Fluorouracil medac 5000

1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fluorouracil medac 5000 1 fiolka 100 ml, roztw. do wstrz. i (lub) inf.

Fluorouracil

111.9 zł 2019-04-05

Działanie

Cytostatyk z grupy antymetabolitów, analog uracylu. Po przemianie wewnątrz komórki w aktywny deoksynukleotyd, hamuje syntezę DNA, blokując konwersję kwasu deoksyurydylowego do kwasu tymidylowego przez enzym syntazę tymidylanową. Fluorouracyl może również hamować syntezę RNA. Po podaniu dożylnym lek ulega dystrybucji do wszystkich tkanek i w ciągu 3 h eliminowany jest z krwi krążącej. Po konwersji do nukleotydu, wychwytywany jest szczególnie przez komórki szybko dzielące się i komórki guza. Fluorouracyl przenika przez barierę krew-mózg. T0,5 z osocza wynosi ok. 16 min i zależy od wielkości dawki. Po podaniu pojedynczej dawki ok. 15 % fluorouracylu wydala się w moczu w postaci niezmienionej w ciągu 6 h, z czego ponad 90% w ciągu 1. h. Pozostała ilość metabolizowana jest głównie w wątrobie do uracylu.

Dawkowanie

Fluorouracyl powinno się podawać pod ścisłym nadzorem lekarza wyspecjalizowanego w stosowaniu silnych antymetabolitów. Preparat może być podawany we wstrzyknięciu dożylnym oraz we wlewie dożylnym lub dotętniczym. Wybór odpowiedniej dawki i sposobu leczenia zależy od stanu pacjenta, rodzaju guza oraz od tego czy fluorouracyl będzie stosowany sam czy w skojarzeniu z innymi lekami. Początkowa dawka powinna zostać podana w szpitalu, a dawka dobowa nie powinna być większa niż 0,8-1 g. Dawkowanie powinno być dostosowane w zależności od masy ciała pacjenta chyba, że pacjent cierpi na otyłość, obrzęki lub inne formy nieprawidłowego zatrzymywania płynów, np. wodobrzusze. Wówczas do obliczenia wielkości wymaganych dawek należy brać pod uwagę idealną masę ciała. Dorośli (zalecany plan leczenia jeśli fluorouracyl jest podawany w monoterapii). Leczenie początkowe. Lek może być podawany we wlewie lub wstrzyknięciu. Infuzja jest zwykle preferowana z racji mniejszej toksyczności. Wlewy dożylne: 15 mg/kg mc. ale nie więcej niż 1 g na wlew, rozcieńczone w 500 ml 5% glukozy lub 0,9% chlorku sodu i podawane przez 4 h. Alternatywnie, dobowa dawka może być podawana przez 30-60 min albo może być podawana jako ciągły wlew przez 24 h. Wlew może być powtarzany codziennie, aż do momentu oznak toksyczności lub do momentu, gdy pełna dawka 12-15 g zostanie osiągnięta. Wstrzyknięcia dożylne: 12 mg/kg mc. może być podawane przez 3 dni i wtedy, jeśli nie będzie objawów toksyczności 3 następne dawki po 6 mg/kg mc. co drugi dzień. Alternatywny plan to 15 mg/kg mc. jako pojedyncze wstrzyknięcie dożylne raz w tygodniu podczas kursu. Wlew dotętniczy: 5-7,5 mg/kg mc. na dobę może być podawane jako 24-godzinny ciągły wlew dotętniczy. Terapia podtrzymująca. Intensywny kurs wstępny może poprzedzać terapię podtrzymującą pod warunkiem, że nie występują żadne znaczące objawy toksyczności. We wszystkich przypadkach objawy toksyczności muszą zniknąć przed rozpoczęciem terapii podtrzymującej. Wstępny kurs fluorouracylem może być powtórzony po przerwie 4-6 tyg. od daty ostatniej dawki lub alternatywnie leczenie może być kontynuowane jako wstrzyknięcia dożylne 5-15 mg/kg mc. z tygodniowymi przerwami. Taka sekwencja podań tworzy kurs terapii. Niektórzy pacjenci otrzymywali do 30 g leku, z dawką 1 g na dobę. Bardziej współczesną, alternatywną metodą jest dożylne podawanie 15 mg/kg mc. raz w tygodniu podczas całego kursu. To zapobiega konieczności wprowadzania wstępnego okresu podawania raz na dobę. Połączenie z naświetleniami. Naświetlania w połączeniu z terapią fluorouracylem są bardzo korzystne w leczeniu niektórych typów metastatycznych zmian w płucach i w zmniejszaniu bólu powodowanego przez nawracające, nieoperacyjne narośle. W tym przypadku należy podawać standardową dawkę fluorouracylu. U pacjentów w wieku podeszłym lek podawać z uwzględnieniem tych samych czynników co u młodych dorosłych osób. Zmniejszenie dawki jest wskazane u pacjentów: z wyniszczeniem; poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem leczenia; z osłabioną czynnością szpiku kostnego; z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby.

Wskazania

Leczenie wspomagające i paliatywne raka piersi i raka okrężnicy samodzielnie lub w leczeniu skojarzonym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Poważne osłabienie, zahamowanie czynności szpiku po radioterapii lub stosowaniu innych leków przeciwnotworowych. Ciąża i okres karmienia piersią. Niezłośliwe zmiany nowotworowe. Jednoczesne stosowanie brywudyny, sorywudyny i pochodnych (inhibitory enzymów dehydrogenazy dihydropirymidyny DPD, które degradują fluorouracyl).

Środki ostrożności

We wstępnym okresie leczenia wszyscy pacjenci powinni być przyjęci do szpitala. Właściwe leczenie fluorouracylem jest zwykle związane z występowaniem leukopenii. Najniższe wartości liczby białych krwinek we krwi (WBC) zwykle obserwuje się między 7. a 14. dniem pierwszego cyklu, ale sporadycznie może być opóźnione i pojawić się dopiero po 20 dniach. Liczba krwinek powraca do normy zwykle ok. 30. dnia. Zaleca się codzienne monitorowanie liczy płytek krwi oraz WBC, a leczenie należy przerwać gdy liczba płytek krwi ulegnie obniżeniu poniżej 100 000/mm3 lub gdy WBC ulegnie obniżeniu poniżej 3500/mm3. Jeśli liczba komórek krwi jest mniejsza niż 2000/mm3, a zwłaszcza gdy występuje granulocytopenia, zaleca się aby pacjent był hospitalizowany w warunkach zapobiegających powstaniu zakażeń i leczony profilaktycznie przeciw tym zakażeniom. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów owrzodzeń jamy ustnej lub objawów ze strony układu pokarmowego (np.: zapalenie jamy ustnej, ciężka biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego lub jakiegokolwiek innego miejsca) należy przerwać leczenie. Ponieważ różnica pomiędzy skuteczną a toksyczną dawką fluorouracylu jest mała, reakcja terapeutyczna nie jest możliwa bez wystąpienia objawów niepożądanych. Należy zachować ostrożność w doborze pacjentów i ustalaniu dawkowania. Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorouracylu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby lub z żółtaczką. Należy zachować ostrożność i prowadzić regularną kontrolę kardiologiczną u pacjentów z bólem w klatce piersiowej lub chorobami serca w wywiadzie. Donoszono o nasileniu toksyczności leku u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydopirymidyny (DPD). Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Niepożądane działanie

Bardzo często: zakażenia, leukopenia, zahamowanie czynności szpiku, granulocytopenia, trombocytopenia, anemia, pancytopenia, immunosupresja, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie błon śluzowych, zapalenie jamy ustnej, łysienie, zespół dłoniowo-podeszwowy, gorączka, zmęczenie. Często: zapalenie spojówek, bóle w klatce piersiowej, tachykardia, zmiany w obrazie EKG, dławica piersiowa. Niezbyt często: posocznica zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi nadmierne łzawienie, zwężenie dróg łzowych, zmiany w widzeniu, światłowstręt, podwójne widzenie, ograniczone widzenie, zapalenie powiek, wywinięcie powiek, krwawienie z nosa, duszności, skurcz oskrzeli, owrzodzenie układu pokarmowego, krwawienia z układu pokarmowego, uszkodzenie komórek wątroby zapalenie skóry, przebarwienia skóry, przebarwienia, paznokci, dystrofia paznokci, bóle łożyska paznokcia, zapalenie łożyska paznokcia, oddzielanie się paznokcia od łożyska, wysypka, sucha skóra, pokrzywka, światłoczułość, zakrzepowe zapalenie żył, zmiany występujące wzdłuż żyły, do której podano dawkę, odwodnienie. Rzadko: agranulocytoza zwiększenie T4 (tyroksyna), zwiększenie T3 (trójjodotyronina), splątanie, ataksja, zaburzenia motoryki pozapiramidowej, zaburzenia pracy móżdżku, zaburzenia korowe, oczopląs, ból i zawroty głowy, objawy przypominające chorobę Parkinsona, euforia, leukoencefalopatia, zaburzenia mowy, afazja, konwulsje, śpiączka, zapalenie nerwów wzrokowych, neuropatia obwodowa, arytmia, zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa, wstrząs pochodzenia sercowego, zatrzymanie serca, nagły zgon sercowy, zapalenie naczyń, zjawisko Raynaud'a, niedokrwienie mózgowe, niedokrwienie jelit, niedokrwienie obwodowe, zakrzepy z zatorami, martwica wątroby. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny.

Ciąża i laktacja

Fluorouracyl jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi

Preparat może wpływać niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Inne leki przeciwnowotworowe modulują biochemicznie skuteczność przeciwnowotworową i toksyczność fluorouracylu. Metotreksat, metronidazol, leukoworyna, oraz alłopurinol i cymetydyna mogą wpływać na dostępność substancji czynnej. Znaczące wydłużenie czasu protrombinowego i zwiększenie wskaźnika INR obserwowano u kilku pacjentów, u których powyższe wskaźniki były ustabilizowane w wyniku leczenia warfaryną przed stosowaniem schematów leczenia fluorouracylem. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie brywudyny, sorywudyny i pochodnych (inhibitory enzymów dehydrogenazy dihydropirymidyny DPD, które degradują fluorouracyl). Między przyjęciem lub użyciem fluorouracylu a przyjęciem lub użyciem brywudyny, sorywudyny i pochodnych powinno upłynąć minimum 4 tyg. Określenie aktywności enzymów DPD jest wskazane przed rozpoczęciem leczenia fluorouracylem. W razie przypadkowego podania brywudyny pacjentom będącym w trakcie leczenia fluorouracylem, należy natychmiast podjąć działania mające na celu zredukowanie toksyczności fluorouracylu. Wskazana jest natychmiastowa hospitalizacja pacjenta. Wszystkie działania powinny zostać zainicjowane aby zapobiec infekcjom układowym i odwodnieniu. Pacjenci przyjmujący fenytoinę równocześnie z fluorouracylem powinni podlegać regularnym badaniom, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia fenytoiny w osoczu. Należy unikać leczenia fluorouracylem w skojarzeniu z klozapiną, gdyż powoduje to zwiększone ryzyko agranulocytozy.

Cena

Fluorouracil medac 5000, cena 100% 111.9 zł

Preparat zawiera substancję: Fluorouracil

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."