Intralipid® 30%

1000 ml emulsji zawiera 100 g lub 200 g oleju sojowego oczyszczonego. Wartość energetyczna 1000 ml wynosi odpowiednio: 4600 kJ (1100 kcal), 8400 kJ (2000 kcal). Osmolalność wynosi odpowiednio: 300 mOsm/kg H2O, 350 mOsm/kg H2O; pH wynosi ok. 8.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Intralipid® 30% worek 333 ml, emulsja do inf. 30%

Soya oil

63.46 zł 2019-04-05

Działanie

Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego. Dostarcza niezbędnych i nieniezbędnych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do uzyskiwania energii metabolicznej i budowy błon komórkowych. Podawany w zalecanych dawkach nie powoduje zmian hemodynamicznych oraz nie powoduje klinicznie znaczących zmian czynności płuc.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dawka i szybkość podawania powinny być uzależnione od zdolności eliminacji tłuszczów. 1 g triglicerydów odpowiada 10 ml preparatu Intralipid 10% lub 5 ml preparatu Intralipid 20%. Dorośli. Zalecana dawka maksymalna wynosi 3 g triglicerydów/kg mc./dobę. Z uwzględnieniem takiej górnej granicy, preparat można stosować w celu pokrycia do 70% zapotrzebowania energetycznego, także u pacjentów ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 500 ml w ciągu 5 h. Noworodki i niemowlęta. Zalecana dawka u wynosi 0,5-4,0 g triglicerydów/kg mc./dobę. Szybkość infuzji nie powinna przekroczyć 0,17 g triglicerydów/kg mc./h (4 g/dobę). U wcześniaków i noworodkoów z niską masą urodzeniową dawka początkowa wynosi 0,5-1,0 g/kg mc./dobę, zwiększana stopniowo o 0,5-1,0 g/kg mc./dobę do dawki 2 g/kg mc./dobę w ciągłej infuzji przez 24 h. Dalsze zwiększanie dawki do 4 g/kg mc./dobę jest możliwe tylko pod ścisłą kontrolą stężenia triglicerydów w surowicy krwi, aktywności enzymów wątrobowych oraz stopnia wysycenia krwi tlenem. Powyższe szybkości podawania są szybkościami maksymalnymi i nie należy ich przekraczać w celu szybkiego uzupełnienia pominiętych dawek. Niedobór niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (EFAD). W zapobieganiu lub wyrównywaniu niedoborów niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych należy dostarczać 4-8% energii pozabiałkowej w postaci preparatu Intralipid, co zapewnia dostateczną ilość kwasu linolowego i linolenowego. Gdy niedobór niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych związany jest ze stresem, ilość preparatu potrzebna do skorygowania niedoborów może być znacząco zwiększona. Eliminacja tłuszczów. Dorośli. Należy ściśle kontrolować zdolność eliminacji tłuszczów u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów (np. z niewydolnością nerek, niewyrównaną cukrzycą, zapaleniem trzustki, zaburzeniami czynności wątroby, nadczynnością tarczycy (jeśli hipertriglicerydemiczna) i w sepsie) oraz u pacjentów, którym preparat podawano dłużej niż 1 tydz. W tym celu należy pobrać próbki krwi do badań po 5-6 h od zakończenia infuzji emulsji tłuszczowej. Komórki krwi należy odseparować od osocza poprzez odwirowanie próbki krwi. Infuzja nie może być kontynuowana w przypadku, gdy osocze jest opalizujące. Czułość tej metody jest niewystarczająca do wykrycia hipertriglicerydemii. W związku z tym zaleca się wykonanie pomiaru stężenia triglicerydów w surowicy krwi u pacjentów, u których podejrzewa się zaburzoną tolerancję tłuszczu. Noworodki i niemowlęta. U noworodków i niemowląt należy regularnie kontrolować zdolność eliminacji tłuszczu. Jedyną wiarygodną metodą jest pomiar stężenia triglicerydów w surowicy krwi.

Wskazania

Preparat jest przeznaczony do stosowania u pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego, w celu dostarczenia energii i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Preparat jest również przeznaczony do stosowania u pacjentów z niedoborem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (EFAD), u których nie udaje się utrzymać lub przywrócić prawidłowego stężenia niezbędnych kwasów tłuszczowych po podawaniu doustnym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko jaja, soi lub orzeszków ziemnych, bądź na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych. Ostry wstrząs. Ciężka hiperlipemia. Ciężka niewydolność wątroby. Zespół hemofagocytarny.

Środki ostrożności

Preparat podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów, np. z niewydolnością nerek, niewyrównaną cukrzycą, zapaleniem trzustki, zaburzeniami czynności wątroby, nadczynnością tarczycy (jeśli hipertriglicerydemiczna) i w sepsie. W przypadku stosowania u tych pacjentów konieczne jest kontrolowanie stężenia triglicerydów w surowicy krwi. Szczególną ostrożność należy zachować podając preparat pacjentom ze stwierdzoną alergią na olej sojowy i fosfolipidy jaj. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne pomiędzy soją i orzeszkami ziemnymi. Preparat należy podawać ostrożnie noworodkom i wcześniakom z hiperbilirubinemią oraz w przypadkach podejrzenia wystąpienia nadciśnienia płucnego. U noworodków, a zwłaszcza wcześniaków, w przypadkach długotrwałego żywienia pozajelitowego należy kontrolować liczbę płytek krwi, aktywność enzymów wątrobowych oraz stężenie triglicerydów w surowicy krwi.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: ból głowy, wzrost temperatury ciała, drżenia, dreszcze, uczucie zmęczenia bóle brzucha, nudności, wymioty. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, zaburzenia krążenia (np. niedociśnienie lub nadciśnienie), przejściowe podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, bóle brzucha, małopłytkowość, hemoliza, retikulocytoza, priapizm, pokrzywka, wysypka. W przypadkach długotrwałego leczenia u niemowląt odnotowano występowanie małopłytkowości. Po długotrwałym stosowaniu u niemowląt obserwowano zwiększone stężenie cholesterolu.

Ciąża i laktacja

Nie odnotowano działań niepożądanych podczas stosowania preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Preparat może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych (bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, wysycenia krwi tlenem, stężenia hemoglobiny i innych), gdy próbka krwi do badań będzie pobrana zanim tłuszcze zostaną w wystarczającym stopniu usunięte z krwi. U większości pacjentów tłuszcze są usuwane w ciągu 5-6 h po podaniu. Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Niektóre leki, np. insulina, mogą wpływać na układ lipaz organizmu. Jednakże ten rodzaj interakcji ma ograniczone znaczenie kliniczne. Heparyna podawana w dawkach klinicznych może przejściowo zwiększyć lipolizę w osoczu i w rezultacie spowodować przejściowy spadek zdolności oczyszczania osocza z triglicerydów, z powodu zmniejszonej aktywności lipazy lipoproteinowej. Olej sojowy jest naturalnym źródłem witaminy K1. Ma to znaczenie tylko u pacjentów leczonych pochodnymi kumaryny, które oddziałują z witaminą K1.

Cena

Intralipid® 30%, cena 100% 63.46 zł

Preparat zawiera substancję: Soya oil

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."