Ezetrol

1 tabl. zawiera 10 mg ezetymibu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ezetrol 28 szt. (4 blistry x 7), tabl.

Ezetimibe

134.65 zł 2019-04-05

Działanie

Lek zmniejszający stężenie lipidów, który wybiórczo hamuje wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych w jelitach. Ezetymib wiąże się z rąbkiem szczoteczkowym jelita cienkiego i hamuje wchłanianie cholesterolu. Prowadzi to do zmniejszenia ilości cholesterolu transportowanego do wątroby. Celem działania ezetymibu na poziomie molekularnym jest nośnik steroli, białko Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), które odgrywa rolę w wychwytywaniu cholesterolu i fitosteroli w jelicie. Ze względu na różne mechanizmy działania ezetymibu i statyn możliwe jest uzupełniające się działanie zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi. Po podaniu doustnym ezetymib jest szybko wchłaniany i w znacznym stopniu sprzęgany z kwasem glukuronowym do farmakologicznie czynnego glukuronianu ezetymibu. Metabolizowany jest przede wszystkim w jelicie cienkim i w wątrobie, a następnie wydalany z żółcią. Średnie maksymalne stężenie we krwi glukuronianu ezetymibu występuje w ciągu 1-2 h, a ezetymibu w ciągu 4-12 h. Ezetymib i glukuronian ezetymibu wiążą się z białkami osocza odpowiednio w 99,7% i 88-92%. Zarówno ezetymib, jak i glukuronian ezetymibu są powoli wydalane z osocza. Stwierdzono znaczne krążenie jelitowo-wątrobowe tych substancji. T0,5 ezetymibu i jego glukuronianu wynosi ok. 22 h. Lek wydalany jest w 78% z kałem i w 11% z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. raz na dobę. Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi, która powinna być kontynuowana w okresie stosowania leku. W przypadku stosowania ezetymibu w skojarzeniu ze statyną należy stosować wskazaną dawkę początkową lub już ustaloną większą dawkę danej statyny. Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi stosowania danej statyny. Stosowanie u pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie: w celu dodatkowego zmniejszenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie, ezetymib w dawce 10 mg może być podawany w skojarzeniu ze statyną o udokumentowanych korzyściach sercowo-naczyniowych. Jednoczesne stosowanie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe: lek należy przyjmować co najmniej 2 h przed lub 4 h po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. U dzieci i młodzieży leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza specjalisty. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności ezetymibu u dzieci w wieku od 6 do 17 lat; brak zaleceń dotyczących dawkowania. Jeśli ezetymib jest podawany w skojarzeniu ze statyną, dawkowanie statyny u dzieci należy skonsultować. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności ezetymibu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (5-6 punktów wg skali Child-Pugh) nie jest wymagane dostosowanie dawki. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7-9 punktów wg skali Child-Pugh) lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (>9 punktów wg skali Child-Pugh) nie zaleca się stosowania leku. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podania. Lek można przyjmować o dowolnej porze, niezależnie od posiłków.

Wskazania

Hipercholesterolemia pierwotna. Lek podawany w skojarzeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyną) jest wskazany jako leczenie wspomagające wraz z dietą u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną), u których nie jest możliwe odpowiednie zmniejszenie stężenia lipidów poprzez stosowanie statyny w monoterapii. Lek w monoterapii jest wskazany jako leczenie wspomagające wraz z dietą u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną), u których stosowanie statyny jest niewskazane lub nie jest tolerowane. Zapobieganie wystąpieniu incydentów sercowo-naczyniowych. Lek podawany dodatkowo u pacjentów wcześniej leczonych statyną lub włączany do leczenia jednocześnie ze statyną jest wskazany w celu zmniejszenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową (CHD) i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie (ACS). Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Lek w skojarzeniu ze statyną jest wskazany jako leczenie wspomagające wraz z dietą u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. U pacjentów mogą być również stosowane dodatkowe metody leczenia (np. afereza LDL). Homozygotyczna sitosterolemia: jako lek wspomagający dietę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. W przypadku stosowania preparatu ze statyną należy zapoznać się z ChPL danego produktu leczniczego. Preparat w skojarzeniu ze statyną przeciwwskazany jest u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym, utrzymującym się podwyższeniem aktywności aminotransferaz w surowicy krwi. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w skojarzeniu ze statyną u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Środki ostrożności

W przypadku jednoczesnego stosowania ze statyną, należy zapoznać się z ChPL danej statyny. U pacjentów, którzy przyjmowali ezetymib i statynę, obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz (≥3 razy powyżej górnej granicy wartości prawidłowych). W przypadku jednoczesnego stosowania należy przeprowadzać testy czynnościowe wątroby przed rozpoczęciem leczenia oraz zgodnie z zaleceniami ChPL dotyczącymi danej statyny. Zgłaszano przypadki wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Większość pacjentów, u których doszło do rabdomiolizy, przyjmowała jednocześnie z ezetymibem statyny, bardzo rzadko zgłaszano występowanie rabdomiolizy w przypadku monoterapii oraz w przypadku jednoczesnego stosowania ezetymibu z innymi lekami, których związek ze zwiększeniem ryzyka rabdomiolizy jest znany. Jeśli podejrzewany jest rozwój miopatii na podstawie objawów ze strony mięśni lub zostanie ona potwierdzona zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej przekraczającym 10-krotnie górną granicę wartości prawidłowych, należy niezwłocznie przerwać stosowanie ezetymibu, statyn i wszelkich innych wymienionych wcześniej leków. Wszyscy pacjenci rozpoczynający leczenie ezetymibem powinni być poinformowani o ryzyku wystąpienia miopatii i o konieczności natychmiastowego zgłoszenia wszelkich niewyjaśnionych bólów mięśni, ich tkliwości lub osłabienia. Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ezetymibu u pacjentów od 6 do 10 lat z heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną hipercholesterolemią oceniono w kontrolowanym placebo badaniu klinicznym trwającym 12 tyg. Nie badano działania ezetymibu podczas stosowania >12 tyg. Nie badano stosowania ezetymibu u pacjentów 33 tyg. na wzrost i proces dojrzewania płciowego. Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania ezetymibu w skojarzeniu z symwastatyną w dawkach przekraczających 40 mg na dobę u dzieci od 10 do 17 lat. Nie przeprowadzono badań dotyczących oceny stosowania ezetymibu w skojarzeniu z symwastatyną u dzieci <10 lat. Nie przeprowadzono oceny długotrwałej skuteczności stosowania ezetymibu u pacjentów w wieku <17 lat w zakresie zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności w wieku dojrzałym. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania ezetymibu w skojarzeniu z fibratami. Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania stosowania ezetymibu u pacjentów przyjmujących cyklosporynę, podczas jednoczesnego stosowania należy monitorować stężenia cyklosporyny. W przypadku rozpoczęcia stosowania ezetymibu u pacjentów leczonych warfaryną, inną substancją przeciwzakrzepową z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionem, należy odpowiednio monitorować wartości INR. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Ezetymib w monoterapii. Często: ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zmęczenie. Niezbyt często: zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności CK we krwi, zwiększenie aktywności GGT, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, kaszel, niestrawność, choroba refluksowa przełyku, nudności, ból stawów, kurcze mięśni, ból karku, zmniejszenie łaknienia, nagłe zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej, ból. Dodatkowe działania niepożądane ezetymibu w skojarzeniu ze statyną. Często: zwiększenie aktywności aminotransferaz, ból głowy, ból mięśni. Niezbyt często: parestezje, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, świąd, wysypka, pokrzywka, bóle pleców, osłabienie mięśni, bóle kończyn, osłabienie, obrzęki obwodowe. Obserwacje po wprowadzeniu ezetymibu do obrotu (monoterapia lub leczenie skojarzone ze statyną). Częstość nieznana: trombocytopenia, zawroty głowy, parestezje, duszność, zapalenie trzustki, zaparcia, rumień wielopostaciowy, bóle mięśni, miopatia/rabdomioliza, osłabienie, nadwrażliwość (w tym wysypka, pokrzywka, anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy), zapalenie wątroby, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego, depresja. Podczas jednoczesnego podawania ezetymibu z fenofibratem często obserwowano bóle brzucha, ponadto zwiększenie aktywności aminotransferaz; wskaźnik występowania przypadków wycięcia pęcherzyka żółciowego wynosił odpowiednio, dla fenofibratu stosowanego w monoterapii 0,6% i dla ezetymibu podawanego w skojarzeniu z fenofibratem 1,7%. W badaniu z udziałem dzieci (6-10 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną lub nierodzinną obserwowano zwiększenie aktywności AlAT i (lub) AspAT (>3 razy powyżej górnego zakresu wartości prawidłowych). Nie odnotowano zwiększenia aktywności CPK (>10 razy powyżej górnego zakresu wartości prawidłowych), ani przypadków miopatii. W badaniu z udziałem dzieci i młodzieży (10-17 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną u pacjentów leczonych ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną obserwowano podwyższenie aktywności AlAT i (lub) AspAT (>3 razy powyżej górnego zakresu wartości prawidłowych); obserwowano podwyższenie aktywności CPK (>10 razy powyżej górnego zakresu wartości prawidłowych); nie zaobserwowano przypadków miopatii. U pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie leczonych ezetymibem z symwastatyną lub symwastatyną obserwowano zbliżone profile bezpieczeństwa. W badaniu obejmującym pacjentów z przewlekłą chorobą nerek otrzymujących preparat złożony zawierający ezetymib i symwastatynę, albo placebo profile bezpieczeństwa były porównywalne.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących stosowania w okresie ciąży. Lek można stosować w ciąży jedynie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie laktacji. Stosowanie preparatu w skojarzeniu ze statyną w okresie ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

Uwagi

Przed i w trakcie leczenia pacjent powinien stosować dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że zgłaszano występowanie zawrotów głowy.

Interakcje

Ezetymib nie indukuje enzymów z grupy cytochromu P450. Nie obserwowano znamiennych interakcji pomiędzy ezetymibem a lekami metabolizowanym przez P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9, 3A4 oraz N-acetylotransferazę. Ezetymib nie ma wpływu na parametry farmakokinetyczne dapsonu, dekstrometorfanu, digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych (zawierających etynyloestradiol lub lewonorgestrel), glipizydu, tolbutamidu, midazolamu. Cymetydyna nie ma wpływu na biodostępność ezetymibu. Jednocześnie przyjmowane leki zobojętniające zmniejszają szybkość wchłaniania ezetymibu (nie jest to znamienne klinicznie), nie mają wpływu na jego biodostępność. Jednoczesne podawanie cholestyraminy zmniejsza AUC ezetymibu całkowitego o ok. 55%. Efekt zwiększonej redukcji stężenia cholesterolu po dołączeniu preparatu Ezetrol do cholestyraminy może ulec osłabieniu w wyniku tej interakcji. Przy jednoczesnym stosowaniu Ezetrolu i fenofibratu istnieje ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej i chorób pęcherzyka żółciowego. W przypadku podejrzenia kamicy żółciowej wskazane są badania pęcherzyka żółciowego, a leczenie należy przerwać. Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania ezetymibu w skojarzeniu z innymi fibratami. Nie stwierdzono znamiennych interakcji farmakokinetycznych podczas stosowania preparatu ze statynami: atorwastatyną, symwastatyną, prawastatyną, lowastatyną, fluwastatyną, rozuwastatyną. Należy zachować ostrożność na początku stosowania preparatu u pacjentów przyjmujących cyklosporynę. Należy monitorować stężenia cyklosporyny u pacjentów przyjmujących jednocześnie Ezetrol i cyklosporynę. Przy stosowaniu ezetymibu z warfaryną lub inną substancją przeciwzakrzepową z grupy pochodnych kumaryny, należy odpowiednio monitorować wartości INR.

Cena

Ezetrol, cena 100% 134.65 zł

Preparat zawiera substancję: Ezetimibe

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."