Frimig

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu sumatryptanu. Lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Frimig 6 szt., tabl. powl.

Sumatriptan

56.31 zł 2019-04-05

Działanie

Selektywny agonista naczyniowego receptora 5HT1, nie działa na inne typy receptora 5HT. Lek powoduje skurcz naczyń odchodzących tętnicy szyjnej, które dostarczają krew do tkanek zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, w tym opon mózgowych. Uważa się, rozszerzenie tych naczyń powoduje atak migreny. Ponadto sumatryptan hamuje aktywność nerwu trójdzielnego. Oba te mechanizmy składają się na przeciwmigrenowe działanie preparatu. Odpowiedź kliniczna pojawia się po ok. 30 min od doustnego podania dawki 100 mg. Po podaniu doustnym lek jest szybko wchłaniany i osiąga 70% maksymalnego stężenia w osoczu po ok. 45 min. Średnie, bezwzględna biodostępność wynosi ok. 14%. W 14-21% lek wiąże się z białkami osocza. Główną drogą eliminacji jest metabolizm; główny metabolit - analog kwasu indolooctowego - wydalany jest głównie z moczem w postaci wolnego kwasu i w postaci sprzężonej z glukuronidem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi ok. 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli w wieku 18-65 lat: jednorazowa dawka wynosi 50 mg, niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 100 mg. Lek należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu objawów migreny (jeśli zostanie podany później podczas napadu migrenowego również jest skuteczny). Jeśli ból ustąpił po pierwszej dawce, po czym pojawił się ponownie, można podać 1 lub 2 dodatkowe dawki podczas następnych 24 h pod warunkiem zachowania co najmniej 2 h przerwy między dawkami i zastosowania w tym czasie nie więcej niż 300 mg leku. Jeśli pacjent nie reaguje na pierwszą dawkę - nie należy podawać następnej dawki podczas tego samego napadu migreny. W takich przypadkach napad migreny można leczyć paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym lub niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Preparat może być stosowany w leczeniu następnych napadów. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek (25-50 mg). Tabletki połykać w całości, popijać wodą.

Wskazania

Doraźne leczenie napadów migreny, z aurą lub bez aury.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sumatryptan lub pozostałe składniki preparatu. Zawał mięśnia sercowego w wywiadzie lub rozpoznana choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa Prinzmetala, choroba naczyń obwodowych lub wystąpienie przedmiotowych lub podmiotowych objawów choroby niedokrwiennej serca. Choroba naczyń mózgowych w wywiadzie lub przemijający napad niedokrwienny mózgu w wywiadzie. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niewielkie, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. Jednoczesne stosowanie ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu). Jednoczesne stosowanie odwracalnych inhibitorów MAO (np. moklobemid) lub nieodwracalnych inhibitorów MAO (np. selegilina); sumatryptanu nie wolno stosować przez 2 tyg. od odstawienia nieodwracalnego inhibitora MAO.

Środki ostrożności

Preparat nie jest wskazany do stosowania w migrenie hemiplegicznej, podstawnej lub oftalmoplegicznej. Lek stosować jedynie w przypadkach, gdy jednoznacznie rozpoznano migrenę. Przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z nowo zdiagnozowaną migreną lub u których stwierdza się nietypowe objawy migreny, należy wykluczyć inne ciężkie schorzenia neurologiczne. Sumatryptanu nie należy stosować u osób z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca do czasu przeprowadzenia diagnostyki wykluczającej choroby serca. Do tej grupy pacjentów należą m.in. nałogowi palacze tytoniu, pacjenci stosujący nikotynową terapię zastępczą, szczególnie kobiety po menopauzie i mężczyźni powyżej 40 lat. Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką lub z innymi czynnikami ryzyka, które mogą obniżać próg drgawkowy oraz u pacjentów z wyrównanym nadciśnieniem tętniczym. Ponadto ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami, które mogą zaburzać wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leku np.: z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na sulfonamidy. Zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy SSRI, SNRI (ryzyko zespołu serotoninergicznego) oraz z preparatami zawierającymi ziele dziurawca (częstość występowania działań niepożądanych może być większa). Po podaniu sumatryptanu mogą występować przemijające objawy, zwłaszcza ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, które mogą być intensywne i promieniować do szyi; w przypadku podejrzenia, że objawy te wskazują na chorobę niedokrwienną serca, należy przerwać leczenie sumatryptanem i przeprowadzić odpowiednie badania. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (brak badań w tej grupie wiekowej). Nie zaleca się stosowania u pacjentów powyżej 65 lat (doświadczenie ograniczone, brak wystarczających badań farmakokinetyki). Lek zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: dzwonienie w uszach, zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia w tym parestezje i niedoczulica; przejściowe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, występujące wkrótce po podaniu preparatu; nagłe zaczerwienienie; duszność; u niektórych pacjentów występują nudności i wymioty (nie jest jasne, czy są zależne od sumatryptanu, czy od choroby podstawowej); uczucie ciężkości (zwykle przejściowe, może być nasilone i może dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła); bóle mięśniowe; ból, uczucie gorąca lub zimna, ucisk lub zaciskanie (zwykle przejściowe, mogą być nasilone i mogą dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła); uczucie osłabienia, zmęczenie (oba objawy są zwykle łagodne lub umiarkowane i przemijające). Bardzo rzadko: w pojedynczych przypadkach obserwowano niewielkie zaburzenia wyników badań czynnościowych wątroby. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości od nadwrażliwości skórnej do rzadkich przypadków anafilaksji; lęk; napady drgawkowe (chociaż w niektórych przypadkach występowały u pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie lub stanami predysponującymi do napadów drgawkowych, a także u pacjentów, u których nie było ewidentnych czynników ryzyka), oczopląs, mroczki, drżenie, dystonia; migotanie, podwójne widzenie, ograniczenie widzenia, utrata widzenia, także trwałe ubytki wzroku (jednakże zaburzenia widzenia mogą występować również podczas napadu migrenowego); bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające niedokrwienne zmiany w EKG, skurcz tętnicy wieńcowej, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego; niedociśnienie tętnicze, objaw Raynauda; niedokrwienne zapalenie jelita grubego; biegunka; nadmierne pocenie; sztywność karku, bóle stawów.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Sumatryptan przenika do mleka matki - nie należy karmić piersią przez 12 h po przyjęciu leku.

Uwagi

Migrena lub leczenie migreny sumatryptanem mogą powodować senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu z preparatami zawierającymi ergotaminę (lub pochodne ergotaminy, w tym metyzergid) jest przeciwwskazane, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia skurczu naczyń wieńcowych. Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i odwracalnych inhibitorów MAO (np. moklobemid) lub nieodwracalnych inhibitorów MAO (np. selegilina) jest przeciwwskazane; sumatryptanu nie wolno stosować przez 2 tyg. od odstawienia nieodwracalnego inhibitora MAO. Należy zachować co najmniej 24 h przerwę pomiędzy przyjęciem ergotaminy, a przyjęciem sumatryptanu; preparat zawierający ergotaminę można podać po upływie co najmniej 6 h od przyjęcia sumatryptanu. Przy jednoczesnym stosowaniu sumatryptanu i leków z grupy SSRI lub SNRI istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninergicznego - zalecana jest ostrożność i monitorowanie pacjenta. Ryzyko zespołu serotoninergicznego istnieje także w przypadku jednoczesnego podawania sumatryptanu i litu. W przypadku jednoczesnego stosowania trypanów i preparatów zawierających ziele dziurawca częstość działań niepożądanych może być zwiększona. Nie stwierdzono interakcji sumatryptanu z propranololem, flunaryzyną, pizotyfenem lub alkoholem.

Cena

Frimig, cena 100% 56.31 zł

Preparat zawiera substancję: Sumatriptan

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."