Ferinject

1 ml roztworu zawiera 50 mg żelaza w postaci karboksymaltozy żelazowej. 1 ml roztworu zawiera do 5,5 mg (0,24 mmol) sodu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ferinject 1 fiolka 2 ml, roztw. do wstrz. i (lub) inf.

Ferric carboxymaltose

115.5 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat zawiera żelazo (III) w kompleksie wielomostkowym utworzonym przez makromolekularny rdzeń wodorotlenku żelaza i ligand węglowodanowy. Kompleks dostarcza w kontrolowany sposób żelazo dostępne dla białek transportowych i magazynujących (transferyna i ferrytyna). W badaniu metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) wykazano, że stopień wykorzystania 59Fe i 52Fe ze znakowanego radioaktywnie preparatu przez krwinki czerwone wynosił 61-99%. Po 24 dniach u pacjentów z niedoborem żelaza utylizacja radioizotopu żelaza wynosiła 91-99%, natomiast u pacjentów z niedokrwistością pochodzenia nerkowego 61-84%. 59Fe i 52 Fe z preparatu jest szybko eliminowane z krwi, przekazywane do szpiku kostnego, a następnie gromadzone w wątrobie i śledzionie. Po padaniu 1 dawki zawierającej 100-1000 mg żelaza pacjentom z niedoborem tego pierwiastka, Cmax żelaza (37-333 µg/ml) uzyskano po odpowiednio od 15 min do 1,21 h. Po podaniu we wstrzyknięciu dożylnym lub dożylnym wlewie kroplowym następuje szybka eliminacja żelaza z osocza. T0,5 wynosi 7-12 h, a średni czas obecności leku w organizmie 11-18 h. Jedynie śladowe ilości są wydalane przez nerki.

Dawkowanie

Dożylnie. Obliczanie dawki całkowitej żelaza. Całkowitą dawkę określa się na podstawie masy ciała pacjenta i stężenia hemoglobiny. Dawki nie wolno przekraczać. Gdy stężenie Hb wynosi Maksymalna tolerowana pojedyncza dawka. Pojedyncza dawka preparatu nie powinna przekraczać 1000 mg żelaza (20 ml) na dobę lub 15 mg żelaza (0,3 m)/kg mc. Nie podawać dawki 1000 mg żelaza (20 ml) częściej niż raz w tyg. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego: we wstrzyknięciu, podczas hemodializy bezpośrednio przez linię żylną prowadzącą do dializatora lub w dożylnym wlewie kroplowym. Wstrzyknięcie dożylne: preparat można podawać w postaci nierozcieńczonego roztworu do dawki 1000 mg żelaza (do maksymalnie 15 mg/kg mc.); przy dawkach 200-500 mg żelaza, podawać z szybkością 100 mg/min., przy dawkach 500 - 1000 mg żelaza, podawać w czasie 15 min. Dożylny wlew kroplowy: preparat można podawać w pojedynczej dawce nie większej niż 1000 mg żelaza (do maksymalnie 20 mg/kg mc.). Podczas podawania w dożylnym wlewie kroplowym preparat należy rozcieńczać wyłącznie w roztworze 0,9% m/V NaCl zgodnie ze schematem podanym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Ze względu na trwałość roztworu nie należy stosować stężeń U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wymagającą hemodializy nie należy przekraczać pojedynczej maksymalnej dawki dobowej iniekcji podawanej dożylnie wynoszącej 200 mg żelaza.

Wskazania

Leczenie niedoborów żelaza, gdy doustne preparaty żelaza nie są skuteczne lub nie można ich stosować. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Rozpoznana poważna nadwrażliwość na inne podawane pozajelitowo preparaty żelaza. Niedokrwistość niezależna od niedoboru żelaza, np. niedokrwistość mikrocytarna. Objawy przeładowania żelazem lub zaburzenia przyswajania żelaza.

Środki ostrożności

Dożylne leki zawierające żelazo mogą wywołać ciężkie reakcje nadwrażliwości, które mogą prowadzić do zgonu. Reakcje te mogą wystąpić nawet, jeśli wcześniej podawane dawki były dobrze tolerowane (także w przypadku braku reakcji po podaniu dawki próbnej). Ryzyko nadwrażliwości jest większe u osób z rozpoznaną alergią (w tym z alergią na leki) lub z chorobami immunologicznymi lub zapalnymi (takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów), jak również u pacjentów z ciężką astmą, wypryskiem lub inną postacią alergii atopowej w wywiadzie. U tych pacjentów dożylne leki zawierające żelazo należy stosować tylko w przypadkach, kiedy korzyści wyraźnie przewyższają możliwe ryzyko. Dożylne leki zawierające żelazo należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu medycznego przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych. Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 min po każdym podaniu leku. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub objawów nietolerancji w trakcie podawania leku, leczenie należy natychmiast przerwać. Dostępne musi być wyposażenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz leki stosowane w leczeniu ostrych reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych, w tym roztwór adrenaliny do wstrzykiwań o stężeniu 1:1000. W razie potrzeby należy zastosować również dodatkowe leczenie środkami przeciwhistaminowymi i (lub) kortykosteroidami. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby preparaty żelaza podawane pozajelitowo można stosować pod warunkiem wnikliwego rozważenia bilansu zagrożeń i korzyści. Jeżeli przeładowanie żelazem może wywoływać zaburzenie czynności wątroby (np. w porfirii skórnej późnej), należy unikać stosowania pozajelitowych preparatów żelaza. Aby nie dopuścić do przeładowania żelazem, zaleca się staranne monitorowanie wskaźników gospodarki żelazem. Brak dostępnych danych określających bezpieczeństwo podawania pojedynczych dawek żelaza większych niż 200 mg u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, wymagających hemodializy. Należy zachować ostrożność, podając pozajelitowe produkty żelaza osobom z ostrymi lub przewlekłymi zakażeniami. Zaleca się przerwanie podawania preparatu u pacjentów z aktywną posocznicą. W przypadku pacjentów z przewlekłym zakażeniem należy rozważyć bilans korzyści i zagrożeń, uwzględniając zahamowanie erytropoezy. Należy natychmiast przerwać podawanie preparatu w przypadku wynaczynienia do przestrzeni okołożylnej. Preparatu nie wolno podawać podskórnie i domięśniowo. Preparat zawiera sód, co należy uwzględnić podczas leczenia pacjentów stosujących dietę niskosodową. Nie zaleca się stosowania u dzieci.

Niepożądane działanie

Często: hipofosfatemia, ból i zawroty głowy, uderzenia gorąca, nadciśnienie tętnicze, nudności, reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, parestezje, zaburzenia smaku, częstoskurcz, niedociśnienie, duszność, wymioty, niestrawność, ból brzucha, zaparcia, biegunka, świąd, pokrzywka, rumień, wysypka, ból stawów, ból pleców, ból mięśni, ból kończyny, skurcze mięśni, gorączka, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, uczucie zimna, zwiększenie aktywności AlAT, AspAT, GGT, LDH. Rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne, utrata przytomności, lęk, zapalenie żył, omdlenie, stan przedomdleniowy, skurcz oskrzeli, wzdęcia, obrzęk naczynioruchowy, bladość powłok skórnych i obrzęk twarzy, złe samopoczucie, objawy grypopodobne.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować preparatu podczas ciąży, jeśli nie jest to niezbędnie konieczne. Żelazo uwalniane z preparatu przenika przez barierę łożyskową i może wpływać na rozwój kośćca w okresie płodowym. Niedobór żelaza występujący w pierwszych trzech miesiącach ciąży w wielu przypadkach można leczyć stosując doustne preparaty żelaza (nie należy podawać żelaza dożylnie). Leczenie dożylną postacią żelaza należy ograniczyć do II lub III trymestru, jeśli korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem dla matki i dla płodu. Reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne występujące po dożylnym podaniu leków zawierających żelazo mogą mieć wpływ zarówno na matkę, jak i na płód (np. niedotlenienie płodu, stan zagrożenia, zgon). Lek w niewielkich ilościach (≤1%) przenika do mleka kobiecego - z ograniczonych danych nie wynika, aby preparat stanowił zagrożenie dla dzieci karmionych piersią.

Interakcje

Żelazo podawane pozajelitowo zmniejsza wchłanianie żelaza przyjmowanego doustnie. W związku z tym, jeżeli to konieczne, leczenia doustnymi preparatami żelaza nie należy rozpoczynać przed upływem przynajmniej 5 dni od ostatniego wstrzyknięcia preparatu.

Cena

Ferinject, cena 100% 115.5 zł

Preparat zawiera substancję: Ferric carboxymaltose

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."