Atrodil

1 dawka inhalacyjna zawiera 20 µg bromku ipratropiowego w postaci bromku ipratropiowego jednowodnego. Preparat zawiera etanol bezwodny (8,42 mg/dawkę odmierzoną).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Atrodil 200 dawek - 10 ml, aerozol inhalacyjny, roztw.

Ipratropium bromide

19.33 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwcholinergiczny rozszerzający oskrzela. Bromek ipratropiowy jako antagonista acetylocholiny, neuroprzekaźnika uwalnianego z nerwu błędnego, hamuje odruchy przewodzone drogą nerwu błędnego oraz zapobiega zwiększeniu wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Rozszerzenie oskrzeli w następstwie inhalacji leku jest wywołane miejscowym, a nie ogólnoustrojowym działaniem leku. U pacjentów ze skurczem oskrzeli w przebiegu POChP znacząca poprawa czynności płuc pojawia się w ciągu 15 min, a maksymalna poprawa występuje po 1-2 h, działanie utrzymuje się do 4-6 h. Całkowita ogólnoustrojowa biodostępność bromku ipratropiowego po inhalacji (część dawki zdeponowana w płucach i część przechodząca do przewodu pokarmowego) wynosi 7-28%.

Dawkowanie

Wziewnie. Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, zaleca się następujące dawkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 dawki (rozpylenia) 4 razy na dobę. Potrzeba zwiększania dawek sugeruje konieczność włączenia dodatkowych leków, nie należy, więc przekraczać dawki całkowitej 12 dawek (rozpyleń) w ciągu doby (zarówno w leczeniu ostrych stanów, jak i w leczeniu podtrzymującym). U dzieci preparat powinien być stosowany tylko po przepisaniu przez lekarza i pod kontrolą osoby dorosłej. Pacjenta należy poinformować o konieczności skontaktowania się z lekarzem w celu ustalenia nowego planu leczenia, jeśli leczenie nie przynosi znaczącej poprawy lub jeśli stan pacjenta ulega pogorszeniu oraz o konieczności bezzwłocznego skonsultowania się z lekarzem w przypadku nagłej lub gwałtownie nasilającej się duszności (trudności w oddychaniu). U pacjentów, którzy mają trudności ze zsynchronizowaniem rozpoczęcia wdechu z uwolnieniem leku z inhalatora, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, preparat należy stosować z komorą inhalacyjną AeroChamber.

Wskazania

Jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - POChP (obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc) oraz w astmie oskrzelowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, atropinę, jej pochodne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Po podaniu leku mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego, co potwierdziły rzadkie przypadki wysypki, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, obrzęku błonyśluzowej jamy ustnej i gardła, skurczu oskrzeli oraz anafilaksji. Zaleca się zachowanie ostrożności w czasie stosowania leku u pacjentów ze skłonnością do rozwoju jaskry z wąskim kątem przesączania lub z chorobami utrudniającymi odpływ moczu (np. z rozrostem gruczołu krokowego lub zwężeniem szyi pęcherza moczowego). Pacjenci z mukowiscydozą mogą być bardziej podatni na zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Istnieją nieliczne doniesienia o wystąpieniu powikłań dotyczących narządu wzroku (np. rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskra z wąskim kątem przesączania, ból oczu) w następstwie kontaktu z oczami aerozolu zawierającego sam bromek ipratropiowy lub bromek ipratropiowy w połączeniu z agonistą receptorów β2-adrenergicznych. Ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu w następstwie przekrwienia spojówki i obrzęku rogówki mogą być objawami ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, w dowolnym połączeniu, należy rozpocząć leczenie kroplami zwężającymi źrenicę oka i natychmiast zasięgnąć porady lekarza specjalisty. Należy zachować ostrożność tak, aby mgiełka powstająca podczas stosowania leku nie dostała się do oczu. Jeśli lek jest stosowany przez maskę i kontrolowany manualnie, ryzyko przedostania się mgiełki leku do oczu jest ograniczone. Należy poinformować pacjentów, że początek działania bromku ipratropiowego jest wolniejszy niż wziewnych sympatykomimetyków rozszerzających oskrzela. Po podaniu preparatu może wystąpić skurcz oskrzeli z nagłym nasileniem świszczącego oddechu. W takiej sytuacji należy niezwłocznie podać pacjentowi szybko działający, wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy natychmiast przerwać stosowanie bromku ipratropiowego, ocenić stan pacjenta, i jeśli to konieczne, zastosować leczenie alternatywne. Preparat zawiera małe ilości etanolu - 1 odmierzona dawka (rozpylenie) zawiera 8,42 mg etanolu bezwodnego.

Niepożądane działanie

Często: ból i zawroty głowy, podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Niezbyt często: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, aureola wzrokowa, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki, kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy, skurcz oskrzeli, paradoksalny skurcz oskrzeli, skurcz krtani, obrzęk błony śluzowej gardła, suchość w gardle, biegunka, zaparcia, wymioty, zapalenie jamy ustnej, obrzęk jamy ustnej, zatrzymanie moczu (zwiększone ryzyko u pacjentów z istniejącym wcześniej utrudnionym odpływem moczu), wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy. Rzadko: migotanie przedsionków, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia akomodacji, pokrzywka. Powikłania dotyczące oczu były zgłaszane w przypadku przedostania się do gałki ocznej rozpylonego preparatu zawierającego wyłącznie bromek ipratropiowy, bądź łącznie z agonistą receptora β2.

Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania bromku ipratropiowego w okresie ciąży. Należy rozważyć, czy korzyści terapeutyczne wynikające ze stosowania leku w czasie potwierdzonej ciąży lub w przypadku podejrzenia ciąży przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Badania przedkliniczne nie wykazały embriotoksycznego ani teratogennego wpływu bromku ipratropiowego podanego w postaci wziewnej lub donosowo w dawkach znacznie przekraczających zalecane do stosowania u ludzi. Nie wiadomo, czy bromek ipratropiowy przenika do mleka kobiecego. Pomimo, iż czwartorzędowe nierozpuszczalne w lipidach kationy przenikają do mleka kobiecego, wydaje się mało prawdopodobne, by lek - po zastosowaniu w postaci wziewnej - mógł przedostać się do organizmu dziecka w znaczącej ilości. Jednakże należy zachować ostrożność stosując preparat u kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak: zawroty głowy, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic i zaburzenia widzenia, zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpiły wyżej wymienione objawy, należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Interakcje

Leki oddziałujące na receptory β-adrenergiczne i produkty ksantynowe mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela. Nie zaleca się jednoczesnego długotrwałego stosowania preparatu z innymi preparatami przeciwcholinergicznymi.

Cena

Atrodil, cena 100% 19.33 zł

Preparat zawiera substancję: Ipratropium bromide

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."