Arduan®

1 fiolka zawiera 4 mg liofilizowanego bromku pipekuronium.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Arduan® 25 fiolek + 25 amp. rozp., proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.

Pipecuronium bromide

120.24 zł 2019-04-05

Działanie

Niedepolaryzujący lek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, powodujący zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych przez działanie kompetycyjne w stosunku do acetylocholiny na receptor nikotynowy płytki motorycznej. Syntetyczna pochodna steroidowa (bez aktywności hormonalnej). Po podaniu dożylnym pełne zwiotczenie umożliwiające intubację występuje po 1,5-5 min, utrzymuje się przez 40-50 min. Nie wpływa na uwalnianie histaminy, nie wykazuje działania ganglioplegicznego, wagolitycznego, sympatykomimetycznego. Nie jest metabolizowany w organizmie. Wydalany w 80% z moczem w postaci nie zmienionej, w około 15% z kałem.T0,5 wynosi 125±45 min. Nie wykazuje działania kumulacyjnego przy powtarzanych dawkach podtrzymujących, jeśli jest podawany w dawce <0,02 mg/kg mc. nie wcześniej niż w momencie powrotu 25% kontrolnej amplitudy pojedynczego skurczu. Zniesienie resztkowego działania zwiotczającego następuje po podaniu leków blokujących cholinesterazę.

Dawkowanie

Rodzaj znieczulenia, spodziewany okres trwania zabiegu chirurgicznego, możliwe interakcje z innymi lekami podawanymi przed i podczas znieczulenia, współistniejące choroby i ogólny stan pacjenta powinny być brane pod uwagę podczas ustalania indywidualnego dawkowania. Zalecane jest stosowanie stymulatora nerwów obwodowych w celu monitorowania zwiotczenia i powrotu siły mięśniowej. Preparat przeznaczony jest do podawania drogą dożylną, zarówno w postaci szybkich wstrzyknięć (wtedy zaleca się podawanie do kaniul żylnych o stałym przepływie płynu infuzyjnego) dla podtrzymania zwiotczenia mięśni, jak i ciągłego wlewu zapewniającego odpowiedni okres zwiotczenia. Preparat powinien być podawany tylko przez lub pod nadzorem doświadczonego klinicysty i przy dostępie do odpowiednich urządzeń umożliwiających przeprowadzenie sztucznej wentylacji płuc. Podane poniżej dawkowanie, należy traktować jako ogólne wskazówki dotyczące dawki początkowej i dawek podtrzymujących w celu zapewnienia wystarczającego zwiotczenia mięśni podczas zabiegów chirurgicznych o średnim i długim okresie trwania wykonywanych w znieczuleniu ogólnym z lub bez podania preparatu Arduan dla ułatwienia intubacji dotchawiczej (anestezja zbilansowana). Dorośli. Dawka początkowa umożliwiajaca intubację i rozpoczęcie zabiegu chirurgicznego to 0,04 mg/kg mc. do 0,05 mg/kg mc. (maksymalnie do 0,08 mg/kg mc.). Po zastosowaniu tej dawki warunki wystarczające do intubacji stwierdza się po upływie 150-180 s, a zwiotczenie mięśni utrzymuje się przez 60-90 min. Dawka początkowa umożliwiajaca rozpoczęcie zabiegu chirurgicznego po intubacji przeprowadzonej po sukcynylocholinie to 0,05 mg/kg mc. Po zastosowaniu tej dawki zwiotczenie mięśni utrzymuje się przez 30-60 min. Dawka podtrzymująca zwiotczenia mięśni to 0,01 mg/lcg mc. do 0,015 mg/kg mc. Każda następna dawka wydłuża okres zwiotczenia mięśni o ok. 30-60 min. W celu zwiotczenia mięśni u pacjentów z niewydolnością nerek, nie zaleca się przekraczania dawld 0,04 mg/kg mc. ze względu na przedłużenie działania zwiotczającego. Odwracanie zwiotczenia. Blokada przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołana podaniem preparatem zwykle ustępuje spontanicznie. W razie konieczności można odwrócić działanie zwiotczające mięśni podając dożylnie leki antycholinergiczne: 0,5 mg do 2 mg metylosiarczanu neostygminy i 0,6 mg do 1,2 mg siarczanu atropiny (w oddzielnych strzykawkach). Użycie stymulatora nerwów obwodowych lub obserwacja klinicznych objawów ustępowania blokady motorycznej pozwala ocenić powrót siły mięśniowej. W razie potrzeby leki odwracające działanie zwiotczające można podać ponownie.

Wskazania

Wywołanie zwiotczenia mięśni poprzecznie prążkowanych podczas ogólnego znieczulenia techniką dotchawiczą oraz przy sztucznej wentylacji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia.

Środki ostrożności

Optymalne dawkowanie zapewnia monitorowanie poziomu zwiotczenia stymulatorem nerwów obwodowych; takie monitorowanie jest szczególnie wskazane u pacjentów z chorobami wywierającymi wpływ na działanie leków zwiotczających. Należy zachować ostrożność u chorych, u których po lekach zwiotczających stwierdzano wystąpienie reakcji anafilaktycznych i histaminowych. Szczególnie ostrożnie i w małych dawkach stosować u chorych z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (zespół miasteniczny, zespół Eatona-Lamberta). U chorych z niewydolnością nerek należy stosować mniejsze dawki, czas działania leku może być wydłużony; w niewydolności krążenia działanie preparatu może wystąpić z opóźnieniem. Produkt nie powinien być stosowany w chorobach wątroby z wyjątkiem, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia. Hipokaliemia, hipermagnezemia, hipokalcemia, hipoproteinemia, hiperkapnia, odwodnienie, kwasica, kacheksja, leczenie diuretykami, glikozydami naparstnicy - mogą zwiększać lub wydłużać działanie leku.

Niepożądane działanie

Rzadko występują reakcje anafilaktyczne; możliwe są alergie krzyżowe w grupie leków zwiotczających. Możliwe jest wystąpienie bradykardii i hipotensji, jeśli w indukcji stosowano fentanyl lub halotan. Rzadko notowano: bezmocz, migotanie przedsionków, dodatkowe skurcze komorowe, niedokrwienie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia ze strony OUN, zaburzenia oddechu, duszność, niedodmę, kurcz krtani, atrofię mięśni, wysypkę, pokrzywkę, zakrzepicę.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących wpływu preparatu stosowanego w ciąży na płód. Lek może być podawany w ciąży, tylko wtedy gdy spodziewane korzyści przewyższają zagrożenie dla płodu. Nie zaleca się stosowania leku podczas znieczulenia do cięcia cesarskiego (brak wystarczających badań). Preparat przechodzi przez barierę łożyskową w ilościach bez znaczenia klinicznego dla noworodka urodzonego z cięcia cesarskiego. Brak danych o przechodzeniu leku do mleka matki. Nie zaleca się karmienia piersią po znieczuleniu z użyciem preparatu, do czasu uzyskania zgody od lekarza.

Uwagi

Pacjent nie może prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, aż do uzyskania zgody anestezjologa lub chirurga.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie innych środków znieczulenia ogólnego (anestetyków wziewnych, fentanylu, ketaminy, propanididu, etomidatu, barbituranów, gammahydroksybutyratu), duże dawki analgetyków miejscowo znieczulających, inne niedepolaryzujące środki zwiotczające, niektóre antybiotyki (polipeptydowe, aminoglikozydy, pochodne imidazolu, metronidazol), leki moczopędne, leki blokujące receptory ß, tiamina, inhibitory MAO, guanidyna, protamina, fenytoina, leki blokujące receptory alfa, antagoniści wapnia, sole magnezu, leki antyarytmiczne (chinidyna, lidokaina) nasila działanie lub wydłuża czas działania leku. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów; noradrenalina, azatiopiryna, teofilina, NaCl, KCl, CaCl2 stosowane bezpośredio przed zabiegiem - osłabiają działanie zwiotczające pipekuronium. W hipotermii działanie zwiotczające jest zmniejszone. Leki z grupy inhibitorów cholinesterazy (neostygmina, fizostygmina) znoszą resztkowe działanie pipekurionium na złącze nerwowo-mięśniowe. Depolaryzujące środki zwiotczające mogą nasilić lub osłabić blok nerwowo-mięśniowy. Gentamycyna i ampicylina stosowane śródoperacyjnie nie wpływają na działanie preparatu. Nie zaleca się mieszania preparatu w strzykawce z innymi lekami.

Cena

Arduan®, cena 100% 120.24 zł

Preparat zawiera substancję: Pipecuronium bromide

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."