Co-Amlessa

1 tabl. zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 1,25 mg indapamidu; 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 1,25 mg indapamidu; 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 2,5 mg indapamidu lub 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 2,5 mg indapamidu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Co-Amlessa 30 szt, tabl.

Amlodipine,

Indapamide,

Perindopril erbumine

38.22 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat złożony zawierający inhibitor konwertazy angiotensyny, antagonistę wapnia i lek moczopędny. Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę I do angiotensyny II. Zahamowanie aktywności ACE prowadzi do: ograniczenia wydzielania aldosteronu, podniesienia aktywności reniny w osoczu z powodu zmniejszenia odpowiedzi negatywnej ze strony aldosteronu, obniżenia całkowitego oporu naczyń obwodowych ze wzmożoną aktywnością łożyska naczyniowego mięśni i nerek, bez towarzyszącego zatrzymania soli i wody w organizmie lub odruchowego przyspieszenia akcji serca, w przypadku leczenia długoterminowego. Peryndopryl redukuje pracę serca poprzez działanie rozszerzające na naczynia krwionośne (obniżenie obciążenia wstępnego serca) oraz obniżenie całkowitego oporu naczyń obwodowych (zmniejszenie obciążenia następczego serca). Amlodypina hamuje napływ jonów wapnia do mięśni serca i naczyń. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego wynika z bezpośredniego działania zwiotczającego na mięśnie gładkie naczyń. Amlodypina rozszerza tętniczki obwodowe, co zmniejsza całkowity opór obwodowy; odciążenie serca zmniejsza zużycie energii przez mięsień sercowy oraz zapotrzebowanie na tlen. Amlodypina prawdopodobnie rozszerza także główne tętnice wieńcowe oraz tętniczki wieńcowe; rozszerzenie naczyń zwiększa dopływ tlenu do mięśnia sercowego u pacjentów z napadem dławicy piersiowej typu Prinzemetala. Indapamid jest pochodną sulfonamidową z pierścieniem indolowym, farmakologicznie pokrewną diuretykom tiazydowym. Hamuje reabsorbcję sodu w dystalnych kanalikach nerkowych. Zwiększa to wydalanie sodu i chlorków w moczu, a w mniejszym stopniu wydalanie potasu i magnezu, zwiększając przez to produkcję moczu, co daje efekt przeciwnadciśnieniowy. Po podaniu doustnym peryndopryl wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax we krwi w ciągu 1 h. Peryndopryl jest prolekiem. 27% podanej dawki peryndoprylu wchłania się do krwioobiegu w postaci czynnego metabolitu - peryndoprylatu. Cmax peryndoprylatu we krwi jest osiągane w ciągu 3-4 h. Pokarm zmniejsza przemianę peryndoprylu w peryndoprylat i w związku z tym jego biodostępność. Peryndoprylat jest usuwany z moczem. T0,5 fazy niezwiązanej wynosi ok. 17 h. Amlodypina osiąga Cmax we krwi po 6-12 h od podania. Biodostępność wynosi 64-80%. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 35-50 h dla dawkowania raz na dobę. Amlodypina jest w dużym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Około 60% podanej dawki ulega wydaleniu z moczem, 10% w postaci niezmienionej. Indapamid jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Cmax w osoczu występuje po ok. 1 h od podania. Wiązanie z białkami osocza wynosi 79%. Eliminacja przebiega głównie z moczem (70% dawki) i kałem (22% dawki) w postaci nieaktywnych metabolitów. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 14-24 h.

Dawkowanie

Doustnie. 1 tabl. na dobę w pojedynczej dawce. Maksymalna zalecana dawka wynosi 8 mg+10 mg+2,5 mg na dobę. Preparat złożony o stałej dawce nie jest wskazany w leczeniu początkowym. W razie konieczności modyfikacji dawkowania, należy indywidualnie dostosować dawkę poszczególnych składników. Szczególne grupy pacjentów. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz pacjenci w podeszłym wieku: preparat można stosować u pacjentów z klirensem kreatyniny ≥60 ml/min; zaleca się indywidualne dostosowanie dawki pojedynczych składników leku; należy monitorować stężenie kreatyniny i potasu we krwi. Leczenie preparatem jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny Sposób podania. Tabletkę przyjmować najlepiej rano, przed posiłkiem. Tabletki 4 mg+10 mg+1,25 mg i 8 mg+10 mg+2,5 mg można dzielić na równe dawki.

Wskazania

Terapia zastępcza w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego u pacjentów, którzy już wcześniej byli leczeni peryndoprylem/indapamidem oraz amlodypiną w tych samych dawkach co w leku złożonym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na peryndopryl lub jakikolwiek inny inhibitor ACE, indapamid lub jakikolwiek inny sulfonamid, amlodypinę lub jakąkolwiek inną dihydropirydynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Obrzęk naczynioruchowy związany z wcześniejszym przyjmowaniem inhibitorów ACE. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Ciężkie niedociśnienie. Wstrząs (w tym wstrząs kardiogenny). Zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. stenoza aortalna dużego stopnia). Hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny torsade de pointes. Jednoczesne stosowanie z preparatami zawierających aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR 2). Z powodu braku wystarczających danych terapeutycznych, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów dializowanych lub z niewyrównaną niewydolnością serca. II i III trymestr ciąży. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Peryndopryl należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z kolagenozami, leczonych lekami immunosupresyjnymi, przyjmujących allopurynol lub prokainamid albo jeśli współistnieją te czynniki ryzyka, szczególnie w przypadku istniejących wcześniej zaburzeń czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwinęły się poważne zakażenia, w nielicznych przypadkach oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeżeli peryndopryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresowe kontrolowanie liczby leukocytów, a pacjentów należy poinformować o konieczności zgłaszania wszelkich objawów zakażenia (np. ból gardła, gorączka). W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, peryndopryl należy natychmiast odstawić, a pacjenta obserwować aż do całkowitego ustąpienia objawów. Inhibitory ACE częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u osób innych ras. Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym, niezwiązanym z inhibitorami ACE, w wywiadzie, mogą należeć do grupy dużego ryzyka wystąpienia obrzęku podczas przyjmowania inhibitorów ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej bólu brzucha u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE. U pacjentów przyjmujących jednocześnie inhibitory mTOR (np. sirolimus, ewerolimus, temsirolimus) może wystąpić zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego (np. obrzęk dróg oddechowych lub języka z lub bez zaburzeń oddechowych). U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego na jad owadów błonkoskrzydłych (pszczół, os) bardzo rzadko występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U pacjentów ze skłonnością do reakcji alergicznych poddawanych odczulaniu, inhibitory ACE należy stosować bardzo ostrożnie i unikać ich podawania podczas immunoterapii jadem owadów. Można uniknąć takich reakcji przez tymczasowe odstawienie inhibitorów ACE na przynajmniej 24 h przed odczulaniem. W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL) z siarczanem dekstranu występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcjom tym można zapobiec poprzez czasowe odstawienie inhibitora ACE przed każdą aferezą. Reakcje rzekomoanafilaktyczne występowały u pacjentów dializowanych z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności (np. AN 69) i jednocześnie leczonych inhibitorami ACE. U tych pacjentów należy rozważyć użycie innego rodzaju błony dializacyjnej lub innego leku przeciwnadciśnieniowego. W przypadku zaburzenia czynności wątroby, podawanie tiazydowych lub tiazydopodobnych leków moczopędnych może powodować encefalopatię wątrobową. W takim przypadku należy natychmiast odstawić diuretyki. Jeśli wystąpi nadwrażliwość na światło zaleca się przerwanie podawania indapamidu. Jeśli konieczne jest ponowne zastosowanie leków moczopędnych, zaleca się ochronę części ciała narażonych na promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie występowały wcześniej jawne zmiany dotyczące nerek, a badania krwi wykazują niewydolność nerek, leczenie należy przerwać i jeśli możliwe, rozpocząć na nowo od małej dawki lub stosując lek z jedną substancją czynną. U tych pacjentów standardowa obserwacja medyczna obejmuje częstą kontrolę stężenia potasu i kreatyniny, co 2 tyg., a po ustabilizowaniu leczenia, co 2 miesiące. Niewydolność nerek obserwowano głównie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub współistniejącą niewydolnością nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. Preparat nie jest zalecany u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych oraz u pacjentów z jedyną czynną nerką. Diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne są skuteczne tylko w przypadku prawidłowej lub lekko zaburzonej czynności nerek (stężenie kreatyniny 70 lat, cukrzyca, hipoaldosteronizm, współistniejące zaburzenia, zwłaszcza odwodnienie, ostra niewyrównana niewydolność serca, kwasica metaboliczna, jednoczesne przyjmowanie leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas albo innych leków powodujących zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca, czasami prowadzące do zgonu. Należy zapobiegać wystąpieniu zmniejszonego stężenia potasu (torsade de pointes, które mogą zakończyć się zgonem. We wszystkich powyższych przypadkach konieczne jest częstsze kontrolowanie stężenia potasu. Pierwsze oznaczenie stężenia potasu we krwi powinno zostać oznaczone podczas 1. tyg. leczenia. Indapamid może powodować łagodną i przemijającą hiperkalcemię. Znaczna hiperkalcemia może świadczyć o nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. W takich przypadkach leczenie należy przerwać przed badaniem czynności przytarczyc. Pacjenci z hiperurykemią mogą wykazywać tendencję do napadów dny moczanowej. Peryndopryl może wykazywać słabsze działanie hipotensyjne u pacjentów rasy czarnej. U pacjentów w podeszłym wieku przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać czynność nerek oraz oznaczyć stężenie potasu we krwi; dawkę początkową należy dostosować w zależności od uzyskiwanych wartości ciśnienia tętniczego, w szczególności w przypadku niedoborów wodno-elektrolitowych i ostrożnie zwiększać. Nie ustalono skuteczności i tolerancji preparatu u dzieci i młodzieży.

Niepożądane działanie

Peryndopryl/indapamid. Często: zawroty i ból głowy, parestezje, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), szumy uszne, niedociśnienie, duszność, kaszel, ból brzucha, nudności, ból w nadbrzuszu, wymioty, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku, biegunka, zaparcie, jadłowstręt, świąd, wysypka, zmiany skórne plamisto-grudkowate, kurcze mięśni, astenia. Niezbyt często: reakcje alergiczne (pokrzywka), zmiany nastroju, zaburzenia snu, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, pokrzywka, plamica, potliwość, możliwe nasilenie tocznia rumieniowatego rozsianego ostrego, zaburzenia czynności nerek, impotencja. Rzadko: zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, hiperkalcemia. Bardzo rzadko: leukopenia/neutropenia, agranulocytoza, pancytopenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość zgłaszana w szczególnych przypadkach w czasie stosowania inhibitorów ACE (u pacjentów z przeszczepioną nerką oraz pacjentów hemodializowanych), dezorientacja, dławica piersiowa (prawdopodobnie wtórna do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka), zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków), zapalenie błony śluzowej nosa, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie trzustki, cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, ostra niewydolność nerek. Częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (potencjalnie prowadzące do zgonu), w przypadku niewydolności wątroby może wystąpić encefalopatia wątrobowa, nadwrażliwość na światło, hipokaliemia (znaczna u pacjentów z grupy ryzyka), hiponatremia z hipowolemią prowadzącą do odwodnienia i niedociśnienia ortostatycznego, zwiększenie stężenia mocznika lub kreatyniny we krwi, hiperkaliemia. W rzadkich przypadkach inhibitory ACE mogą wywoływać zespół zaczynający się od żółtaczki cholestatycznej i prowadzący do piorunującej martwicy wątroby, a czasami do zgonu. Amlodypina. Bardzo często: obrzęk, obrzęk obwodowe. Często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy), duszność, ból brzucha, nudności, niestrawność, zmiana częstości wypróżnień, biegunka, zaparcie, obrzęk w okolicy kostek, astenia, kurcze mięśni, zmęczenie. Niezbyt często: zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, bezsenność, zmiany nastroju, depresja, drżenie, omdlenie, niedoczulica, parestezje, szumy uszne, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków), omdlenie, niedociśnienie, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pokrzywka, wykwity, łysienie, plamica, przebarwienie skóry, potliwość, świąd, wysypka, ból stawów, ból mięśni, ból pleców, zaburzenia oddawania moczu (w tym oddawanie moczu w nocy, częste oddawanie moczu), impotencja, ginekomastia, ból w klatce piersiowej, ból, złe samopoczucie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała. Rzadko: dezorientacja. Bardzo rzadko: leukopenia/neutropenia, małopłytkowość, reakcje alergiczne (pokrzywka), hiperglikemia, hipertonia, neuropatia obwodowa, zawał mięśnia sercowego (prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka), zapalenie naczyń krwionośnych,  rozrost dziąseł, zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło, zwiększenie aktywności AlAT i AspAT. Częstość nieznana: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zaburzenia pozapiramidowe.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w II i III trymestrze ciąży. Preparat jest przeciwwskazany w okresie kamienia piersią. Podczas stosowania inhibitorów ACE w I trymestrze ciąży istnieje ryzyko działania teratogennego; podawanie w II i III trymestrze ciąży jest czynnikiem uszkadzającym płód (zaburzenia czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia kości czaszki) oraz toksycznym dla noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia). W przypadku narażenia na inhibitor ACE począwszy od II trymestru ciąży, zaleca się przeprowadzenie badania usg czynności nerek i budowy czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE, należy uważnie obserwować, czy nie występuje u nich niedociśnienie tętnicze. Długotrwałe narażenie na działanie diuretyków tiazydowych podczas III trymestru ciąży może zmniejszać objętość osocza matki oraz maciczno-łożyskowy przepływ krwi, co może powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe oraz zahamowanie wzrostu płodu. Ponadto opisywano rzadkie przypadki hipoglikemii i małopłytkowości po zastosowaniu krótko przed porodem. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek amlodypiny. Należy zdecydować o zaprzestaniu karmienia lub leczenia preparatem, uwzględniając znaczenie terapii dla matki. Indapamid przenika do mleka matki. Indapamid jest ściśle powiązany z diuretykami tiazydowymi, które powodują zmniejszenie lub nawet całkowite zahamowanie laktacji. Mogą wystąpić: nadwrażliwość na pochodne sulfonamidów, hipokaliemia oraz żółtaczka jąder podkorowych. Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. Odsetek dawki jaką przyjmuje w mleku matki niemowlę mieści się w przedziale międzykwartylowym 3-7%  (wartość max. wynosi 15%). Wpływ amlodypiny na organizm niemowląt jest nieznany. Decyzję, czy kontynuować lub przerwać karmienie piersią, czy kontynuować lub przerwać podawanie amlodypiny, należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia amlodypiną dla matki. U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W badaniu przeprowadzonym na szczurach zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców.

Uwagi

Ze względu na zawartość indapamidu, preparat może powodować fałszywie dodatnie wyniki w testach antydopingowych. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy uwzględnić możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia.

Interakcje

Podczas jednoczesnego podawania litu i inhibitorów ACE obserwowano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy oraz objawy jego toksyczności. Jednoczesne stosowanie diuretyków tiazydowych może dodatkowo zwiększać stężenie litu i nasilać ryzyko jego toksyczności. Nie zaleca się stosowania peryndoprylu w skojarzeniu z indapamidem oraz litu, natomiast jeśli takie leczenie jest konieczne, należy uważnie monitorować stężenie litu we krwi. Diuretyki oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas mogą prowadzić do hiperkaliemii. Nie zaleca się skojarzonego podawania, jeśli jednoczesne użycie jest wymagane z powodu znacznej hipokaliemii, zalecane jest zachowanie ostrożności oraz częsta kontrola stężenia potasu w surowicy i badania EKG. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii. Podczas łącznego podawania z estramustyną zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak obrzęk naczynioruchowy – nie zaleca się równoczesnego podawania. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE z racekadortylem lub inhibitorami mTOR - zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego. Pacjenci przyjmujący jednocześnie kotrimoksazol (trimetoprym/sulfametoksazol) mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkaliemii. Podczas czesnego podawania z baklofenem nasila się działanie przeciwnadciśnieniowe. Konieczne jest monitorowanie ciśnienia tętniczego i czynności nerek oraz, w razie konieczności, dostosowanie dawki leku przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli inhibitory ACE są podawane jednocześnie z NLPZ (tj. kwasem acetylosalicylowym w dawkach przeciwzapalnych, inhibitorami COX-2 i nieselektywnymi NLPZ), może dojść do nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i NLPZ może doprowadzić do pogorszenia czynności nerek, w tym do ostrej niewydolności oraz do hiperkaliemii, w szczególności u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia skojarzonego, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić oraz rozważyć ocenę czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w późniejszym czasie. Inhibitory ACE mogą nasilać działanie hipoglikemizujące u pacjentów z cukrzycą, otrzymujących insulinę lub sulfonamidy o działaniu hipoglikemizującym. Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie hipoglikemii. W związku z ryzykiem hipokaliemii indapamid należy podawać ostrożnie z lekami wywołującymi zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, np. leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid); leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron, dofetylid, ibutylid, bretylium, sotalol); niektóre neuroleptyki (chloropromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna), benzamidy (amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd), butyrofenony (droperydol, haloperydol), inne neuroleptyki (pimozyd) oraz beprydyl, cyzapryd, difemanyl, erytromycyna (i.v.), halofantryna, mizolastyna, moksyfloksacyna, pentamidyna, sparfloksacyna, winkamina (i.v.), metadon, astemizol, terfenadyna. Należy monitorować odstęp QT oraz zapobiegać zmniejszeniu stężenia potasu i, w razie konieczności, wyrównać jego stężenie. Z lekami zmniejszającymi stężenie potasu (amfoterycyna B (i.v.), mineralokortykosteroidy i glikokortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo, tetrakozaktyd, pobudzające perystaltykę leki przeczyszczające) zwiększa się ryzyko hipokaliemii. Należy monitorować i ewentualne wyrównać stężenia potasu; szczególna ostrożność zalecana w przypadku leczenia glikozydami naparstnicy. Należy stosować środki przeczyszczające nieobudzające perystaltyki jelit. Hipokaliemia nasila toksyczne działanie glikozydów naparstnicy. Należy monitorować stężenie potasu we krwi oraz regularnie wykonywać badania EKG, a w razie konieczności ponownie rozważyć leczenie. Po zastosowaniu metforminy może wystąpić kwasica mleczanowa, wywołana zaburzeniami czynności nerek związanymi z podawaniem leków moczopędnych, w szczególności diuretyków pętlowych. Nie należy stosować metforminy, gdy stężenie kreatyniny w osoczu wynosi >15 mg/l (135 μmol/l) u mężczyzn i 12 mg/l (110 μmol/l) u kobiet. W przypadku odwodnienia wywołanego diuretykami, istnieje zwiększone ryzyko ostrej niewydolności nerek, w szczególności gdy stosuje się duże dawki jodowych środków kontrastujących. Pacjenta należy odpowiednio nawodnić przed podaniem tych środków. Podczas jednoczesnego stosowania z preparatami wapnia zwiększa się ryzyko hiperkalcemii; z cyklosporyną ryzyko zwiększonego stężenia kreatyniny (z powodu obecności indapamidu) bez zmian stężenia cyklosporyny we krwi, nawet w przypadku, gdy nie wykazano niedoboru soli i wody. Nie przeprowadzono badań interakcji pomiędzy cyklosporyną i amlodypiną u zdrowych ochotników lub jakiejkolwiek innej populacji, z wyjątkiem pacjentów po przeszczepieniu nerki, u których zaobserwowano zmienne zwiększenie stężenia cyklosporyny. U tych pacjentów, podczas jednoczesnego stosowania, należy monitorować stężenie cyklosporyny, a w razie konieczności zmniejszyć jej dawkę. Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, azole przeciwgrzybicze, antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna lub klarytromycyna, werapamil lub diltiazem) może powodować zwiększenie stężenia amlodypiny, skutkując zwiększonym ryzykiem zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Zmiany w farmakokinetyce mogą być bardziej widoczne u pacjentów w podeszłym wieku. Konieczna może być odpowiednia kontrola kliniczna oraz modyfikacja dawki. Istnieje zwiększone ryzyko niedociśnienia u pacjentów otrzymujących klarytromycynę (inhibitor CYP3A4) i amlodypinę, podczas leczenia skojarzonego zalecana jest ścisła obserwacja pacjenta. Jednoczesne stosowanie induktorów CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) może zmieniać stężenie amlodypiny w osoczu - należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania. Nie zaleca się stosowania amlodypiny z grejpfrutem lub z sokiem grejpfrutowym ze względu na możliwość zwiększenia biodostępności, co może nasilać działanie hipotensyjne. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikania jednoczesnego podawania antagonistów wapnia, takich jak amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermię złośliwą i w leczeniu hipertermii złośliwej (werapamil i dantrolen we wlewie). W przypadku równoczesnego podawania amlodypiny i takrolimusu istnieje ryzyko podwyższonego stężenia takrolimusu we krwi, aby uniknąć toksycznego działania takrolimusu, należy  monitorować jego stężenie we krwi i, w razie konieczności, dostosować dawkę. Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek 10 mg amlodypiny i 80 mg symwastatyny prowadziło do zwiększenia narażenia na symwastatynę o 77% w porównaniu do monoterapii symwastatyną. U pacjentów przyjmujących amlodypinę należy zmniejszyć dawkę symwastatyny do 20 mg na dobę. Amlodypina nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne atorwastatyny, digoksyny i warfaryny. Podczas jednoczesnego stosowania z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (o działaniu podobnym do imipraminy) lub neuroleptykami nasila się działanie przeciwnadciśnieniowe oraz zwiększa ryzyko niedociśnienia ortostatycznego. Podczas łącznego podawania z kortykosteroidami lub tetrakozaktydem zmniejsza się działanie przeciwnadciśnieniowe. Inne leki przeciwnadciśnieniowe stosowane z preparatem mogą dodatkowo obniżać ciśnienie tętnicze. Jednoczesne podawanie allopurynolu, leków cytostatycznych lub immunosupresyjnych, kortykosteroidów stosowanych ogólnoustrojowo lub prokainamidu z inhibitorami ACE może zwiększać ryzyko leukopenii. Inhibitory ACE mogą nasilać hipotensyjne działanie niektórych leków znieczulających. U pacjentów przyjmujących leki moczopędne, zwłaszcza pacjentów z niedoborem płynów i (lub) soli, może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po rozpoczęciu stosowania inhibitora ACE. Ryzyko niedociśnienia można zmniejszyć poprzez zaprzestanie podawania leku moczopędnego, zwiększenie podaży płynów lub spożycia soli przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem małych, stopniowo zwiększanych dawek peryndoprylu. Sympatykomimetyki mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. U pacjentów leczonych preparatami złota we wstrzyknięciach (aurotiojabłczan sodu) i jednocześnie przyjmujących peryndopryl, rzadko występowały reakcje podobne do objawów po podaniu azotanów (nagłe zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie tętnicze).

Cena

Co-Amlessa, cena 100% 38.22 zł

Preparat zawiera substancję: Amlodipine, Indapamide, Perindopril erbumine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."