Bondronat

1 tabl. powl. zawiera 50 mg kwasu ibandronowego w postaci jednowodnej soli sodowej. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bondronat 28 szt., tabl. powl.

Ibandronic acid

110.0 zł 2019-04-05

Działanie

Lek z grupy bisfosfonianów wykazujący duże powinowactwo do składników mineralnych kości. Hamuje aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości oraz powikłania kostne w chorobie nowotworowej. U pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości wykazano zależny od dawki, hamujący wpływ na osteolizę kości, wyrażony przez markery resorpcji kości i zależny od dawki wpływ na występowanie zdarzeń kostnych. Po podaniu doustnym kwas ibandronowy szybko się wchłania z przewodu pokarmowego (biodostępność około 0,6%). Stopień absorpcji jest zmniejszony, jeśli lek przyjmuje się razem z pożywieniem lub napojami innymi niż woda. Maksymalne stężenia we krwi jest osiągane w ciągu 0,5-2 h u pacjentów na czczo. Wiązanie z białkami osocza wynosi 87%. Kwas ibandronowy jest szybko wiązany przez kości. Jest wydalany z moczem i kałem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 10-60 h.

Dawkowanie

Terapia preparatem powinna być rozpoczynana wyłącznie przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu raka.Doustnie. Dorośli: zalecana dawka wynosi 50 mg (1 tabl.) na dobę. Dzieci i młodzież: nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością wątroby oraz u osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (CCr ≥ 50 ml/min i Sposób podawania. Preparat w postaci tabletek należy przyjmować po całonocnym okresie niejedzenia (co najmniej 6 h) i przed przyjęciem pierwszego napoju w ciągu dnia. Należy unikać przyjmowania leków i preparatów uzupełniających niedobory (włącznie z wapniem) przed przyjęciem preparatu w tabletkach. Po przyjęciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia przez co najmniej 30 min. W trakcie leczenia preparatem można zawsze pić wodę (należy zwrócić uwagę, czy woda nie zawiera większych stężeń wapnia). Tabletki należy połykać w całości (nie należy ich żuć, ssać ani rozgniatać), popijając szklanką zwykłej wody (180-240 ml), gdy pacjent stoi lub siedzi w pozycji spionizowanej. Po przyjęciu preparatu pacjenci nie powinni się kłaść przez 60 min.

Wskazania

Zapobieganie zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u dorosłych chorych na raka piersi z przerzutami do kości.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas ibandronowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Hipokalcemia. Nieprawidłowość w obrębie przełyku, prowadząca do opóźnienia jego opróżniania tj. zwężenie lub skurcz dolnej części przełyku. Niezdolność do utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 60 minut.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. U pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości, przed rozpoczęciem leczenia preparatem należy podjąć skuteczne leczenie hipokalcemii oraz innych zaburzeń metabolizmu kostnego i mineralnego (w przypadku niedoborów zaleca się stosowanie suplementacji wapnia i (lub) witaminy D). Doustne podawanie bisfosfonianów może powodować lokalne podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, zaleca się ostrożność u pacjentów z czynną chorobą górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. przełyk Barreta, dysfagia, inne choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, dwunastnicy lub owrzodzenie). Ze względu na ryzyko działań niepożądanych, pacjenci powinni przywiązywać szczególną uwagę do przestrzegania instrukcji przyjmowania leku. Należy przestrzec pacjenta, by w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów świadczących o możliwości reakcji ze strony przełyku, przerwał stosowanie leku i jeśli rozwinie się dysfagia, biegunka, ból zamostkowy lub wystąpi zgaga lub jej nasilenie - zgłosił się w celu uzyskania pomocy medycznej. U pacjentów z czynnikiem ryzyka, przed rozpoczęciem leczenia preparatem zaleca się przeprowadzenie badania stomatologicznego i stomatologicznego leczenia zapobiegawczego oraz indywidualnej oceny korzyści i ryzyka. Należy uwzględnić następujące czynniki ryzyka: siła działania preparatu, który hamuje resorpcję kości (większe ryzyko występuje po zastosowaniu leków o dużej sile działania), droga podania (większe ryzyko w przypadku podania pozajelitowego) oraz skumulowana dawka leków stosowanych w terapii antyresorpcyjnej; rozpoznanie choroby nowotworowej, choroby współistniejące (np. niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia, zakażenie), palenie tytoniu; jednocześnie stosowane leki: kortykosteroidy, chemioterapia, inhibitory angiogenezy, radioterapia głowy i szyi; nieodpowiednia higiena jamy ustnej, choroba przyzębia, niewłaściwie dopasowane protezy dentystyczne, choroby zębów w przeszłości, inwazyjne zabiegi stomatologiczne, np. ekstrakcje zębów. Należy zachęcać pacjentów do należytego dbania o higienę jamy ustnej, zgłaszania wszelkich objawów (np. ruchomość zębów, ból lub obrzęk, niegojące się owrzodzenia lub obecność wydzieliny) podczas leczenia preparatem. W czasie leczenia inwazyjne zabiegi stomatologiczne należy wykonywać jedynie po starannym rozważeniu wskazań i unikać ich przeprowadzania w terminie bliskim podania leku. W ramach zminimalizowania czynników ryzyka, u pacjentów z martwicą kości szczęki i (lub) żuchwy, powinien zostać ustalony w ścisłej współpracy pomiędzy lekarzem prowadzącym a stomatologiem lub chirurgiem szczękowym posiadającym doświadczenie w leczeniu ONJ. Podczas długotrwałego stosowania bisfosfonianów notowano martwicę kości zewnętrznego przewodu słuchowego. Możliwe czynniki ryzyka martwicy kości przewodu słuchowego zewnętrznego obejmują stosowanie steroidów i chemioterapii i (lub) czynniki ryzyka miejscowe, takie jak zakażenie lub uraz. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia objawów związanych z uchem (w tym zakażeniem ucha). Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących bisfosfoniany, głównie długotrwale leczonych z powodu osteoporozy.; odnotowano nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej. Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej. Zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy krwi. Należy unikać nadmiernego nawadniania pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na inne bisfosfoniany. Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować leku.

Niepożądane działanie

Często: hipokalcemia, zapalenie przełyku, ból brzucha, niestrawność, nudności, astenia. Niezbyt często: niedokrwistość, parestezja, zaburzenia smaku, krwawienia, owrzodzenia dwunastnicy, zapalenie żołądka, zaburzenia połykania, suchość w ustach, świąd, azotemia (mocznica), ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, ból, podwyższone stężenie hormonów przytarczyc we krwi. Rzadko: zapalenie oczu, nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej. Bardzo rzadko: nadwrażliwość, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna/wstrząs, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, pęcherzowe zapalenie skóry, martwica kości szczęki i (lub) żuchwy, martwica kości przewodu słuchowego zewnętrznego (działanie niepożądane związane ze stosowaniem leków z grupy bisfosfonianów). Częstość nieznana: zaostrzenie astmy.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących stosowania preparatu, nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią (w badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję i obecność niskich stężeń kwasu ibandronowego w mleku samic). Brak danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na płodność u ludzi. W badaniach kwasu ibandronowego podawanego doustnie, dotyczących rozrodczości szczurów wykazano zmniejszenie płodności. Badania dotyczące płodności szczurów z kwasem ibandronowym podawanym dożylnie wykazały zmniejszenie płodności po stosowaniu dużych dawek preparatu.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Stosowanie w skojarzeniu z preparatami zawierającymi kationy wielowartościowe (wapń, glin, magnez, żelazo) oraz mlekiem i pożywieniem może zmniejszać wchłanianie preparatu (produkty te należy przyjmować co najmniej po 30 min od przyjęcia preparatu). Jeśli lek podawany był 2 h po standardowym posiłku, biodostępność była zmniejszona o około 75%. Z tego względu zaleca się, aby tabletki były przyjmowane po całonocnym okresie niejedzenia (minimum 6 h), i należy powstrzymać się od przyjmowania posiłków jeszcze przez co najmniej 30 min po przyjęciu dawki leku. Równoczesne stosowanie bisfosfonianów i aminoglikozydów, może powodować przedłużone obniżenie stężenia wapnia w surowicy. Należy zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii. Należy zachować ostrożność w przypadku łącznego stosowania z NLPZ. Nie stwierdzono interakcji z melfalanem/prednizolonem u chorych na szpiczaka mnogiego, z tamoksyfenem lub z HTZ, lekami przeciwnowotworowymi, moczopędnymi, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi. Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania w przypadku łącznego stosowania z antagonistami receptora H2 lub innymi lekami zwiększającymi pH w żołądku.

Cena

Bondronat, cena 100% 110.0 zł

Preparat zawiera substancję: Ibandronic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."