Beclonasal Aqua

1 dawka (0,09 ml) aerozolu do nosa zawiera 50 µg dipropionianu beklometazonu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Beclonasal Aqua 200 dawek, aerozol do nosa, zaw.

Beclometasone dipropionate

23.34 zł 2019-04-05

Działanie

Glikokortykosteroid do stosowania miejscowego o silnym działaniu przeciwzapalnym i zwężającym naczynia. Dipropionian beklometazonu (BDP) jest prolekiem wykazującym słabe powinowactwo do receptora kortykosteroidowego. Jest hydrolizowany do bardzo aktywnego metabolitu - 17-monopropionianu beklometazonu (B-17-MP). Preparat stosowany jest w zapobieganiu katarowi siennemu, jeśli przyjmowany jest przed narażeniem na alergeny. Po podaniu donosowym całkowita biodostępność aktywnego metabolitu B-17-MP wynosi 44%. Mniej niż 1% dawki wchłania się przez błonę śluzową nosa. Pozostała część leku po usunięciu z nosa, może być wchłonięta z przewodu pokarmowego. Większość połkniętej dawki jest szybko metabolizowana podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Stopień wiązania z białkami osocza BDP wynosi 87%. T0,5 BDP wynosi 0,5 h, a T0,5 B-17-MP wynosi 2,7 h.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1-2 dawki (50-100 µg) do każdego nozdrza 2 razy na dobę (200-400 µg na dobę). Należy stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę. Niezbędne jest regularne stosowanie preparatu. Całkowita dawka dobowa nie powinna zazwyczaj przekraczać 8 dawek (400 µg). Kiedy objawy będą opanowane, możliwe jest utrzymanie poprawy za pomocą mniejszej liczby dawek. Nie należy kontynuować leczenia dłużej niż 3 tyg., jeżeli nie występuje znaczące złagodzenie objawów. Dane kliniczne są niewystarczające, aby zalecić stosowanie preparatu u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym kataru siennego. Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  

Środki ostrożności

Stosowanie kortykosteroidów donosowych, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, może prowadzić do wystąpienia działań ogólnoustrojowych; wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas stosowania kortykosteroidów doustnych. Działania te mogą różnić się w zależności od pacjenta i rodzaju preparatu zawierającego kortykosteroid. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Leczenie dawkami większymi niż zalecane może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy. U pacjentów stosujących dawki większe niż zalecane w okresie narażenia na stres lub przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo. W okresie zmiany leczenia kortykosteroidami podawanymi ogólnie na preparat donosowy należy zachować ostrożność, jeśli istnieje ryzyko, że czynność nadnerczy jest zaburzona. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nawracającymi krwawieniami z nosa, urazami nosa, po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa, z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi lub ogólnoustrojowymi zakażeniami wirusowymi, astmą lub gruźlicą. Zakażenia nosa i zatok przynosowych powinny być odpowiednio leczone, ale nie stanowią szczególnego przeciwwskazania do stosowania preparatu. Zaleca się regularne monitorowanie wzrostu dzieci długotrwale leczonych kortykosteroidami donosowymi. Jeśli wystąpi spowolnienie wzrostu, należy dokonać ponownej oceny leczenia i jeśli to możliwe zmniejszyć dawkę kortykosteroidu donosowego do najmniejszej dawki, po której objawy pozostają opanowane. Dodatkowo, należy rozważyć skierowanie pacjenta do pediatry. Mimo, że lek w większości przypadków zapewnia kontrolę objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, narażenie na bardzo duże stężenia alergenów w okresie letnim może niekiedy spowodować konieczność zastosowania dodatkowego leczenia, zwłaszcza w celu złagodzenia objawów dotyczących oczu.

Niepożądane działanie

Rzadko: uczucie nieprzyjemnego smaku i zapachu, ból głowy, suchość oraz podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła, kichanie, krwawienia z nosa, owrzodzenia błony śluzowej, perforacja przegrody nosowej, podwyższone ciśnienie śródgałkowe lub jaskra, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, rumień, obrzęk oczu, twarzy, warg i gardła). Bardzo rzadko: duszność i (lub) skurcz oskrzeli, reakcje rzekomoanafilaktyczne/anafilaktyczne, zaćma. Częstość nieznana: nieostre widzenie. Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów: zespół Cushinga, cechy zespołu Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, zaćma, jaskra; rzadziej zespól zaburzeń psychicznych i zmian zachowania, w tym: nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja (szczególnie u dzieci), zwłaszcza gdy preparat podawany jest długotrwale w dużych dawkach. Odnotowano spowolnienie wzrostu u dzieci przyjmujących kortykosteroidy donosowe.

Ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią - przed zastosowaniem preparatu należy rozważyć, czy przewidywane korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu i dziecka.

Uwagi

Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Metabolizm beklometazonu w mniejszym stopniu zależy od izoenzymu CYP3A, niż w przypadku niektórych innych kortykosteroidów, dlatego interakcje są mało prawdopodobne. Jednakże, nie można wykluczyć możliwości działania ogólnoustrojowego w przypadku jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP3A (np rytonawir, kobicystat), dlatego zaleca się zachowanie ostrożności i właściwe monitorowanie podczas równocześnego stosowania tych preparatów. Jednoczesne stosowanie innego wziewnego lub podawanego ogólnie steroidu może powodować nasilone hamowanie czynności nadnerczy.

Cena

Beclonasal Aqua, cena 100% 23.34 zł

Preparat zawiera substancję: Beclometasone dipropionate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."