Fluorouracil Accord

1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fluorouracil Accord 1 fiolka 100 ml, roztw. do wstrz. i (lub) inf.

Fluorouracil

97.3 zł 2019-04-05

Działanie

Cytostatyk z grupy antymetabolitów, analog uracylu. Po przemianie wewnątrz komórki w aktywny deoksynukleotyd, hamuje syntezę DNA, blokując konwersję kwasu deoksyurydylowego do kwasu tymidylowego przez enzym syntazę tymidylanową. Fluorouracyl może również hamować syntezę RNA. Po podaniu dożylnym lek ulega dystrybucji do wszystkich tkanek i w ciągu 3 h eliminowany jest z krwi krążącej. Po konwersji do nukleotydu, wychwytywany jest preferencyjnie przez komórki szybko dzielące się i komórki guza. Fluorouracyl przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego i tkanki mózgowej. T0,5 w osoczu wynosi ok. 16 min i zależy od dawki. Po podaniu pojedynczej dawki ok. 15% fluorouracylu wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 6 h, z czego ponad 90% w ciągu 1. h. Pozostała ilość metabolizowana jest głównie w wątrobie do nieaktywnych metabolitów.

Dawkowanie

Dorośli. Dobór odpowiedniej dawki oraz schematu leczenia zależy od stanu pacjenta, rodzaju leczonego nowotworu oraz od tego, czy preparat jest stosowany w monoterapii czy w terapii skojarzonej z innymi lekami. Leczenie początkowe należy przeprowadzić w szpitalu, a całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 1 g. Dawkę zazwyczaj ustala się na podstawie aktualnej masy ciała pacjenta, chyba że występuje otyłość, obrzęki lub inny rodzaj nietypowego zatrzymania płynów w organizmie, np. wodobrzusze. W takim przypadku, dawkę ustala się na podstawie idealnej masy ciała. Zmniejszenie dawki zaleca się u pacjentów, u których występują którekolwiek z poniższych objawów: ciężkie wyniszczenie organizmu; pacjenci są po ciężkim zabiegu chirurgicznym przebytym w ciągu ostatnich 30 dni; zahamowanie czynności szpiku kostnego; zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Preparat można podawać we wstrzyknięciu dożylnym, a także we wlewie dożylnym lub dotętniczym. Monoterapia. Leczenie początkowe: dawkę początkową można podać we wlewie lub wstrzyknięciu. Wlew jest zwykle korzystniejszy ze względu na mniejszą toksyczność. Wlew dożylny: 15 mg/kg mc. lub 600 mg/m2, ale nie więcej niż 1 g na wlew, należy rozcieńczyć w 500 ml 5% roztworu glukozy lub w 0,9% roztworu chlorku sodu i podawać we wlewie dożylnym trwającym 4 h, z szybkością 40 kropel na min. Dawkę dobową można również podawać we wlewie trwającym 30-60 min albo we wlewie ciągłym przez 24 h. Wlew można powtarzać codziennie, aż do wystąpienia pierwszych objawów działania toksycznego (zapalenie jamy ustnej, biegunka, leukopenia lub małopłytkowość) lub osiągnięcia dawki całkowitej wynoszącej 12-15 g. Wstrzyknięcie dożylne: 12 mg/kg mc. lub 480 mg/m2 na dobę można podawać przez kolejne 3 dni. Jeśli nie wystąpią objawy działania toksycznego (zapalenie jamy ustnej, biegunka, leukopenia lub małopłytkowość), należy podać 3 kolejne dawki leku 6 mg/kg mc. lub 240 mg/m2, w 5., 7. i 9. dniu leczenia (co drugi dzień). Preparat można również podawać w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym w dawce 15 mg/kg mc. raz w tygodniu przez cały cykl leczenia. Wlew dotętniczy: 5-7,5 mg/kg mc. lub 200-300 mg/m2 na dobę można podawać w ciągłym wlewie dotętniczym trwającym 24 h. Leczenie podtrzymujące można rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu początkowego cyklu leczenia pod warunkiem, że u pacjenta nie występują istotne objawy działania toksycznego. Leczenia podtrzymującego nie wolno rozpoczynać, zanim nie ustąpią toksyczne działania niepożądane. Leczenie można kontynuować podając dawkę 5-10 mg/kg mc. lub 200-400 mg/m2 we wstrzyknięciu dożylnym, raz w tygodniu. Leczenie skojarzone z napromienianiem: napromienianie skojarzone z 5-FU jest przydatne w leczeniu niektórych rodzajów zmian przerzutowych w płucach oraz w łagodzeniu bólu spowodowanego guzami nawracającymi i nieoperacyjnymi. Należy zastosować standardową dawkę 5-FU. Leczenie skojarzone z innymi lekami cytostatycznymi: w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę standardową.

Wskazania

Leczenie paliatywne nowotworów złośliwych, zwłaszcza raka okrężnicy i piersi, w monoterapii lub leczeniu skojarzonym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fluorouracyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zakażenia (np. półpasiec, ospa wietrzna). Ciężki stan ogólny pacjenta. Pacjenci z zahamowaniem czynności szpiku kostnego po radioterapii lub stosowaniu innych leków przeciwnowotworowych. Leczenie chorób niezłośliwych. 5-fluorouracylu (5-FU) nie wolno podawać w skojarzeniu z brywudyną, sorywudyną i innymi analogami nukleozydowymi (silne inhibitory enzymu metabolizującego 5-FU - dehydrogenazy dihydropirymidyny - DPD). Fluorouracyl jest bezwzględnie przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Środki ostrożności

Zaleca się podawanie preparatu wyłącznie przez lub pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty posiadającego doświadczenie w stosowaniu silnie działających leków przeciwmetabolicznych i mającego sprzęt, który pozwoli na regularne kontrolowanie parametrów klinicznych, biochemicznych i hematologicznych w trakcie i po podaniu preparatu. Leczenie początkowe należy przeprowadzić w szpitalu. Właściwe leczenie preparatem zazwyczaj prowadzi do wystąpienia leukopenii, najmniejsza liczba krwinek białych (WBC) najczęściej występuje między 7. a 14. dniem pierwszego cyklu leczenia, a w sporadycznych przypadkach nawet do 20. dnia. Powrót do wartości prawidłowych następuje zwykle w ciągu 30 dni. Zaleca się codzienną kontrolę liczby płytek krwi i WBC. Należy przerwać stosowanie leku, jeśli liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej wartości 100 000/mm3 lub WBC poniżej 3500/mm3. Zaleca się umieszczenie pacjenta w izolowanych warunkach w szpitalu i zastosowanie odpowiedniego leczenia profilaktycznego przeciw zakażeniom układowym, jeżeli całkowita liczba WBC jest mniejsza niż 2000/mm3, a zwłaszcza gdy wystąpi granulocytopenia. Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia pierwszych objawów owrzodzeń jamy ustnej lub działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, takich jak: zapalenie jamy ustnej, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego lub jakiegokolwiek innego miejsca. Ze względu na małą różnicę między dawką skuteczną a toksyczną, reakcja terapeutyczna jest mało prawdopodobna bez wystąpienia pewnych objawów toksyczności. Dlatego należy zachować ostrożność w doborze pacjentów i ustalaniu dawkowania. Należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a także z żółtaczką. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z bólem w klatce piersiowej w trakcie cyklów leczenia, a także u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie. Zgłaszano nasilenie toksyczności fluorouracylu u pacjentów ze zmniejszoną aktywnością i (lub) niedoborem DPD. Jeśli jest to właściwe, zaleca sie określenie aktywności enzymu DPD przed zastosowaniem leczenia 5-fluoropirymidynami. Należy zastosować odstęp 4-tyg. między podaniem fluorouracylu, brywudyny, sorywudyny i innych analogów nukleozydowych. W razie pomyłkowego przyjęcia analogów nukleozydowych u pacjentów leczonych fluorouracylem, należy zastosować skuteczne środki zmniejszające toksyczność fluorouracylu. Zaleca się natychmiastową hospitalizację. Należy podjąć wszelkie środki zapobiegające zakażeniom ogólnoustrojowym i odwodnieniu. Należy unikać szczepień żywymi szczepionkami u pacjentów leczonych 5-fluorouracylem ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich zakażeń, które mogą prowadzić do zgonu. Należy unikać kontaktu z osobami, którym ostatnio podano szczepionkę przeciw wirusowi polio. Nie zaleca się długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne ze względu na ryzyko wystąpienia wrażliwości na światło. Należy postępować ostrożnie z pacjentami, u których zastosowano napromienianie miednicy dużymi dawkami. Pacjenci przyjmujący fenytoinę jednocześnie z fluorouracylem powinni być poddawani regularnym badaniom (ryzyko zwiększenia stężenia fenytoiny w osoczu). Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Niepożądane działanie

Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku kostnego (początek: 7-10 dni, nadir: 9-14 dni, powrót do zdrowia: 21-28 dni), neutropenia, małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość i pancytopenia, skurcz oskrzeli, immunosupresja z nasilonym ryzykiem zakażeń, hiperurykemia, nieprawidłowe EKG z objawami niedokrwienia, zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (zapalenie jamy ustnej, gardła i odbytnicy), jadłowstręt, wodnista biegunka, nudności, wymioty (objawy niepożądane ze strony żołądka i jelit mogą stanowić zagrożenie dla życia), łysienie, erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa (zespół ręka-stopa) po długotrwałych wlewach ciągłych z dużymi dawkami (zespół rozpoczyna się upośledzeniem czucia bodźców w dłoniach i podeszwach, które przekształca się w ból i nadmierną wrażliwość; objawom towarzyszą symetryczne obrzęki i rumień dłoni i stóp), opóźnione gojenie się ran, krwawienie z nosa, znużenie, ogólne osłabienie, zmęczenie, brak energii. Często: ból w klatce piersiowej podobny do dławicy piersiowej. Niezbyt często: oczopląs, ból głowy, zawroty głowy, objawy choroby Parkinsona, objawy piramidowe, euforia, senność, nadmierne łzawienie, niewyraźne widzenie, zaburzenia ruchu gałek ocznych, zapalenie nerwu wzrokowego, podwójne widzenie, zmniejszenie ostrości widzenia, światłowstręt, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, wywrócenie powieki, zablokowany kanalik łzowy, arytmia, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa, wstrząs sercowy, niedociśnienie, odwodnienie, posocznica, owrzodzenia i krwawienie z żołądka i jelit, martwica, uszkodzenie komórek wątroby, zapalenie skóry, zmiany skórne (np. suchość skóry, obecność nadżerek i szczelin, rumień, swędząca wysypka grudkowo-plamista), wysypka, pokrzywka, wrażliwość skóry na światło, przebarwienie skóry, nierówne przebarwienia lub odbarwienia w okolicy żył, zmiany w płytkach paznokciowych (np. nietypowo powiększająca się zmiana zabarwienia płytki paznokcia na niebieską, przebarwienie, dystrofia paznokcia, ból i pogrubianie się macierzy paznokcia, zanokcica, oddzielanie się płytki paznokciowej), zaburzenia spermatogenezy i owulacji. Rzadko: uogólnione reakcje alergiczne, reakcje anafilaktyczne, szok anafilaktyczny, zwiększenie stężenia T4 (tyroksyny) oraz T3 (trójjodotyroniny), dezorientacja, niedokrwienie mózgu, jelit i obwodowe, zespół Raynauda, zakrzep z zatorami, zakrzepowe zapalenie żył. Bardzo rzadko: objawy leukoencefalopatii w tym ataksja, ostry zespół móżdżkowy, zaburzenia mowy, splątanie, dezorientacja, miastenia, afazja, drgawki lub śpiączka (u pacjentów przyjmujących duże dawki leku oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej, z zaburzeniem czynności nerek), zatrzymanie czynności serca, nagły zgon sercowy, martwica wątroby (zgłoszono przypadki zgonu), twardniejące zapalenie dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego. Kardiotoksyczne działania niepożądane zazwyczaj występują podczas lub w ciągu kilku godzin po pierwszym cyklu leczenia. U pacjentów z uprzednią chorobą wieńcową serca lub kardiomiopatią istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności.

Ciąża i laktacja

Fluorouracyl jest bezwzględnie przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia preparatem i do 6 mies. po zakończeniu powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. Nie ma odpowiednich i prawidłowo przeprowadzonych badan u kobiet w ciąży, jednakże zgłaszano wady płodu i poronienia. Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści ze stosowania leku przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Zaleca się, aby mężczyźni nie planowali dzieci podczas i do 6 mies. po zakończeniu leczenia preparatem. Powinni oni zasięgnąć porady dotyczącej przechowywania nasienia zebranego przed leczeniem, z uwagi na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności w wyniku leczenia preparatem.

Uwagi

Preparat może wywoływać działania niepożądane, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Do często stosowanych leków, które mogą modulować biochemiczną skuteczność przeciwnowotworową lub toksyczne działanie fluorouracylu należą: metotreksat, metronidazol, leukoworyna, interferon alfa i allopurynol. Należy unikać jednoczesnego stosowania fluorouracylu z klozapiną ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia agranulocytozy. Zgłoszono zwiększoną częstość występowania zawału mózgu u pacjentów z rakiem części ustnej leczonych 5-fluorouracylem i cisplatyną. U kilku pacjentów z ustabilizowanym leczeniem warfaryną po rozpoczęciu leczenia fluorouracylem zgłoszono znaczne wydłużenie czasu protrombinowego i zwiększenie INR. Leki, które wpływają na aktywność DPD, takie jak analogi nukleozydowe: brywudyna, sorywudyna i chemicznie zbliżone analogi mogą powodować znaczne zwiększenie stężenia fluorouracylu w osoczu, a w konsekwencji nasilać toksyczność. Należy zastosować 4-tyg. odstęp między podaniem fluorouracylu, brywudyny, sorywudyny i innych analogów nukleozydowych. Stosowanie cymetydyny zwiększa stężenie fluorouracylu w osoczu, prawdopodobnie w wyniku zmniejszonego metabolizmu watroby. U pacjentów jednocześnie przyjmujących fenytoinę i 5-fluorouracyl zgłoszono zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu, co prowadziło do objawów toksyczności fenytoiny. Fluorouracyl nasila działanie innych leków cytostatycznych oraz leczenia napromienianiem. Należy unikać szczepień żywymi szczepionkami u pacjentów z obniżoną odpornością.

Cena

Fluorouracil Accord, cena 100% 97.3 zł

Preparat zawiera substancję: Fluorouracil

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."