Lamisil®

1 tabl. zawiera 125 mg lub 250 mg chlorowodorku terbinafiny; tabl. 125 mg zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lamisil® 14 szt., tabl.

Terbinafine hydrochloride

35.99 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy z grupy alliloamin o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Mechanizm działania polega na hamowaniu epoksydazy skwalenu w błonie komórkowej grzybów, co prowadzi do śmierci komórki grzyba z powodu niedoboru ergosterolu i wewnątrzkomórkowej akumulacji skwalenu. Działa na grzyby patogenne skóry, włosów i paznokci: dermatofity (z rodzaju Trichophyton, np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum; z rodzaju Microsporum, np. M. canis; Epidermophyton floccosum) i drożdżaki (z rodzaju Candida, np. C. albicans i z rodzaju Pityrosporum). W stosunku do dermatofitów, pleśni, niektórych grzybów dimorficznych oraz pewnych gatunków drożdżaków wykazuje działanie grzybobójcze, na pozostałe gatunki drożdżaków działa grzybostatycznie. Po podaniu doustnym terbinafina jest dobrze wchaniana (>70%). Cmax w osoczu występuje w ciągu 1,5 h po podaniu. Terbinafina łączy się silnie z biakami osocza (99%), szybko przenika przez skórę i gromadzi się w lipofilnej warstwie rogowej naskórka. Terbinafina wydziela się również z łojem, osąigając w ten sposób duże stężenia w mieszkach włosowych, włosach i skórze, w miejscach, gdzie wydziela się najwięcej łoju. Tterbinafina odkłada się w płytce paznokciowej w ciągu pierwszych tygodni od rozpoczcia leczenia. Terbinafina jest szybko metabolizowana z udziałem co najmniej 7 izoenzymow CYP, a w szczególności przez: CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8, CYP2C19. Biotransformacja terbinafiny prowadzi do powstania nieaktywnych metabolitów. Metabolity są wydalane głównie z moczem. T0,5 w stanie stacjonarnym oszacowano na ok. 30 h. Zastosowanie wielu dawek oraz wykonanie rozszerzonych badań krwi wykazało trójfazową eliminację z T0,5 wynoszącym ok. 16,5 dnia. Bezwzględna biodostępność terbinafiny w wyniku metabolizmu pierwszego przejścia wynosi ok. 50%.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 250 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia - grzybica stóp międzypalcowa, typ podeszwowy i (lub) mokasynowy: 2-6 tyg.; grzybica tułowia, grzybica obrębna pachwin: 2-4 tyg.; drożdżyca skóry: 2-4 tyg.; grzybica owłosionej skóry głowy: 4 tyg.; grzybica paznokci: 6-12 tyg. (6 tyg. w grzybicy paznokci rąk, natomiast 12 tyg. w grzybicy paznokci stóp; niektórzy pacjenci z wolnym tempem wzrostu paznokci mogą wymagać dłuższego okresu leczenia; optymalne efekty kliniczne uwidaczniają się kilka mies. od przeprowadzenia i zakończenia leczenia przeciwgrzybiczego, co wiąże się z okresem potrzebnym do odrośnięcia zdrowej płytki paznokciowej). Dzieci i młodzież. Dzieci o mc. >40 kg: 250 mg raz na dobę. Dzieci o mc. 20-40 kg: 125 mg raz na dobę. Dzieci o mc. Szczególne grupy pacjentów. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby. W razie przepisywania tego produktu osobom w podeszłym wieku, należy wziąć pod uwagę występujące wcześniej zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Sposób podania. Tabletki przedzielone rowkiem należy stosować doustnie popijając wodą. Tabletki najlepiej przyjmować każdego dnia o tej samej porze na pusty żołądek lub po posiłku.

Wskazania

Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity. Grzybica owłosionej skóry głowy wywołana przez dermatofity. Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity, takie jak: grzybica tułowia, grzybica obrębna pachwin, grzybica stóp oraz zakażenia skóry wywołane przez drożdżaki z rodzaju Candida (np. Candida albicans). Wskazania do leczenia doustnego w tych przypadkach zależą zazwyczaj od miejsca, ciężkości i rozległości zakażenia. Preparat w postaci tabletek, w przeciwieństwie do preparatów terbinafiny przeznaczonych do stosowania miejscowego, nie jest skuteczny w leczeniu łupieżu pstrego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przewlekła lub czynna choroba wątroby.

Środki ostrożności

Przed przepisaniem leku należy ocenić czy nie występowała wcześniej choroba wątroby. Po 4-6 tyg. od rozpoczęcia leczenia zaleca się wykonywanie badań oceniających czynność wątroby. W razie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie leku. W przypadku wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych sugerujących zaburzenia czynności wątroby (utrzymujące się nudności niewyjaśnionego pochodzenia, zmniejszone łaknienie, uczucie zmęczenia, wymioty, bóle brzucha lub żółtaczka, ciemno zabarwiony mocz lub jasno zabarwione stolce) należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie oszacować czynność wątroby. Klirens leku może być zmniejszony do ok. 50% u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami wątroby. Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych w przypadku wystąpienia postępującej wysypki skórnej, należy przerwać stosowanie leku. Należy zachować ostrożność podczas stosowania terbinafiny u pacjentów chorych na łuszczycę lub toczeń rumieniowaty ze względu na odnotowane doniesienia wywołania wysiewu lub zaostrzenia łuszczycy oraz skórnego i układowego tocznia po zastosowaniu leku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń w składzie krwi pacjentów leczonych preparatem, należy ocenić przyczynę tej nieprawidłowości i rozważyć zmianę leczenia, w tym przerwanie stosowania leku. Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (CCr poniżej 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 300 μmol/l), nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów. U pacjentów z występującą w przeszłości łuszczycą lub toczniem rumieniowatym, terbinafinę należy stosować zachowując ostrożność, ze względu na zgłaszane bardzo rzadko przypadki występowania tocznia rumieniowatego. Pacjenci przyjmujący jednocześnie leki metabolizowane głównie przez CYP2D6 (np.: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, β-adrenolityki, leki selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny, leki przeciwarytmiczne grupy 1A, 1B i 1C oraz inhibitory MAO typu B) powinni być pod ścisłą kontrolą, szczególnie jeśli leki te charakteryzują się wąskim indeksem terapeutycznym. Tabl. 125 mg zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy, objawy żołądkowo-jelitowe (rozdęcie brzucha, zmniejszenie apetytu, niestrawność, nudności, bóle brzucha, biegunka), wysypka, pokrzywka, reakcje ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (bóle stawów, bóle mięśni). Często: depresja, zaburzenia odczuwania smaku (w tym utrata odczuwania smaku), zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zmęczenie. Niezbyt często: niedokrwistość, niepokój, parestezje, niedoczulica, szum w uszach, reakcje nadwrażliwości na światło, gorączka, zmniejszenie masy ciała (wtórnie do utraty smaku). Rzadko: niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, cholestaza, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia, reakcje rzekomoanafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy), skórny i układowy toczeń rumieniowaty, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ostra uogólniona wysypka krostowata, rumień wielopostaciowy, toksyczne wykwity skórne, złuszczające zapalenie skóry, pęcherzowe zapalenie skóry, pojawienie się wykwitów skórnych łuszczycopodobnych lub zaostrzenie łuszczycy, łysienie. Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna, reakcja przypominająca chorobę posurowiczą, utrata węchu (w tym trwała utrata węchu), upośledzenie węchu, niewyraźne widzenie, zmniejszenie ostrości widzenia, niedosłuch, zaburzenia słuchu, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi, rabdomioliza, zespół objawów grypopodobnych, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi.

Ciąża i laktacja

Ze względu na bardzo ograniczone udokumentowane doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży, leku nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia lub potencjalne korzyści leczenia matki uzasadniają podjęcie potencjalnego ryzyka dla płodu. U pacjentek przyjmujących lek równocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zgłaszano przypadki zaburzeń miesiączkowania (częstość występowania tych zaburzeń pozostaje w granicach częstości ich występowania u pacjentek przyjmujących jedynie doustne środki antykoncepcyjne). Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego matki stosujące lek nie powinny karmić piersią. Badania płodności przeprowadzone na szczurach nie wykazały wpływu na płodność ani zdolności rozrodcze.

Uwagi

Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Klirens terbinafiny mogą przyspieszać leki, które indukują metabolizm, natomiast hamować go mogą leki, które hamują aktywność cytochromu P450. W przypadku konieczności zastosowania takich leków równocześnie, należy odpowiednio dostosować dawkę terbinafiny. Leki, które mogą nasilać działanie terbinafiny lub zwiększać jej stężenie w osoczu krwi: cymetydyna - zmniejsza klirens terbinafiny o 33%; flukonazol - zwiększenie wartości Cmax i AUC terbinafiny odpowiednio o 52% i 69%, w wyniku zahamowania aktywności enzymów zarówno CYP2C9, jak i CYP3A4, podobne zwiększenie wartości Cmax i AUC może wystąpić po podaniu terbinafiny jednocześnie z innymi lekami hamującymi zarówno CYP2C9, jak i CYP3A4, takimi jak ketokonazol i amiodaron. Leki, które mogą osłabiać działanie terbinafiny lub zmniejszać jej stężenie w osoczu krwi: ryfampicyna - zwiększa klirens terbinafiny o 100%. Terbinafina może nasilać działanie lub zwiększać stężenie w osoczu następujących leków: leki metabolizowane głównie z udziałem CYP2D6 np.: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, β-adrenolityki, leki selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny, leki przeciwarytmiczne grupy 1A, 1B i 1C oraz inhibitory MAO typu B, szczególnie jeśli charakteryzują się wąskim indeksem terapeutycznym, terbinafina zmniejsza klirens dezypraminy o 82%; u osób z intensywnym metabolizmem dekstrometorfanu (leku przeciwkaszlowego i substratu testowego CYP2D6), terbinafina zwiększała wskaźnik metaboliczny dekstrometorfanu/dekstrorfanu w moczu średnio 16-97-krotnie, dlatego osoby z intensywnym metabolizmem CYP2D6 mogą pod wpływem terbinafiny zacząć słabo go metabolizować; kofeina - terbinafina zmniejszała klirens dożylnie podawanej kofeiny o 19%. Terbinafina może bardzo nieznacznie zmniejszyć lub zwiększyć klirens leków metabolizowanych przez układ cytochromu P450 (np. terfenadyny, triazolamu, tolbutamidu lub doustnych środków antykoncepcyjnych) z wyjątkiem leków metabolizowanych przez CYP2D6. Terbinafina nie wpływa na klirens antypiryny ani digoksyny. Terbinafina nie wywierała wpływu na farmakokinetykę flukonazolu. Ponadto, nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji pomiędzy terbinafiną a lekami przyjmowanymi jednocześnie, takimi jak kotrimoksazol (trimetoprim i sulfametoksazol), zydowudyna lub teofilina. U pacjentek przyjmujących terbinafinę równocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zgłaszano przypadki zaburzeń miesiączkowania. Jednakże częstość występowania tych zaburzeń pozostaje w granicach częstości ich występowania u pacjentek przyjmujących jedynie doustne środki antykoncepcyjne. Terbinafina zwiększała klirens cyklosporyny o 15%. Pokarm wpływa na biodostępność terbinafiny w umiarkowanym stopniu (zwiększenie AUC o mniej niż 20%), nie wymagającym dostosowania dawki.

Cena

Lamisil®, cena 100% 35.99 zł

Preparat zawiera substancję: Terbinafine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."