Entonox

Każda butla zawiera gaz medyczny sprężony: podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v pod ciśnieniem 170 bar (15st.C).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Entonox but. 10 l, gaz medyczny sprężony

Nitrous oxide,

Oxygen

2019-04-05

Działanie

Podtlenek azotu w stężeniu 50% działa przeciwbólowo, podnosi próg odczuwania bólu spowodowanego różnymi bodźcami. Intensywność działania przeciwbólowego zależy głównie od stanu psychicznego pacjenta. Przy stężeniu 50% podtlenek azotu ma ograniczony efekt anestetyczny, zapewnia natomiast działanie sedatywne i uspokajające. Pacjent pozostaje przytomny i łatwy do wybudzenia, jednak w pewnym stopniu traci kontakt z otoczeniem. 50% stężenie tlenu zapewnia dobre utlenowanie i optymalne wysycenie hemoglobiny tlenem. Zarówno wychwyt, jak i eliminacja podtlenku azotu zachodzi wyłącznie w płucach. Z powodu małej rozpuszczalności we krwi i innych tkankach, wysycenie zarówno krwi, jak i organów docelowych (o.u.n) jest osiągane szybko. Dlatego podtlenek azotu ma szybki początek działania przeciwbólowego, a po zaprzestaniu podawania analgezja ustępuje szybko. Podtlenek azotu nie jest metabolizowany w organizmie człowieka.

Dawkowanie

Lek powinien być podawany przez wykwalifikowany personel z dostępem do odpowiedniej aparatury resuscytacyjnej. Lek jest podawany poprzez inhalację przez maskę twarzową u samodzielnie oddychających pacjentów, zdolnych do zrozumienia i stosowania się do instrukcji dotyczących sposobu posługiwania się urządzeniem i maską. Podawanie gazu jest regulowane oddechem pacjenta. U dzieci lub innych pacjentów, którzy nie są w stanie zrozumieć i wykonać instrukcji, lek jest podawany przez kompetentny personel medyczny, który utrzymuje maskę w odpowiednim miejscu i aktywnie kontroluje podawanie. W takich wypadkach może być podawany przy stałym przepływie gazu. Z powodu zwiększonego ryzyka znacznej sedacji i utraty świadomości, taka forma podawania powinna jednak mieć miejsce jedynie w kontrolowanych warunkach. Podawanie leku należy rozpocząć krótko przed pożądanym działaniem przeciwbólowym. Działanie przeciwbólowe pojawia się po 4-5 wdechach i osiąga maksimum w ciągu 2-3 minut. Podawanie leku należy kontynuować w ciągu całego bolesnego zabiegu lub tak długo jak wymagany jest efekt przeciwbólowy. Po zaprzestaniu podawania/inhalacji działanie ustąpi szybko w ciągu kilku minut. Po zakończeniu podawania należy pozwolić pacjentowi wybudzić się w spokojnych i kontrolowanych warunkach przez około 5 min lub do czasu aż stopień orientacji i świadomości pacjenta będzie satysfakcjonujący. U pacjentów, u których nie występują czynniki ryzyka lek może być podawany przez okres do 6 h bez kontrolowania morfologii krwi. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na działanie przeciwbólowe, konieczne może być stosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych. W stomatologii zaleca się używanie podwójnej maski; alternatywnie używa się maski nosowej lub nosowo-policzkowej z odpowiednią wentylacją. Nie zaleca się podawania przez rurkę dotchawiczą. Jeśli lek ma być używany u pacjentów oddychających przez rurkę dotchawiczą, powinien być podawany jedynie przez personel medyczny wyszkolony w stosowaniu anestezji.

Wskazania

Leczenie krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego. Preparat jest wskazany do stosowania u pacjentów w każdym wieku oprócz dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca.

Przeciwwskazania

Lek jest przeciwwskazany: u pacjentów z objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi odmy opłucnowej, odmy osierdziowej, ciężkiej rozedmy, zatorów gazowych lub urazów głowy; po głębokim nurkowaniu z ryzykiem choroby dekompresyjnej; po pomostowaniu naczyń płucnych z krążeniem pozaustrojowym lub pomostowaniu aortalno-wieńcowym bez zastosowania krążenia pozaustrojowego; u pacjentów poddawanych w ostatnim czasie dogałkowym wstrzyknięciom gazu (np. SF6, C3F8) do czasu, gdy wspomniany gaz nie zostanie w pełni wchłonięty, ponieważ objętość gazu może spowodować wzrost ciśnienia lub objętości i w rezultacie doprowadzić do utraty wzroku;U pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego. Lek jest przeciwwskazany również: u pacjentów z niewydolnością serca lub zaburzeniami czynności serca (np. po operacji kardiochirurgicznej) w celu uniknięcia ryzyka dalszego pogorszenia czynności serca; u pacjentów z przetrwałymi objawami splątania, zmianami funkcji poznawczych lub wykazujących jakiekolwiek inne objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego; u pacjentów z ograniczoną świadomością lub pogorszoną zdolnością do współpracy i wykonywania poleceń, z powodu ryzyka, że dodatkowa sedacja wywołana podtlenkiem azotu może wpływać na naturalne odruchy obronne; u pacjentów, u których występuje niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego oraz z genetycznymi zaburzeniami tego systemu; u pacjentów z urazami twarzy, jeśli stosowanie maski twarzowej może stwarzać trudności lub niebezpieczeństwo.

Środki ostrożności

Podtlenek azotu wpływa na metabolizm witaminy B12 i kwasu foliowego. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z grupy ryzyka niedoboru witaminy B12 i (lub) kwasu foliowego, np. ze zmniejszoną podażą lub wchłanianiem tych witamin lub genetycznym zaburzeniem systemu enzymatycznego zaangażowanego w metabolizm tych witamin, jak również u pacjentów z upośledzoną odpornością. Jeśli to konieczne, należy rozważyć leczenie substytucyjne witaminą B12 i (lub) kwasem foliowym. Podtlenek azotu hamuje syntetazę metioniny, zmniejszając powstawanie tymidyny, która odgrywa istotną rolę w tworzeniu DNA, upośledzając syntezę DNA. Może to prowadzić do nieprawidłowości i zmniejszenia wytwarzania mieliny i w ten sposób do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Wpływ na syntezę DNA jest jednym z prawdopodobnych powodów wpływu podtlenku azotu na hemopoezę i uszkodzenie płodu. Podczas ciągłego podawania (przez okres dłuższy niż 6 h) należy zachować ostrożność oraz monitorować parametry hematologiczne. Opisywano zmniejszenie płodności u personelu medycznego i paramedycznego po powtarzanej ekspozycji na podtlenek azotu w niewłaściwie wentylowanych pomieszczeniach. Z powodu zawartości podtlenku azotu, lek zwiększa ciśnienie w uchu środkowym i innych jamach wypełnionych gazem. Podtlenek azotu może być stosowany u dzieci, które są w stanie wykonywać polecenia dotyczące używania urządzenia.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, uczucie zmniejszonego kontaktu z otoczeniem, euforia, nudności, wymioty. Niezbyt często: silne zmęczenie, uczucie ciśnienia w uchu środkowym, wzdęcia, zwiększenie ilości gazu w jelitach. Bardzo rzadko: polineuropatia, niedowład kończyn dolnych, mielopatia. Częstość nieznana: niedokrwistość megaloblastyczna, leukopenia, psychoza, splątanie, lęk, depresja oddechowa, ból głowy.

Ciąża i laktacja

Unikać stosowania w I i II trymestrze ciąży, gdyż zahamowanie syntetazy metioniny przez podtlenek azotu może powodować działania niepożądane we wczesnym okresie ciąży. Lek może być stosowany w III trymestrze i przy porodzie (jeśli jest stosowany w okresie okołoporodowym, należy obserwować noworodki pod kątem wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych). Lek można stosować w okresie karmienia piersią, ale nie w samej chwili karmienia.

Uwagi

Pomieszczenia, w których stosowany jest lek powinny być odpowiednio wentylowane (należy utrzymywać niskie, poniżej dopuszczalnych wartości w danym kraju, stężenie podtlenku azotu). Mieszanina gazów powinna być przechowywana i stosowana jedynie w przestrzeniach/pomieszczeniach, w których temperatura wynosi > -5st.C. Przy niższych temperaturach mieszanina gazów może ulec rozdzieleniu, co może spowodować podanie hipooksemicznej mieszaniny gazów. Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do czasu powrotu pełnej sprawności psychomotorycznej (zaniechać wykonywania tych czynności przez co najmniej 30 min po zaprzestaniu podawania gazu).

Interakcje

Podtlenek azotu nasila działanie anestetyków wziewnych i innych substancji działających na o.u.n. (np. opiatów, benzodiazepin, leków psychomimetycznych) - jeśli pacjent stosuje leki działające na o.u.n należy brać pod uwagę ryzyko głębokiej sedacji i zahamowania odruchów obronnych. Podtlenek azotu nasila hamujące działanie metotreksatu na syntetazę metioniny i metabolizm kwasu foliowego. Toksyczne działanie na płuca związane z substancjami czynnymi, takimi jak bleomycyna, amiodaron i furadantin lub antybiotyki o podobnym działaniu mogą być nasilane przez wdychanie tlenu w dużym stężeniu.

Preparat zawiera substancję: Nitrous oxide, Oxygen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."