Frisium® 10

1 tabl. zawiera 10 mg klobazamu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Frisium® 10 20 szt., tabl.

Clobazam

26.29 zł 2019-04-05

Działanie

Pochodna benzodiazepiny o działaniu przeciwlękowym i przeciwdrgawkowym. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego w co najmniej 87%. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 0,25-4 h od podania. Lek wiąże się z białkami osocza w 85-91%. T0,5 w fazie eliminacji wynosi ok. 20 h. Wydalany jest głównie przez wątrobę. Aktywnym metabolitem jest N-desmetyloklobazam, który maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 24-72 h, jego T0,5 w fazie eliminacji wynosi 50 h.

Dawkowanie

Doustnie. Stany lękowe. Dorośli: zalecana dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę. W razie konieczności można ją zwiększyć do 30 mg na dobę. Nie zaleca się przekraczania dawki dobowej 30 mg. Pacjenci w podeszłym wieku: konieczne jest zastosowanie małej dawki początkowej i stopniowe zwiększanie dawki przy uważnej obserwacji pacjenta. Dobowa dawka podtrzymująca wynosi zwykle 10-15 mg. Po uzyskaniu poprawy dawkę można zmniejszyć. Jeżeli dawka dobowa jest podzielona, większą jej część należy przyjmować wieczorem. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tyg. (w tym okres stopniowego zmniejszania dawki). Pacjenta należy poddać ponownej ocenie po okresie nie dłuższym niż 4 tyg., a następnie w regularnych odstępach. W razie konieczności można wydłużyć okres leczenia, ale tylko po ponownej ocenie stanu klinicznego pacjenta. Padaczka (w skojarzeniu z jednym lub wieloma lekami przeciwdrgawkowymi). Dorośli: zalecana dawka początkowa wynosi 5-15 mg na dobę, jeśli to konieczne dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnej dawki dobowej 80 mg. Dzieci w wieku 6 lat i starsze: zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki początkowej 5 mg na dobę. Dawka podtrzymująca wynosząca od 0,3 do 1 mg/kg mc. zwykle jest wystarczająca. U dzieci może występować zwiększona podatność na działania niepożądane, co wymaga stopniowego zwiększania dawki prowadzonego pod ścisłą kontrolą. Benzodiazepin nie wolno podawać dzieciom bez wnikliwej oceny konieczności stosowania tych leków. Nie ma zaleceń dotyczących dawkowania klobazamu u dzieci poniżej 6 rż. w związku z brakiem odpowiedniej postaci zapewniającej bezpieczeństwo stosowania i właściwe dawkowanie. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby może występować zwiększona podatność na działania niepożądane, co wymaga zastosowania niskich dawek początkowych oraz stopniowego zwiększania dawki prowadzonego pod ścisłą kontrolą. Jeżeli dawka dobowa jest podzielona, większą jej część należy przyjmować wieczorem. Dawki do 30 mg mogą być przyjmowane jednorazowo wieczorem. Pacjenta należy poddać ponownej ocenie po okresie nie dłuższym niż 4 tyg., a następnie w regularnych odstępach. Sposób podania. Tabletki można przyjmować w całości lub kruszone i zmieszane z musem jabłkowym, niezależnie od posiłków.

Wskazania

Ostre i przewlekłe stany lękowe, szczególnie objawiające się: wzmożonym lękiem, napięciem, wewnętrznym niepokojem, podnieceniem, rozdrażnieniem, zaburzeniami snu pochodzenia emocjonalnego, psychowegetatywnymi i psychosomatycznymi zaburzeniami (np. w obrębie układu krążenia lub układu pokarmowego) - po wykluczeniu przyczyny pochodzenia organicznego. Wspomagająco w padaczce, gdy dotychczasowe leczenie przeciwdrgawkowe nie dało zadowalających wyników.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klobazam lub pozostałe składniki preparatu. Nużliwość mięśni (myasthenia gravis). Ciężka niewydolność oddechowa. Zespół bezdechu śródsennego. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Okres karmienia piersią. Benzodiazepin nie wolno podawać dzieciom bez starannej oceny konieczności stosowania tych leków. Nie wolno stosować leku u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat, z wyjątkiem szczególnych przypadków leczenia drgawek z bezwzględnymi wskazaniami.

Środki ostrożności

Przed podjęciem leczenia stanów lękowych połączonych z zaburzeniami nastroju należy najpierw ustalić, czy u pacjenta nie występują zaburzenia depresyjne wymagające dodatkowego lub odmiennego leczenia. Stosowanie preparatu może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego, szczególnie u pacjentów ze skłonnością do uzależnienia od alkoholu lub leków - w przypadku długotrwałego stosowania leku należy rozważyć korzyści w stosunku do ryzyka rozwoju uzależnienia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami osobowości ze względu na ryzyko zachowań samobójczych. Ostrożnie stosować u pacjentów z przewlekłą lub ostrą niewydolnością oddechową, u pacjentów z osłabieniem mięśni w wywiadzie, ataksją pochodzenia rdzeniowego lub móżdżkowego, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. U osób w podeszłym wieku, ze względu na zwiększoną podatność na działania niepożądane, takie jak: senność, zawroty głowy, osłabienie mięśni, istnieje zwiększone ryzyko upadku, mogące skutkować poważnym urazem - zaleca się zmniejszenie dawki. Podczas leczenia padaczki z użyciem benzodiazepin, w tym klobazamu, należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia tolerancji podczas leczenia. U pacjentów wolno metabolizujących leki z udziałem izoenzymu CYP2C19, spodziewany jest wzrost stężenia aktywnego metabolitu N-demetyloklobazamu w porównaniu do pacjentów szybko metabolizujących. Może być konieczne dostosowanie dawkowania klobazamu (np. uważne dostosowanie niskiej dawki początkowej). Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: senność (szczególnie na początku leczenia oraz podczas stosowania leku w dużych dawkach lub długotrwale), zmęczenie (szczególnie na początku leczenia oraz podczas stosowania leku w dużych dawkach). Często: zmniejszenie apetytu, drażliwość, agresja, niepokój, depresja (może ujawnić się istniejąca wcześniej depresja), tolerancja na lek (zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia), pobudzenie, działanie uspokajające, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, spowolniona lub niewyraźna mowa/zaburzenia mowy (zwłaszcza podczas stosowania leku w dużych dawkach lub długotrwale; przemijające), ból głowy, drżenie, ataksja, suchość w jamie ustnej, nudności, zaparcia. Niezbyt często: nietypowe zachowanie, stan splątania, lęk, urojenia, koszmary senne, zmniejszenie libido (zwłaszcza podczas stosowania leku w dużych dawkach lub długotrwale; przemijające), ubóstwo emocjonalne, amnezja (może być związana z nietypowym zachowaniem), zaburzenia pamięci, amnezja następcza (po typowych dawkach, ale szczególnie podczas stosowania leku w dużych dawkach), podwójne widzenie (zwłaszcza podczas stosowania leku w dużych dawkach lub długotrwale; przemijające), wysypka, zwiększenie masy ciała (zwłaszcza podczas stosowania leku w dużych dawkach lub długotrwale), upadki. Częstość nieznana: uzależnienie (zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia), trudności w zasypianiu, napady gniewu, omamy, reakcje psychotyczne, niska jakość snu, skłonności samobójcze, zaburzenia poznawcze, zaburzenia świadomości (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, czasami z towarzyszącymi zaburzeniami oddychania), oczopląs (zwłaszcza podczas stosowania leku w dużych dawkach lub długotrwale), zaburzenia chodu (zwłaszcza podczas stosowania leku w dużych dawkach lub długotrwale; przemijające), zahamowanie ośrodka oddechowego, niewydolność oddechowa (zwłaszcza u pacjentów z uprzednio istniejącymi zaburzeniami czynności oddechowych, np. w astmie oskrzelowej lub u pacjentów z uszkodzeniem mózgu), pokrzywka; zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (w niektórych przypadkach mogące prowadzić do zgonu), skurcze mięśni, osłabienie mięśni, spowolniona odpowiedź na bodźce, hipotermia. Szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci mogą wystąpić reakcje paradoksalne (niepokój, trudności w zasypianiu, zaburzenia snu, drażliwość, ostre stany pobudzenia, lęk, agresja, urojenia, napady gniewu, koszmary senne, omamy, reakcje psychotyczne, skłonności samobójcze, nasilone skurcze mięśni) - w takich przypadkach należy przerwać leczenie. Przy nagłym odstawieniu leku może wystąpić zjawisko tzw. "odbicia" (z objawami takimi jak: stany lękowe, napady drgawkowe, nagłe zmiany nastroju, obawy, zaburzenia snu, niepokój). W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, przy nagłym przerwaniu leczenia występują objawy odstawienne: ból głowy, zaburzenia snu, częstsze występowanie marzeń sennych, nasilony lęk, stany napięcia, niepokój, dezorientacja, pobudzenie, utrata poczucia rzeczywistości, depersonalizacja, omamy, psychozy objawowe np. delirium z odstawienia, drętwienie i mrowienie kończyn, bóle mięśni, drżenie, pocenie się, nudności, wymioty, wyostrzony słuch, nadwrażliwość na światło, dźwięk, kontakt fizyczny, napady drgawkowe.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. W II i III trymestrze lek może być stosowany tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Długotrwałe stosowanie w późniejszym okresie ciąży może prowadzić do fizycznego uzależnienia u dziecka i powodować ryzyko zespołu odstawiennego. Stosowanie dużych dawek przed i podczas porodu może powodować objawy podmiotowe i przedmiotowe tzw. "zespołu wiotkiego dziecka". Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Nie należy nagle przerywać podawania preparatu, należy stopniowo zmniejszać dawkę. Należy unikać ciągłego długotrwałego stosowania. Przy długotrwałym leczeniu należy regularnie kontrolować czynność nerek i wątroby. Niektóre działania niepożądane (np. sedacja, niepamięć, osłabienie siły mięśniowej) mogą zaburzać zdolność koncentracji i reakcji, i mieć przez to niekorzystny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas przyjmowania leku nie należy pić alkoholu.

Interakcje

Klobazam może nasilać działanie depresyjne na o.u.n. neuroleptyków, leków przeciwlękowych, leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwdrgawkowych, leków przeciwhistaminowych o działaniu sedatywnym, środków znieczulających, leków nasennych, opioidowych leków przeciwbólowych, innych leków o działaniu sedatywnym, alkoholu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których wystąpiło zatrucie wyżej wymienionymi lekami lub litem. W przypadku stosowania klobazamu i leków przeciwdrgawkowych w leczeniu padaczki dawkę klobazamu należy określić monitorując EEG. W przypadku jednoczesnego stosowania klobazamu i kwasu walproinowego lub fenytoiny zaleca się kontrolę stężenia tych leków w osoczu. Jednoczesne stosowanie z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi może nasilać euforię, co może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego. Karbamazepina i fenytoina mogą zwiększać metaboliczne przekształcenie klobazamu do czynnego metabolitu N-desmetyloklobazamu. Klobazam może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie oraz podtlenku azotu. Silne i umiarkowane inhibitory CYP2C19 mogą powodować wzrost narażenia na N-demetyloklobazam (N-CLB). Dostosowanie dawkowania klobazamu może być konieczne w przypadku jednoczesnego stosowania z silnymi (np. flukonazol, fluwoksamina, tiklopidyna) lub umiarkowanymi (np. omeprazol) inhibitorami CYP2C19. Klobazam jest słabym inhibitorem CYP2D6. Konieczne może być dostosowanie dawki leków metabolizowanych przez CYP2D6 (np. dekstometorfan, pimozyd, paroksetyna, nebiwolol).

Cena

Frisium® 10, cena 100% 26.29 zł

Preparat zawiera substancję: Clobazam

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."