Contracid

1 tabl. dojelitowa zawiera 20 mg lub 40 mg pantoprazolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Contracid 28 szt., tabl. dojelitowe

Pantoprazole

9.75 zł 2019-04-05

Działanie

Pantoprazol za pośrednictwem specyficznego wpływu na pompę protonową w komórkach okładzinowych hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Ulega przekształceniu do postaci czynnej w środowisku kwaśnym, w świetle kanalików komórek okładzinowych, w których hamuje aktywność H+/K+ - ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Leczenie pantoprazolem prowadzi do zmniejszenia kwasowości treści żołądkowej oraz zwiększenia wydzielania gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwasowości. Lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Tmax = 2-2,5 h. T0,5=1 h. Wiąże się z białkami osocza w 98%. Substancja jest metabolizowana prawie wyłącznie w wątrobie. Metabolity wydalane są przede wszystkim przez nerki z moczem (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który jest sprzęgany z siarczanem.

Dawkowanie

Tabl. 20 mg: Objawowa postać choroby refluksowej. Dorośli i młodzież w wieku >12 rż.: 1 tabl. dojelitowa 20 mg na dobę. Leczenie trwa najczęściej 2-4 tygodnie. Jeśli działanie nie jest wystarczające, lek należy stosować przez kolejne 4 tygodnie. Po ustąpieniu objawów, objawy nawracające można kontrolować stosując 20 mg raz na dobę w razie potrzeby („na żądanie”). W przypadku niemożności opanowania objawów przy dawkowaniu w razie potrzeby można rozważyć ponowne stosowanie produktu w sposób ciągły. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Dorośli i młodzież w wieku >12 rż.: Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę i może zostać zwiększona do 40 mg pantoprazolu na dobę przy nawrocie objawów. Po wyleczeniu nawrotu choroby, dawkowanie może być ponownie zmniejszone do 20 mg. Zapobieganie wrzodom żołądkowo-dwunastniczym wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka, u których wymagana jest kontynuacja leczenia lekami z grupy NLPZ. Dorośli: 1 tabletka dojelitowa 20 mg na dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby nie należy przekraczać 20 mg na dobę. Tabl. 40 mg: Refluksowe zapalenie przełyku. Dorośli i młodzież w wieku >12 rż.: 1 tabl. dojelitowa 40 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona. Lek zazwyczaj należy stosować przez 4-8 tygodni. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka. Dorośli: 1 tabl. dojelitowa 40 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona. Lek zazwyczaj należy stosować przez 2-4 tyg. w chorobie wrzodowej dwunastnicy i 4 –8 tyg. w chorobie wrzodowej żołądka. Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem soku żołądkowego. Dorośli: leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej wynoszącej 80 mg (2 tabl. 40mg). Następnie, jeśli konieczne, dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć odpowiednio do wyników badań wydzielania soku żołądkowego. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podawać w 2 dawkach dzielonych, 2 razy na dobę. Możliwe jest okresowe zwiększenie dawki pantoprazolu powyżej 160 mg na dobę, ale nie powinna być ona stosowana dłużej, niż to konieczne do uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania kwasu. Czas trwania leczenia zespołu nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do stanu klinicznego. Eradykacja Helicobacter pylori. Dorośli: zalecana dawka wynosi 40 mg 2 razy na dobę w skojarzeniu według poniższych schematów: a) amoksycylina 1g 2 razy na dobę + klarytromycyna 500 mg 2 razy na dobę, b) klarytromycyna 250-500 mg 2 razy na dobę + metronidazol 400-500 mg 2 razy na dobę, c) amoksycylina 1g 2 razy na dobę + metronidazol 400-500mg 2 razy na dobę. Drugą tabletkę 40mg należy zażyć 1 h przed wieczornym posiłkiem. Leczenie skojarzone prowadzone jest zwykle przez 7 dni i może być przedłużone o kolejne 7 dni, do całkowitego czasu leczenia do 2 tygodni. Jeżeli w celu zapewnienia całkowitego wyleczenia owrzodzeń wskazane jest dalsze leczenie pantoprazolem, należy rozważyć zastosowanie dawkowania zalecanego w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać, należy je przyjmować 1h przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Wskazania

Tabl. dojelitowe 20 mg. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej. Objawowa postać choroby refluksowej przełyku. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Dorośli. Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania NLPZ. 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Dzieci do 12 rż. Ze względu na brak odpowiednich danych o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania pantoprazolu w leczeniu skojarzonym, u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek nie należy stosować preparatu w leczeniu skojarzonym w celu eradykacji Helicobacter pylori u tych pacjentów.

Środki ostrożności

W trakcie leczenia pantoprazolem, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie. Stosowanie produktu w zapobieganiu powstawania wrzodów żołądkowo-dwunastniczych wywołanych przyjmowaniem nieselektywnych NLPZ, powinno ograniczać się do pacjentów wymagających kontynuacji leczenia lekami z grupy NLPZ i u których występuje większe ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Zwiększone ryzyko powinno być oszacowane zgodnie z indywidualnymi czynnikami ryzyka, np. zaawansowany wiek >65 lat, stwierdzona w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Długotrwałe przyjmowanie pantoprazolu może powodować hipomagnezemię. U pacjentów mających przyjmować lek przez dłuższy czas, oraz u pacjentów przyjmujących równocześnie leki takie jak digoksyna lub inne leki, które mogą powodować hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć badanie stężenia magnezu przed rozpoczęciem terapii, jak i okresowo w jej trakcie. Pantoprazol może zmniejszać wchłanianie witaminy B12, co spowodowane jest niedoborem kwasu solnego w soku żołądkowym lub jego bezkwaśnością. Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego leczenia pacjentów z niedoborem witaminy B12 oraz obciążonych czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania lub jeśli wystąpią objawy kliniczne. IPP, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą zwiększać (o 10-40%) ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: zaburzenia snu, ból i zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz, γ-GT), wysypka skórna, wyprysk, wykwity skórne, świąd, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie. Rzadko: agranulocytoza, nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym), hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol), zmiany masy ciała, depresja (i wszystkie agrawacje), zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększenie stężenia bilirubiny, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, bóle stawów i mięśni, ginekomastia, podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia, dezorientacja (i wszystkie agrawacje). Ponadto z częstością nieznaną: hiponatremia, hipomagnezemia, omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania), uszkodzenia komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, śródmiąższowe zapalenie nerek. Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego spowodowana stosowaniem leku, może prowadzić do nieco zwiększonego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella i Campylobacter.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży lub okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub dziecka.

Uwagi

Należy przerwać leczenie pantoprazolem na co najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA, gdyż zwiększone stężenie CgA, wywołane zmniejszoną kwaśnością soku żołądkowego, może wpływać na diagnostykę guzów neuroendokrynnych; jeżeli po pomiarze wstępnym wartości stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny, pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania leczenia inhibitorami pompy protonowej. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć chorobę nowotworową przełyku lub żołądka, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej diagnozę. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Lek zmniejsza biodostępność azatanawiru, równoczesne podawanie nie jest zalecane. Jeśli podawanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej ocenia się jako konieczne, zaleca się uważną kliniczną kontrolę (np. miano wirusa) w połączeniu z zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg i rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu. Lek może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależna jest od wartości pH (np. ketokonazol, itrakonazol, erlotynib). Nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem a fenprokumonem lub warfaryną. Jednakże po wprowadzeniu produktu do obrotu w pojedynczych przypadkach zaobserwowano zmiany wartości INR. Dlatego też, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolę czasu protrombinowego / INR po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem cytochromu P450 - nie można wykluczyć jego interakcji z innymi lekami lub substancjami, które są metabolizowane z udziałem tego cytochromu. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych klinicznie reakcji w specyficznych testach przeprowadzonych z wieloma lekami, takimi jak karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedipina, fenytoina, piroksykam, teofilina i doustne środki antykoncepcyjne. Brak interakcji z lekami zobojętniającymi oraz antybiotykami (klarytromycyną, metronidazolem, amoksycyliną).

Cena

Contracid, cena 100% 9.75 zł

Preparat zawiera substancję: Pantoprazole

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."