Fabrazyme

1 fiolka zawiera 5 mg lub 35 mg agalzydazy beta.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fabrazyme 10 fiolek, proszek do sporz. konc. roztw. do inf.

Agalsidase beta

2019-04-05

Działanie

Agalzydaza beta - rekombinowana postać ludzkiej α-galaktozydazy A, wytwarzana metodą rekombinacji DNA z użyciem hodowli komórek jajnika chomika chińskiego (sekwencja aminokwasów postaci rekombinowanej, jak również sekwencja nukleotydów, która ją koduje są identyczne z naturalną postacią α-galaktozydazy). Jest enzymem katalizującym hydrolizę GL-3. Niedobór jej aktywności, występujący w przebiegu choroby Fabry`ego, powoduje spichrzanie GL-3 w wielu typach komórek, w tym śródbłonkowych i miąższowych. Leczenie preparatem prowadzi do istotnego ograniczenia złogów GL-3 w nerkach, sercu i skórze. Po podaniu dożylnym agalzydaza beta jest szybko usuwana z krążenia i wychwytywana przez lizosomy komórek śródbłonka naczyń krwionośnych i komórek miąższowych. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 45-100 min.

Dawkowanie

Dożylnie. Leczenie powinien prowadzić lekarz z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z chorobą Fabry`ego lub innymi dziedzicznymi chorobami metabolicznymi. Zalecana dawka wynosi 1 mg/kg mc. raz na 2 tyg. U niektórych pacjentów po podaniu początkowej dawki 1 mg/kg mc. co 2 tyg. przez 6 mies., dawka 0,3 mg/kg mc. stosowana co 2 tyg. może podtrzymać zmniejszanie złogów GL-3 w pewnych typach komórek; długofalowe znaczenie kliniczne tych obserwacji nie zostało jednak ustalone. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawki leku. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u pacjentów w wieku >65 lat; nie można obecnie zalecić schematu dawkowania. Nie przeprowadzono badań z udziałem dzieci w wieku 0-7 lat oraz nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku w tej grupie wiekowej; nie można zalecić schematu dawkowania. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Sposób podania. Proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji musi być odtworzony w wodzie do wstrzykiwań, a następnie rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu do podawania dożylnego i podany w infuzji dożylnej. Początkowa szybkość infuzji nie powinna być większa niż 0,25 mg/min (15 mg/h). Jeżeli pacjent dobrze toleruje lek, szybkość podawania można stopniowo zwiększać podczas kolejnych infuzji. Infuzje leku w domu można rozważyć u pacjentów, którzy dobrze je tolerują. Pacjenci, u których podczas infuzji domowych występują reakcje niepożądane muszą natychmiast przerwać infuzję i skorzystać z pomocy fachowego personelu medycznego. Przeprowadzenie kolejnych infuzji może wymagać warunków klinicznych. Dawka i szybkość infuzji w domu powinny być stałe i nie należy ich zmieniać bez nadzoru fachowego personelu medycznego.

Wskazania

Długotrwała enzymatyczna terapia zastępcza u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry'ego (niedobór α-galaktozydazy A). Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥8 lat.

Przeciwwskazania

Zagrażająca życiu nadwrażliwość (reakcja anafilaktyczna) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Agalzydaza beta (r-hαGAL) jest rekombinowanym białkiem, dlatego u pacjentów z niewielką lub z brakiem rezydualnej czynności enzymu można spodziewać się pojawienia przeciwciał IgG; u większości pacjentów przeciwciała IgG przeciwko r-hαGAL pojawiają się najczęściej w ciągu 3 mies. od pierwszego podania preparatu. U pacjentów z przeciwciałami przeciwko r-hαGAL istnieje większe ryzyko wystąpienia reakcji związanych z infuzją - w przypadku takich pacjentów, podczas ponownego podawania agalzydazy beta należy zachować ostrożność; należy monitorować stężenie przeciwciał. W przypadku łagodnych lub umiarkowanych reakcji związanych z infuzją można zmniejszyć szybkości podawania leku do 10 mg/h i (lub) włączyć premedykację lekami przeciwhistaminowymi, paracetamolem, ibuprofenem i (lub) kortykosteroidami. Tak jak w przypadku innych leków zawierających białko i podawanych dożylnie mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu alergicznego; w przypadku ciężkich reakcji typu alergicznego lub anafilaktycznego, należy natychmiast przerwać podawanie preparatu i rozpocząć odpowiednie leczenie. U pacjentów z zaawansowaną chorobą nerek wpływ leczenia agalzydazą beta na nerki może być ograniczony.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy, parestezje, nudności, wymioty, dreszcze, gorączka, uczucie chłodu. Często: zapalenie nosogardzieli, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność, niedoczulica, pieczenie, letarg, omdlenie, zwiększone łzawienie, szum w uszach, zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego), tachykardia, kołatanie serca, bradykardia, nagłe zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie tętnicze, bladość, niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, duszność, przekrwienie nosa, ucisk w gardle, świszczący oddech, kaszel, zaostrzenie duszności, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, dyskomfort w nadbrzuszu, dolegliwości żołądkowe, niedoczulica jamy ustnej, biegunka, świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, świąd uogólniony, obrzęk angioneurotyczny, obrzęk twarzy, wysypka grudkowo-plamkowa, ból w kończynach, ból mięśni, ból pleców, skurcze mięśni, ból stawów, napięcie mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa, zmęczenie, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, uczucie gorąca, zmęczenie, obrzęk kończyn, ból w klatce piersiowej, astenia, ból, obrzęk twarzy, hipertermia. Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej nosa, przeczulica, drżenie, swędzenie oczu, przekrwienie oczu, obrzęk uszny, ból ucha, bradykardia zatokowa, obwodowe uczucie zimna, skurcz oskrzeli, ból gardła i krtani, wyciek wodnisty z nosa, szybki oddech, przekrwienie górnych dróg oddechowych, dyspepsja, dysfagia, sinica marmurkowata, wysypka rumieniowata, wysypka ze świądem, odbarwienie skóry, dyskomfort skóry, ból mięśniowo-szkieletowy, uczucie gorąca i zimna, objawy grypopodobne, ból w miejscu infuzji, reakcje w miejscu infuzji, zakrzepica w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie, obrzęk. Częstość nieznana: reakcja anafilaktoidalna, niedotlenienie, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, zmniejszone nasycenie krwi tlenem. Większość reakcji niepożądanych związanych z podawaniem leku można przypisać tworzeniu się przeciwciał IgG i (lub) aktywacji układu dopełniacza. U niewielkiej liczby pacjentów wykryto przeciwciała IgE. Profil bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci (w wieku > 7 lat) i młodzieży nie różni się od profilu obserwowanego u pacjentów dorosłych.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne (brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży). Agalzydaza beta może przenikać do mleka matki. Ponieważ nie ma danych dotyczących oddziaływania na niemowlęta, należy przerwać karmienie w trakcie leczenia preparatem.

Uwagi

W dniu podania leku mogą wystąpić zawroty głowy, senność i omdlenia, które mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek przechowywać w temp. 2-8st.C.

Interakcje

Nie należy podawać leku z chlorochiną, amiodaronem, monobenzonem lub gentamycyną ze względu na ryzyko zahamowania aktywności wewnątrzkomórkowej α-galaktozydazy. Biorąc pod uwagę metabolizm agalzydazy beta, nie wydaje się, aby uczestniczyła ona w interakcjach z innymi lekami w których pośredniczy cytochrom P450.

Preparat zawiera substancję: Agalsidase beta

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."