Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy

1 ml zawiera 5 mg chlorowodorku bupiwakainy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy 5 amp. 4 ml, roztw. do wstrz.

Bupivacaine hydrochloride

104.14 zł 2019-04-05

Działanie

Lek miejscowo znieczulający z grupy amidów. Po podaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej początek działania jest szybki, a czas działania długi - zależny od zastosowanej dawki leku. T0,5 wynosi 2,7 h. Bupiwakaina jest metabolizowana głównie w wątrobie (głównym metabolitem jest pipekolilksylidyna). Bupiwakaina i jej metabolity są wydalane głównie przez nerki; tylko 6% dawki leku jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat. Znieczulenie podpajęczynówkowe do zabiegów chirurgicznych w obrębie kończyn dolnych i stawu biodrowego oraz w obrębie jamy brzusznej (także do cięcia cesarskiego): zalecana dawka wynosi 2-4 ml preparatu (10-20 mg). Nie zaleca się podawania objętości większej niż 4 ml (20 mg). Działanie znieczulające pojawia się po upływie 5-8 minut od podania produktu i utrzymuje się przez 2-3 godziny w obrębie kończyn dolnych i stawu biodrowego oraz 45-60 minut w obrębie jamy brzusznej. Znieczulenie podpajęczynówkowe do zabiegów urologicznych: zalecana dawka wynosi 1,5-3 ml preparatu (7,5-15 mg). Działanie znieczulające pojawia się po upływie 5-8 minut od podania produktu i utrzymuje się przez 2-3 godziny. Bez względu na rodzaj podanego środka miejscowo znieczulającego - zakres segmentów objętych znieczuleniem jest indywidualny dla danego pacjenta i trudny do przewidzenia przed znieczuleniem. Dawki podane powyżej odnoszą się do pacjentów dorosłych o standardowej budowie ciała. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u kobiet w zaawansowanej ciąży, dawkę produktu należy zmniejszyć. Noworodki, niemowlęta oraz dzieci o masie ciała do 40 kg: zalecana dawka dla dzieci o m.c. <5 kg wynosi 0,40-0,50 mg/kg m.c., dla dzieci o m.c. 5-15 kg wynosi 0,30-0,40 mg/kg m.c., dla dzieci o m.c. 15-40 kg wynosi 0,25-0,30 mg/kg m.c.

Wskazania

Znieczulenie podpajęczynówkowe do zabiegów chirurgicznych (zabiegów urologicznych i zabiegów na kończynach dolnych trwających od 2 do 3 godzin lub do zabiegów w obrębie jamy brzusznej trwających 45 do 60 minut).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej. Ogólne przeciwwskazania do stosowania znieczulenia podpajęczynówkowego, niezależnie od rodzaju stosowanego leku znieczulającego: ostre choroby o.u.n. (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, guzy, zapalenie istoty szarej rdzenia kręgowego, krwawienie wewnątrzczaszkowe); zwężenie rdzenia kręgowego, czynne choroby (proces zapalny w obrębie kręgosłupa, gruźlica kręgosłupa, guzy) lub niedawne urazy kręgosłupa; posocznica; podostre zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu niedokrwistości złośliwej; zakażenia ropne skóry w miejscu zamierzonego podania preparatu; wstrząs kardiogenny lub hipowolemiczny; zaburzenia krzepnięcia lub aktualne leczenie przeciwzakrzepowe.

Środki ostrożności

Lek może być stosowany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w wykonywaniu znieczulenia podpajęczynówkowego, postępowaniu w przypadku wystąpienia ostrych objawów toksycznych w warunkach możliwości prowadzenia tlenoterapii i resuscytacji, w ośrodkach zatrudniających przeszkolony personel. Należy bezwzględnie unikać podania leku donaczyniowo. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów w złym stanie ogólnym, podeszłym wieku, w zaawansowanej ciąży, z blokiem przedsionkowo-komorowym IIst. lub IIIst., zaawansowaną chorobą wątroby, ciężką niewydolnością nerek. Pacjenci przyjmujący leki przeciwarytmiczne klasy III powinni być starannie monitorowani (EKG) w czasie znieczulenia. U pacjentów w podeszłym wieku lub w zaawansowanej ciąży istnieje większe ryzyko wystąpienia wysokiego lub całkowitego znieczulenia rdzeniowego (zaleca się mniejsze dawki). Ostrożnie stosować u pacjentów z hipowolemią (ryzyko pogłębienia hipotensji); z zaburzeniami neurologicznymi (SM, porażenie połowicze, porażenie poprzeczne, zaburzenia nerwowo-mięśniowe).

Niepożądane działanie

Działania niepożądane po znieczuleniu podpajęczynówkowym mogą być skutkiem działania preparatu miejscowo znieczulającego, fizjologicznej reakcji na blokadę przewodnictwa nerwowego (niedociśnienie, bradykardia, zaburzenia oddawania moczu), bezpośredniego uszkodzenia związanego z nakłuciem (np. krwiak), pośredniego uszkodzenia związanego z nakłuciem (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropień nadtwardówkowy) lub wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego po nakłuciu igłą (np. popunkcyjne bóle głowy). Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: bardzo często (≥1/10) - niedociśnienie, bradykardia, nudności; często (≥1/100, <1/10) - popunkcyjne bóle głowy, wymioty, zaburzenia oddawania moczu, nietrzymanie moczu; niezbyt często (≥1/1000, <1/100) - parestezje, niedowład, dyzestezja, osłabienie mięśni, bóle pleców; rzadko (<1/1000) - zatrzymanie czynności serca, reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, niezamierzone całkowite znieczulenie rdzeniowe, porażenia kończyn dolnych i inne porażenia, neuropatie, zapalenie pajęczynówki, zaburzenia oddychania.

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować we wczesnym okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Jeżeli bupiwakaina jest stosowana u kobiet w zaawansowanej ciąży, dawkę leku należy zmniejszyć. Bupiwakaina przenika do mleka matki w ilości nie wpływającej na stan karmionego dziecka.

Uwagi

W zależności od wielkości dawki, leki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na czynności psychomotoryczne i koordynację ruchową.

Interakcje

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów otrzymujących inne środki miejscowo znieczulające lub leki o budowie strukturalnej przypominającej amidowe środki miejscowo znieczulające, np. leki przeciwarytmiczne klasy IB ze względu na ryzyko sumowania się efektów toksycznych. Badania interakcji bupiwakainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) nie były przeprowadzane, jednak podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować ostrożność.

Cena

Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy, cena 100% 104.14 zł

Preparat zawiera substancję: Bupivacaine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."