Comtess

1 tabl. powl. zawiera 200 mg entakaponu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Comtess 60 szt., tabl. powl.

Entacapone

431.07 zł 2019-04-05

Działanie

Entakapon należy do grupy inhibitorów katecholo-O-metylotransferazy (COMT). Jest to inhibitor enzymu COMT działający wybiórczo, w sposób odwracalny i głównie obwodowo, przeznaczony do równoczesnego podawania z preparatami zawierającymi lewodopę. Poprzez hamowanie działania enzymu COMT entakapon zmniejsza przemianę metaboliczną lewodopy do 3-O-metyldopy (3-OMD), co prowadzi do zwiększenia wartości AUC lewodopy. W ten sposób stężenie lewodopy w tkance mózgowej ulega zwiększeniu. W wyniku stosowania entakaponu uzyskuje się przedłużenie trwania odpowiedzi klinicznej na lewodopę. W zakresie wchłaniania entakaponu istnieje duża zmienność między- i wewnątrzosobnicza. Maksymalne stężenie w osoczu po podaniu dawki 200 mg entakaponu jest zwykle osiągane po około 1 h. Lek podlega w znacznym stopniu efektowi pierwszego przejścia. Po podaniu doustnym biodostępność entakaponu wynosi około 35%. Nie stwierdzono istotnego wpływu pokarmu na wchłanianie entakaponu. Po wchłonięciu z przewodu pokarmowego entakapon szybko przenika do tkanek obwodowych. Około 92% dawki jest eliminowane podczas fazy ß z krótkim okresem półtrwania eliminacji wynoszącym 30 minut. Entakapon wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza. Niewielka ilość podanego entakaponu, składającego się głównie z (E)-izomeru, podlega przemianie do (Z)-izomeru. Entakapon jest eliminowany głównie na drodze metabolizmu pozanerkowego. 80-90% dawki wydalane jest z kałem, a około 10-20% dawki jest wydalane z moczem. Jedynie śladowe ilości entakaponu znajdują się w moczu w postaci nie zmienionej. Przeważająca część (95%) wydalana jest w moczu w postaci związanej z kwasem glukuronowym. Jedynie 1% metabolitów entakaponu wydalanych w moczu powstaje w wyniku utleniania.

Dawkowanie

Doustnie. Entakapon może być stosowany tylko w skojarzeniu z preparatami złożonymi: lewodopy z benserazydem lub lewodopy z karbidopą (wszystkie informacje dotyczące tych preparatów złożonych mają zastosowanie w przypadku ich skojarzonego użycia z entakaponem). Dorośli: 1 tabl. 200 mg przyjmowana z każdą dawką preparatu zawierającego lewodopę z inhibitorem dopa-dekarboksylazy. Maksymalna zalecana dawka wynosi 200 mg 10 razy na dobę, czyli 2000 mg entakaponu. Entakapon wzmaga działanie lewodopy, dlatego w pierwszych dniach lub tygodniach po rozpoczęciu leczenia entakaponem jest często niezbędne dostosowanie dawek lewodopy, w celu zmniejszenia związanych z jej podawaniem działań niepożądanych o charakterze dopaminergicznym, takich jak: dyskinezy, nudności, wymioty i omamy. Należy zmniejszyć dobową dawkę lewodopy o ok. 10-30%, poprzez zwiększenie odstępów między dawkami i (lub) zmniejszenie pojedynczej dawki lewodopy, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. W przypadku przerwania leczenia entakaponem, konieczne jest dostosowanie dawkowania innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona, w szczególności lewodopy, w celu osiągnięcia wystarczającego opanowania objawów parkinsonizmu. Entakapon zwiększa dostępność biologiczną lewodopy zawartej w preparatach zawierających lewodopę z benserazydem nieco bardziej (o 5-10%) niż w przypadku preparatów lewodopy z karbidopą - z tego względu, chorzy przyjmujący standardowe preparaty lewodopy z benserazydem mogą wymagać znaczniejszego zmniejszenia dawki lewodopy na początku stosowania entakaponu. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jednak w przypadku chorych dializowanych, można rozważyć wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami. Lek jest przeciwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie jest wymagane dostosowanie dawek u pacjentów w podeszłym wieku. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu dzieci w wieku do 18 lat. Sposób podania. Doustnie, jednocześnie z każdą dawką preparatu zawierającego lewodopę z karbidopą lub lewodopę z benserazydem. Można przyjmować wraz z posiłkami lub niezależnie.

Wskazania

Wspomagająco w leczeniu standardowymi preparatami lewodopy z benserazydem lub lewodopy z karbidopą u dorosłych pacjentów z chorobą Parkinsona i fluktuacjami ruchowymi końca dawki, których nie można opanować stosując te preparaty.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na entakapon, orzeszki ziemne lub soję lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenie czynności wątroby. Guz chromochłonny. Jednoczesne stosowanie entakaponu z nieselektywnymi inhibitorami MAO (MAO-A i MAO-B) np. fenelzyną, tranylcyprominą. Jednoczesne podawanie selektywnego inhibitora MAO-A z selektywnym inhibitorem MAO-B i entakaponem. Stwierdzony w wywiadzie złośliwy zespół neuroleptyczny i (lub) bezurazowy rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych.

Środki ostrożności

U pacjentów z chorobą Parkinsona istnieje możliwość wystąpienia rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych, wtórnego do ciężkich dyskinez, lub złośliwego zespołu neuroleptycznego (NMS), zwłaszcza po nagłym zmniejszeniu dawki lub odstawieniu entakaponu i innych towarzyszących dopaminergicznych preparatów. Jeśli odstawienie entakaponu i innych leków dopaminergicznych jest konieczne, powinno ono następować powoli, a w razie wystąpienia objawów podmiotowych i (lub) przedmiotowych pomimo powolnego odstawiania leku, konieczne może okazać się zwiększenie dawki lewodopy. Terapia entakaponem powinna być stosowana ostrożnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Ze względu na swój mechanizm działania, lek może wpływać na metabolizm oraz nasilać działanie leków zawierających grupę katecholową - dlatego należy zachować szczególną ostrożność stosując entakapon u pacjentów otrzymujących leki metabolizowane przy udziale katecholo-O-metylotransferazy (COMT), np.: rymiterolu, izoprenaliny, adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy, dobutaminy, α-metyldopy i apomorfiny. Ze względu na skojarzone stosowanie z lewodopą stosując entakapon, należy zachować środki ostrożności odnoszące się do stosowania lewodopy. Preparat zwiększa dostępność biologiczną lewodopy zawartej w standardowych preparatach lewodopy z benserazydem o 5-10% w porównaniu do standardowych preparatów lewodopy z karbidopą. Z tego względu, niepożądane działania dopaminergiczne mogą występować z większą częstotliwością, gdy entakapon jest dodany do leczenia preparatem lewodopy z benserazydem. W celu zmniejszenia dopaminergicznych działań niepożądanych, związanych z podawaniem lewodopy, często konieczne jest dostosowanie dawki lewodopy w czasie pierwszych dni lub tygodni po wprowadzeniu leczenia entakaponem, do stanu klinicznego pacjenta. Entakapon może nasilać niedociśnienie ortostatyczne wywołane podawaniem lewodopy, dlatego należy ostrożnie stosować u chorych przyjmujących inne leki, które mogą wywołać niedociśnienie ortostatyczne. Ze względu na większą częstość występowania działań niepożądanych np. dyskinezy, u chorych leczonych entakaponem oraz agonistami dopaminy (takimi jak bromokryptyna), selegiliną lub amantadyną, w porównaniu do pacjentów otrzymujących te leki i placebo, na początku leczenia entakaponem może być konieczne skorygowanie dawek innych preparatów stosowanych w chorobie Parkinsona. Zaleca się kontrolę masy ciała, aby zapobiec jej nadmiernemu zmniejszeniu, u pacjentów, u których występuje biegunka, gdyż przedłużająca się lub uporczywa biegunka występująca podczas leczenia entakaponem, może być oznaką zapalenia jelita grubego. W razie przedłużającej się lub uporczywej biegunki należy przerwać stosowanie preparatu oraz rozważyć odpowiednie leczenie i badania. Podczas leczenia agonistami dopaminy i (lub) innymi lekami dopaminergicznymi w skojarzeniu z lewodopą mogą wystąpić objawy behawioralne zaburzeń kontroli impulsów, w tym patologiczna skłonność do gier hazardowych, wzrost popędu płciowego (libido), zwiększenie aktywności seksualnej, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie, napadowe objadanie się oraz jedzenie kompulsywne, w związku z tym należy uważnie obserwować czy nie występują u pacjentów zaburzenia kontroli impulsów a w razie wystąpienia powyższych objawów zaleca się dokonanie oceny prowadzonego leczenia. U pacjentów z postępującą anoreksją, astenią i zmniejszeniem masy ciała w stosunkowo krótkim czasie, należy rozważyć przeprowadzenie ogólnej oceny lekarskiej włączając ocenę czynności wątroby. Lek zawiera olej sojowy i nie należy go stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.

Niepożądane działanie

Bardzo często: dyskinezy, nudności, zmiany w zabarwieniu moczu. Często: bezsenność, omamy, splątanie, koszmary senne, nasilenie choroby Parkinsona, zawroty głowy, dystonia, hiperkineza; przypadki choroby niedokrwiennej serca, inne niż zawał mięśnia sercowego (np. dławica piersiowa); biegunka, bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, zaparcie, wymioty, zmęczenie, wzmożone pocenie się, upadki. Niezbyt często: zawał mięśnia sercowego. Rzadko: nieprawidłowe wartości wyników testów wątrobowych, wysypka rumieniowata lub grudkowo-plamkowa. Bardzo rzadko: pobudzenie, anoreksja, pokrzywka, zmniejszenie masy ciała. Częstość nieznana: zapalenie okrężnicy; zapalenie wątroby, głównie z cholestazą; odbarwienie skóry, włosów, zarostu i paznokci. Entakapon podawany w skojarzeniu z lewodopą był w pojedynczych przypadkach przyczyną nasilonej senności w ciągu dnia oraz epizodów nagłego zaśnięcia. Obserwowano, zwłaszcza przy stosowaniu dużych dawek zaburzenia kontroli impulsów: patologiczną skłonność do gier hazardowych, wzrost popędu płciowego (libido), zwiększenie aktywności seksualnej, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie, napadowe objadanie się oraz jedzenie kompulsywne. Donoszono o pojedynczych przypadkach zespołu neuroleptycznego po nagłym zmniejszeniu dawki lub odstawieniu entakaponu oraz o rozpadzie mięśni prążkowanych.

Ciąża i laktacja

Lek nie powinien być podawany w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Uwagi

Pacjentów leczonych entakaponem podawanym w skojarzeniu z lewodopą, u których występuje senność i (lub) epizody nagłego zaśnięcia należy poinstruować, aby do czasu ustąpienia tych objawów nie prowadzili pojazdów mechanicznych i nie obsługiwali maszyn.

Interakcje

Nie obserwowano żadnych interakcji pomiędzy entakaponem i karbidopą przy zachowaniu zalecanego schematu dawkowania. Nie badano oddziaływania farmakokinetycznego z benserazydem. Nie obserwowano interakcji między entakaponem i imipraminą oraz między entakaponem i moklobemidem. Nie obserwowano interakcji zachodzących między entakaponem i selegiliną u pacjentów z chorobą Parkinsona, którym podawano wielokrotnie dawkę leku. Doświadczenie dotyczące klinicznego stosowania entakaponu z wieloma preparatami, w tym inhibitorami MAO-A, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny, takimi jak: dezypramina, maprotylina i wenlafaksyna oraz lekami metabolizowanymi z udziałem COMT (np. leki zawierające grupę katecholową: rymiterol, izoprenalina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, alfa-metyldopa, apomorfina i paroksetyna) jest nadal ograniczone, w związku z tym należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania entakaponu z tymi lekami. Entakapon może być stosowany z selegiliną (selektywny inhibitor MAO-B), ale jej dobowa dawka nie powinna być większa niż 10 mg. W przewodzie pokarmowym entakapon może tworzyć związki chelatowe z żelazem, dlatego należy zachować przynajmniej 2-3 h odstępu między przyjmowaniem entakaponu i produktów żelaza. Entakapon wiąże się z albuminą ludzką w miejscu wiązania II, do którego przyłączają się również inne leki, między innymi diazepam oraz ibuprofen. Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących interakcji z udziałem diazepamu i NLPZ, jednak zgodnie z badaniami in vitro, nie należy oczekiwać istotnego wypierania z połączeń z albuminą w zakresie terapeutycznych stężeń leków. Ze względu na powinowactwo entakaponu do cytochromu P450 2C9 w warunkach in vitro można spodziewać się jego wpływu na preparaty z metabolizmem zależnym od tego izoenzymu, takie jak S-warfaryna. Jednakże, w badaniach interakcji u zdrowych ochotników entakapon nie zmieniał stężenia S-warfaryny w osoczu, podczas gdy wartość AUC dla R-warfaryny zwiększyła się średnio o 18% (CI9011-26%). Wartości INR zwiększyły się średnio o 13% (CI906-19%). W związku z tym u pacjentów otrzymujących warfarynę zaleca się kontrolę INR w początkowym okresie leczenia entakaponem.

Cena

Comtess, cena 100% 431.07 zł

Preparat zawiera substancję: Entacapone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."