Clonazepamum TZF

1 ampułka zawiera 1 mg klonazepamu. Preparat zawiera alkohol etylowy bezwodny i alkohol benzylowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Clonazepamum TZF 10 amp. 1 ml, roztw. do wstrz.

Clonazepam

48.88 zł 2019-04-05

Działanie

Pochodna benzodiazepiny. Działa na wiele struktur OUN, przede wszystkim na układ limbiczny i podwzgórze, czyli struktury związane z regulacją czynności emocjonalnych. Nasila hamujące działanie neuronów GABA-ergicznych w obrębie kory mózgowej, hipokampa, móżdżku, rdzenia i innych struktur OUN. Następstwem tego jest zmniejszenie aktywności różnych grup neuronów: noradrenergicznych, cholinergicznych, dopaminergicznych, serotoninergicznych. Lek zwiększa powinowactwo receptora GABA-ergicznego do kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który jest endogennym neuroprzekaźnikiem hamującym. Preparat ma działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, uspokajające, umiarkowane nasenne oraz zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych. Lek podnosi próg drgawkowy i zapobiega występowaniu uogólnionych napadów drgawkowych, łagodzi przebieg napadów padaczkowych uogólnionych i ogniskowych. Po podaniu dożylnym lek szybko osiąga maksymalne stężenie we krwi. Z białkami osocza wiąże się w ok. 85%. Przenika przez barierę krew - płyn mózgowo-rdzeniowy i przez łożysko. Metabolizowany jest w wątrobie do metabolitów, które nie mają wpływu na działanie związku macierzystego. T0,5 wynosi 20-40 h. Wydalany jest głównie z moczem w postaci metabolitów.

Dawkowanie

Dawkowanie i czas leczenia należy określić dla każdego pacjenta indywidualnie, w zależności od stanu klinicznego i wieku pacjenta. Dorośli: zwykle 1 mg, jeśli konieczne dawkę można powtórzyć. Nie należy przekraczać 20 mg na dobę. Niemowlęta i dzieci: zwykle 0,5 mg, zawartość pół ampułki rozcieńczona taką samą ilością rozpuszczalnika, w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek może być konieczne zmniejszenie dawki. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stopnia niewydolności chorego narządu. Preparatu nie należy odstawiać nagle, konieczne jest zawsze stopniowe zmniejszanie dawki. Czas leczenia należy ograniczyć do minimum. Sposób podania. Preparat można podawać wyłącznie po uprzednim odpowiednim rozcieńczeniu. Roztwory preparatu należy podawać powoli. Szybkość wstrzyknięcia dożylnego u dorosłych pacjentów nie powinna przekraczać 0,25-0,5 mg/min (0,5 - 1 ml roztworu po rozcieńczeniu). Wstrzyknięcia dożylne: roztwór preparatu należy podawać powoli w duże żyły podłokciowe. Wlew dożylny: preparat można podawać w powolnym wlewie kroplowym, po uprzednim rozcieńczeniu glukozą lub płynem fizjologicznym. Roztwór preparatu można podawać również domięśniowo, ale tylko w sytuacjach nagłych, kiedy dostęp do żyły jest utrudniony lub niemożliwy. Roztwór należy wstrzykiwać powoli w duże grupy mięśni.

Wskazania

Przerywanie wszystkich postaci klinicznych stanu padaczkowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na benzodiazepiny lub jakikolwiek składnik preparatu. Ostra niewydolność płuc. Ciężka niewydolność oddechowa. Zespół bezdechu sennego. Miastenia. Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego preparatu nie należy podawać noworodkom, a zwłaszcza wcześniakom.

Środki ostrożności

Podczas leczenia może rozwinąć się psychiczne i fizyczne uzależnienie - szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub innych leków w wywiadzie. Regularne stosowanie może prowadzić do rozwoju tolerancji. Kilka godzin po zażyciu leku (szczególnie dużej dawki) może pojawić się niepamięć następcza. W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (częściej u pacjentów w podeszłym wieku lub uzależnionych od alkoholu) należy przerwać stosowanie leku. Klonazepam należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z depresją i (lub) próbami samobójczymi w wywiadzie, u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z ataksją móżdżkową i rdzeniową, z zatruciem alkoholem lub lekami i u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby (np. marskość wątroby). Klonazepam należy stosować ostrożnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością płuc i (lub) przewlekłą niewydolnością oddechową (np. obturacyjna choroba płuc), z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek; w tych przypadkach należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki. Preparat należy podawać ostrożnie pacjentom z jaskrą. Klonazepam, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci, może powodować nadmierne wydzielanie śliny i wydzielin w drogach oddechowych; należy kontrolować drożność dróg oddechowych. Dawki preparatu muszą być dokładnie dostosowane do indywidualnych wymagań u pacjentów z wcześniej istniejącymi chorobami układu oddechowego lub wątroby i u pacjentów leczonych innymi ośrodkowo działającymi lekami lub środkami przeciwdrgawkowymi. Klonazepam u pacjentów z porfirią może prowokować napady padaczki. Alkohol benzylowy znajdujący się w preparacie (31 mg w 1 ml) może powodować nieodwracalne zmiany u noworodków, szczególnie wcześniaków. U niemowląt i dzieci do 3 lat alkohol benzylowy może być przyczyną wystąpienia reakcji toksycznych lub alergicznych. Preparat zawiera alkohol etylowy (158 mg w 1 ml) - należy o tym pamiętać podając lek dzieciom lub pacjentom z grupy ryzyka (niewydolność wątroby, padaczka, choroba alkoholowa).

Niepożądane działanie

Najczęściej na początku leczenia: senność, spowolnienie reakcji, ból i zawroty głowy, nadwrażliwość na światło, stany splątania, dezorientacji, ataksja; rzadziej: dyzartria z mową zamazaną i nieprawidłowym wymawianiem, zaburzenia pamięci. Rzadko: nudności, dolegliwości żołądkowe, uczucie suchości w jamie ustnej, niesmak, depresja ośrodka oddechowego (zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu innych leków działających depresyjnie na ten ośrodek); u niemowląt i małych dzieci (szczególnie gdy występują zaburzenia psychiczne) lek może zwiększać ilość wydzieliny oskrzelowej i śliny. Ponadto mogą wystąpić: zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, oczopląs), bradykardia, ból w klatce piersiowej, nieznaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zatrzymanie moczu, mimowolne oddawanie moczu, nietrzymanie moczu, osłabienie mięśni, drżenie mięśni, bóle mięśniowe, brak apetytu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia libido, impotencja; opisywano pojedyncze przypadki przedwczesnego rozwoju płciowego u dzieci z pojawieniem się drugorzędowych cech płciowych; reakcje paradoksalne (niepokój psychoruchowy, bezsenność, pobudzenie, agresja, nerwowość, wrogość, zaburzenia snu, koszmary, zaburzenia osobowości, drżenie mięśniowe, drgawki - nowe rodzaje), ogólne osłabienie, omdlenia, alergiczne reakcje skórne (wysypka, świąd, pokrzywka), niewielkie zwiększenie aktywności aminotransferazy, zaburzenia czynności wątroby z żółtaczką, zaburzenia w składzie morfologicznym krwi, wypryski, wypadanie włosów, zaburzenia pigmentacji skóry. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy.Podczas leczenia może rozwinąć się psychiczne i fizyczne uzależnienie. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać objawy zespołu odstawiennego: drżenie mięśni, pocenie się, zaburzenia snu, koncentracji i uwagi, ból głowy, bóle mięśni, zwiększona drażliwość, zaburzenia psychotyczne, napad padaczki. W ostrych przypadkach: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, przeczulica słuchowa, drętwienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas, halucynacje. Podczas terapii może ujawnić się wcześniej istniejąca niezdiagnozowana depresja. W niektórych postaciach padaczki podczas długotrwałego leczenia może zwiększyć się częstość napadów. W miejscu podania dożylnego może wystąpić zapalenie żyły.

Ciąża i laktacja

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować, by zgłosiły się do lekarza w razie planowania zajścia w ciążę lub podejrzenia o ciążę. Stosowanie leku w okresie ciąży jest dopuszczalne jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności, a stosowanie bezpieczniejszych leków jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Stosowanie leku w III trymestrze ciąży lub okresie okołoporodowym może spowodować u noworodka obniżenie temperatury ciała, ciśnienia, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia oddychania oraz osłabienie odruchu ssania. Obserwowano objawy zespołu odstawiennego u dzieci matek przyjmujących przewlekle benzodiazepiny w późniejszych okresach ciąży oraz objawy odstawienne u noworodka bezpośrednio po urodzeniu. Klonazepam przenika do mleka kobiecego. Nie powinien być podawany kobietom karmiącym piersią. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie oraz dane epidemiologiczne wskazują na działanie teratogenne klonazepamu.

Uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo, nawet jeśli podawany był krótko. Podczas podawania dożylnego klonazepamu należy monitorować EEG, drożność oddechową i ciśnienie krwi; zawsze powinien być też dostępny zestaw do resuscytacji. W trakcie leczenia oraz przez 3 dni po jego zakończeniu nie należy pić alkoholu. W trakcie leczenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych.

Interakcje

Depresyjny wpływ klonazepamu na OUN nasilają leki działające na OUN jak np. leki do znieczulenia ogólnego (anestetyki), leki nasenne, psychotropowe, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki zwiotczające mięśnie, inne leki przeciwdrgawkowe. Taki sam efekt powoduje alkohol. W przypadku terapii skojarzonej z innymi lekami działającymi na OUN dawkę każdego leku należy dostosować indywidualnie, tak by otrzymać optymalny efekt. U pacjentów otrzymujących jednocześnie klonazepam z innymi preparatami przeciwpadaczkowymi, zwłaszcza z grupy pochodnych hydantoiny lub z fenobarbitalem, obserwuje się znaczne nasilenie działań niepożądanych takich, jak sedacja, apatia, toksyczność. U pacjentów tych należy zachować szczególną ostrożność podczas ustalania dawkowania, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Skojarzona terapia klonazepamu z walproinianem sodu w większości przypadków jest skuteczna i dobrze tolerowana przez pacjentów, ale niekiedy może indukować stany padaczkowe o typie napadów nieświadomości. Cymetydyna, erytromycyna, disulfiram, fluwoksamina, fluoksetyna, omeprazol, doustne środki antykoncepcyjne, jako inhibitory izoenzymów cytochromu P-450, hamują procesy biotransformacji benzodiazepin, co może spowodować nasilenie ich działania farmakologicznego. Ryfampicyna, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina i walproinian jako induktory enzymów wątrobowych, przyspieszają metabolizm benzodiazepin, co może spowodować osłabienie ich działania farmakologicznego. Klonazepam podawany jednocześnie z fenytoiną lub primidonem zwiększa niekiedy ich stężenie w surowicy. Alkohol może wywoływać napady padaczki. Pacjentom podczas leczenia nie wolno pić alkoholu. W skojarzeniu z klonazepamem alkohol może modyfikować efekty działania leku, zmniejszając skuteczność leczenia i zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych, nieprzewidywalnych działań niepożądanych.

Cena

Clonazepamum TZF, cena 100% 48.88 zł

Preparat zawiera substancję: Clonazepam

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."