkość infuzji tłuszczów. W trakcie podawania należy chronić lek przed światłem fototerapeutycznym, ponieważ może ono prowadzić do wytworzenia niebezpiecznych wodoronadtlenków w cząsteczkach triglicerydów. Lipofundin MCT/LCT 10% i 20% zawiera mniej niż 1 mmol/l (23 mg) sodu/litr, co oznacza, że jest zasadniczo „wolny od sodu”.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: nadkrzepliwość, reakcje alergiczne (np. reakcje anafilaktyczne, wykwity skórne, obrzęk krtani, ust i twarzy), hiperlipidemia, hiperglikemia, kwasica metaboliczna i ketonowa (częstość zależy od wielkości dawki i może wzrastać w sytuacji względnego lub bezwzględnego przedawkowania), bóle głowy i zawroty głowy, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaczerwienie twarzy, duszność, sinica, nudności, wymioty, utrata apetytu, rumień, potliwość, wzrost temperatury ciała, uczucie zimna, dreszcze, zespół przeciążenia tłuszczem. Częstość nieznana: leukopenia, małoplytkowość, cholestaza. W zespole przeciążenia tłuszczem występuje: hiperlipidemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, hepatomegalia z żółtaczką lub bez, splenomegalia, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia, hemoliza i retykulocytoza, odbiegające od normy wyniki badań czynności wątroby i śpiączka. Objawy te są zwykle odwracalne, jeśli infuzja emulsji tłuszczowej zostanie przerwana. W przypadku wystąpienia objawów tego zespołu, należy natychmiast przerwać infuzję preparatu.

Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania preparatu w okresie ciąży nie zostało ustalone. Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję są niewystarczające. Składniki/metabolity leku przenikają do mleka kobiecego, ale w przypadku stosowania dawek terapeutycznych nie należy spodziewać się wpływu na karmione piersią noworodki/niemowlęta. Nie zaleca się jednak, aby w trakcie żywienia pozajelitowego matka karmiła dziecko piersią. Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi. Wyniki badań na zwierzętach nie potwierdzają wpływu na płodność.

Uwagi

Tłuszcze mogą zaburzać wyniki niektórych badań diagnostycznych (oznaczanie bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, nasycenia tlenem), jeśli przed pobraniem krwi nie zostaną z niej usunięte, co może trwać od 4 do 6 h.

Interakcje

Heparyna podawana w dawkach klinicznych wywołuje przejściowe uwalnianie lipazy lipoproteinowej do krwiobiegu. Może to prowadzić początkowo do przyspieszenia lipolizy, a następnie do przejściowego zmniejszenia klirensu triglicerydów. Olej sojowy zawiera witaminę K1. Zawartość tej witaminy w preparacie jest tak niska, że nie należy spodziewać się zaburzeń procesów krzepnięcia u pacjentów leczonych pochodnymi kumaryny. Niemniej jednak, w przypadku pacjentów leczonych równocześnie kumaryną należy monitorować status czynników krzepnięcia. Łączenie ze sobą substancji nie wykazujących zgodności może prowadzić do złamania emulsji lub do wytrącania się cząstek, co może znacznie zwiększać ryzyko zatoru. Lek nie może być wykorzystany jako roztwór nośny dla koncentratów elektrolitów lub innych preparatów oraz nie może być mieszany z innymi roztworami do infuzji w sposób niekontrolowany, ponieważ nie pozwala to na zagwarantowanie odpowiedniej stabilności emulsji.

Preparat zawiera substancję: Soya oil, Triglycerides, medium chain, Glycerol, Lecithin from eggs

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."