Claritine® Duo

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg loratadyny i 120 mg siarczanu pseudoefedryny. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Claritine® Duo 20 szt., tabl. o przedł. uwalnianiu

Loratadine,

Pseudoephedrine sulphate

29.99 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat stanowi połączenie leku przeciwhistaminowego (loratadyna) oraz leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa do stosowania ogólnego (pseudoefedryna). Loratadyna jest trójpierścieniowym lekiem przeciwhistaminowym, selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1; nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2, nie hamuje wychwytu norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego i na aktywność układu bodźcotwórczego serca. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym wykazującym przede wszystkim aktywność α-mimetyczną. Po podaniu doustnym pseudoefedryna zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa w wyniku zwężenia naczyń krwionośnych. Wykazuje pośrednie działanie sympatykomimetyczne, przede wszystkim ze względu na wpływ na uwalnianie mediatorów adrenergicznych z zakończeń pozazwojowych nerwów. Może powodować także inne objawy związane z pobudzeniem układu współczulnego, takie jak wzrost ciśnienia krwi, tachykardia lub objawy pobudzenia OUN. Po podaniu doustnym loratadyna wchłania się szybko i dobrze. Podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit, desloratadyna, jest farmakologicznie czynny i w dużym stopniu odpowiada za działanie kliniczne. Loratadyna osiąga Cmax w czasie 1-1,5 h po podaniu doustnym; desloratadyna w czasie 1,5-3,7 h. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%; desloratadyna w 73-76%. Lek jest wydalany głównie w postaci metabolitów, z moczem i kałem. Średni T0,5 wynosi 8,4 h (w zakresie 3-20 h) dla loratadyny i 28 h (w zakresie 8,8-92 h) dla desloratadyny. Po podaniu doustnym, pseudoefedryna wchłania się szybko i całkowicie. Początek działania występuje w ciągu 30 min; działanie zmniejszające przekrwienie utrzymuje się 4-6 h po podaniu dawki 60 mg. Pseudoefedryna podlega niecałkowitemu metabolizmowi w wątrobie w procesie N-demetylacji do nieaktywnego metabolitu. Jest wydalana z moczem, w 55-75% w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 5-8 h przy średnim pH moczu = 6; w przypadku zakwaszenia moczu (pH 5) szybkość wydalania jest zwiększona, a czas działania ulega skróceniu; w przypadku alkalizacji moczu, zachodzi częściowa resorpcja.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 1 tabl. 2 razy na dobę (co 12 h). Czas trwania leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Nie należy kontynuować stosowania preparatu po ustąpieniu objawów. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 10 dni, gdyż podczas długotrwałego stosowania działanie pseudoefedryny zmniejsza się. Po wystarczającym złagodzeniu objawów przekrwienia błony śluzowej górnych dróg oddechowych, w razie potrzeby, leczenie można kontynuować tylko za pomocą leku przeciwhistaminowego. Szczególne grupy pacjentów. Nie stosować u dzieci w wieku 60 lat, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tych grupach pacjentów). Sposób podania. Tabletki należy połknąć w całości popijając szklanką wody; tabletki nie należy dzielić, rozgryzać ani żuć. Preparat można stosować niezależnie od posiłków.

Wskazania

Objawowe leczenie okresowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, związanego z przekrwieniem błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość lub idiosynkrazja na loratadynę, pseudoefedrynę, leki adrenomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Zatrzymanie moczu. Choroby układu sercowo-naczyniowego (takie jak: choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia, ciężkie nadciśnienie tętnicze). Nadczynność tarczycy. Udar krwotoczny w wywiadzie lub z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego - jest to związane z aktywnością α-mimetyczną pseudoefedryny w skojarzeniu z innymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, takimi jak: bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, dihydroergotamina lub lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa, podawanymi doustnie lub do nosa (takimi jak: fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna). Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia tymi lekami. Trudności w połykaniu tabletek, stwierdzone zwężenie górnego odcinka przewodu pokarmowego lub nieprawidłowa perystaltyka przełyku. Ciąża.

Środki ostrożności

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u pacjentów >60 lat, ponadto w tej grupie pacjentów istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych - preparatu nie należy stosować u pacjentów >60 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby - preparatu nie należy stosować w tej grupie pacjentów. Aminy sympatykomimetyczne mogą powodować pobudzenie OUN z drgawkami lub zapaścią sercowo-naczyniową z niedociśnieniem tętniczym; prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań jest większe u dzieci, osób w podeszłym wieku lub w przypadku przedawkowania. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy, u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie, cukrzycą, niedrożnością szyi pęcherza moczowego oraz skurczem oskrzeli w wywiadzie. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą, chorobą wrzodową żołądka powodującą utrudnienie pasażu treści pokarmowej, niedrożnością odźwiernikowo-dwunastniczą, rozrostem gruczołu krokowego, ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego, z chorobami układu sercowo-naczyniowego i ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących inne leki z grupy sympatykomimetyków, w tym leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające łaknienie, leki psychostymulujące typu amfetaminy, leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inne leki przeciwhistaminowe. Należy zachować ostrożność u pacjentów z migreną przyjmujących alkaloidy sporyszu, które zwężają naczynia. Pseudoefedryna należy do grupy leków nadużywanych; długotrwałe stosowanie prowadzi do rozwoju tolerancji i z tego powodu zwiększa się ryzyko przedawkowania; nagłe odstawienie może spowodować depresję. Po zastosowaniu chlorowcowanych wziewnych środków znieczulających u pacjentów przyjmujących leki sympatykomimetyczne możliwe jest wystąpienie okołooperacyjnego ciężkiego nadciśnienia tętniczego - zaleca się przerwanie stosowania tych leków na 24 h przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ze względu na ryzyko wystąpienia ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP) w przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka i uogólniona wysypka lub małe krostki należy zaprzestać stosowania leku. W przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego, tachykardii, kołatania serca lub zaburzeń rytmu serca, nudności lub objawów neurologicznych (takich jak ból głowy lub nasilony ból głowy) preparat należy odstawić. Ze względu na zawartość sacharozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: bezsenność. Często: pragnienie, nerwowość, senność, depresja, pobudzenie, brak łaknienia, zawroty głowy, tachykardia, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, zaparcia, nudności, suchość w jamie ustnej, ból głowy, uczucie zmęczenia. Niezbyt często: splątanie, drżenie, zwiększona potliwość, uderzenia gorąca, zaburzenia smaku, wzmożone łzawienie, szum w uszach, kołatanie serca, krwawienie z nosa, świąd, częste oddawanie moczu i zaburzenia w oddawaniu moczu. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym anafilaksja, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy), zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, drgawki, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, kaszel, skurcz oskrzeli, nieprawidłowa czynność wątroby, łysienie, zatrzymanie moczu. Częstość nieznana: zwiększenie masy ciała. Inne działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych i w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu związane ze stosowaniem loratadyny: zwiększenie apetytu, wysypka, zapalenie żołądka. Po dopuszczeniu leku do obrotu, zgłaszano pojedyncze przypadki ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP) - ciężkiej reakcji skórnej mogącej wystąpić podczas stosowania leków zawierających pseudoefedrynę.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany w ciąży. Nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Stosowanie pseudoefedryny może być przyczyną dodatnich wyników testów antydopingowych. Należy przerwać stosowanie leku na ok. 48 h przed planowanym wykonaniem testów skórnych. Lek na ogół nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, jednakże, u niektórych osób bardzo rzadko występuje senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Loratadyna. Stosowana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania, jak wykazano w badaniach sprawności psychoruchowej. Ze względu na szeroki indeks terapeutyczny loratadyny brak jest doniesień o podejrzewanych lub potwierdzonych badaniami klinicznymi istotnych interakcjach. Pseudoefedryna. Przeciwwskazane jest stosowanie z inhibitorami MAO oraz w czasie 14 dni po ich odstawieniu, ze względu na ryzyko wystąpienia przełomów nadciśnieniowych. Leki sympatykomimetyczne zmniejszają działanie przeciwnadciśnieniowe α-metylodopy, mekamylaminy, rezerpiny, alkaloidów ciemiężycy Veratrum i guanetydyny. Nie zaleca się stosowania pseudoefedryny z następującymi lekami: bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid (ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia krwi); dopaminergiczne leki zwężające naczynia krwionośne, jak: dihydroergotamina, ergotamina, metyloergometryna (ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia krwi); linezolid (ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia krwi); inne leki zwężające naczynia krwionośne stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, podawane doustnie lub do nosa, jak: fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna itd. (ryzyko skurczu naczyń krwionośnych). Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny. Kaolin zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny.

Cena

Claritine® Duo , cena 100% 29.99 zł

Preparat zawiera substancję: Loratadine, Pseudoephedrine sulphate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."