Antithrombin III NF Shire

1 fiolka zawiera 500 j.m. lub 1000 j.m. antytrombiny III. Preparat zawiera sód.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Antithrombin III NF Shire 1 fiolka, proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.

Antithrombin III

2019-04-05

Działanie

Antytrombina III jest fizjologicznym inhibitorem krzepnięcia. W największym stopniu hamuje trombinę i czynnik Xa, ale jest także inhibitorem czynników aktywacji kontaktowej, układu wewnątrzpochodnego i kompleksu czynnika VIIa/czynnika tkankowego. Aktywność antytrombiny znacząco wzmaga heparyna, a efekt przeciwkrzepliwy heparyny zależy od obecności antytrombiny. U dorosłych poziom aktywności antytrombiny wynosi 80-120%, a u noworodków ok. 40-60%. T0,5 wynosi ok. 3 dni, jednak może on ulec skróceniu do ok. 1,5 dnia gdy stosowana jest równocześnie heparyna.

Dawkowanie

Dożylnie. Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu niedoborów antytrombiny. We wrodzonym niedoborze dawka antytrombiny powinna być dobierana indywidualnie, uwzględniając wywiad rodzinny w kierunku incydentów zakrzepowo-zatorowych, aktualne czynniki ryzyka oraz wyniki badań laboratoryjnych. W nabytym niedoborze antytrombiny dawkowanie i czas trwania terapii substytucyjnej zależy od poziomu antytrombiny w osoczu, obecności objawów zwiększonego zużycia, przyczyny zaburzenia oraz ciężkości stanu klinicznego pacjenta. Obliczenie wymaganej dawki antytrombiny oparte jest na danych empirycznych, że podanie 1 j.m. antytrombiny na kg mc. powoduje wzrost aktywności antytrombiny w osoczu o ok. 2%. Dawka początkowa jest wyliczana przy pomocy wzoru: wymagana ilość antytrombiny j.m. = mc. (kg) x (poziom docelowy - obecna aktywność antytrombiny [%]) x 0,5. Wielkość podawanej dawki należy wyznaczać i kontrolować na podstawie pomiarów aktywności antytrombiny, które powinny być wykonywane co najmniej 2 razy na dobę do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta, a następnie raz na dobę, najlepiej na krótko przed kolejnym wlewem. Korekcja dawki powinna uwzględniać zarówno zwiększoną konsumpcję antytrombiny, wyniki laboratoryjne i objawy kliniczne. Podczas leczenia aktywność antytrombiny powinna być utrzymywana na poziomie powyżej 80%, chyba że przesłanki kliniczne będą wymagać innego, skutecznego poziomu. Przeciętna dawka początkowa w niedoborze wrodzonym wynosi 30-50 j.m. antytrombiny/kg mc. Maksymalna prędkość wlewu wynosi 5 ml/min.

Wskazania

Wrodzone i nabyte niedobory antytrombiny III. Podawanie leku jest wskazane u pacjentów z aktywnością osoczową antytrombiny poniżej 70% normy, w profilaktyce i leczeniu zaburzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych. Wlewy antytrombiny mogą mieć szczególnie istotne znaczenie w następujących przypadkach klinicznych: zabiegi chirurgiczne, ciąża i poród u pacjentów z wrodzonym niedoborem antytrombiny; brak lub niewystarczająca reakcja na heparynę; istniejące lub zagrażające zakrzepy u pacjentów z zespołem nerczycowym lub chorobami zapalnymi jelit; interwencja chirurgiczna lub krwotok u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zwłaszcza u pacjentów leczonych koncentratami czynników krzepnięcia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku. Trombocytopenia indukowana heparyną w wywiadzie.

Środki ostrożności

U pacjentów regularnie lub wielokrotnie przyjmujących preparaty ludzkiej antytrombiny osoczowej należy rozważyć odpowiednie szczepienia ochronne (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B). Produkt leczniczy zawiera ok. 3,77 mg sodu na ml. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów kontrolujących sód w diecie. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu u dzieci i młodzieży.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, drżenie, uderzenia gorąca. Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne (takie jak obrzęk naczynioruchowy, pieczenie i kłucie w miejscu podania wlewu, dreszcze, uderzenia gorąca, uogólniona pokrzywka, ból głowy, swędząca wysypka, obniżenie ciśnienia, senność, nudności, niepokój, tachykardia, uczucie ucisku w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty, świszczący oddech) były obserwowane rzadko, lecz w niektórych przypadkach mogą przekształcić się w ciężką reakcję anafilaktyczną (w tym wstrząs anafilaktyczny). Działania niepożądane obserwowane w tej grupie preparatów: gorączka (rzadko), trombocytopenia typ II (rzadko), której mediatorem były przeciwciała indukowane przez heparynę. Obserwowano również zmniejszenie liczby trombocytów poniżej 100 000/µl, lub zmniejszenie liczby trombocytów o 50%.

Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią nie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych. Lek powinien być podawany kobietom z niedoborem antytrombiny w czasie ciąży lub karmienia piersią tylko wówczas, gdy istnieją istotne wskazania, z uwzględnieniem faktu, że ciąża zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych u tych pacjentek.

Uwagi

Należy ściśle monitorować pacjentów podczas wlewu. Należy regularnie kontrolować aktywność antykoagulacyjną osocza (aPPT i w razie konieczności aktywność czynnika anty-FXa), w niewielkich odstępach czasu, szczególnie w pierwszych minutach/godzinach po rozpoczęciu stosowania antytrombiny oraz wykonywać codzienny pomiar poziomów antytrombiny, w celu ustalenia pojedynczej dawki, z uwagi na ryzyko zmniejszenia poziomów antytrombiny wskutek przedłużonego leczenia niefrakcjonowaną heparyną.

Interakcje

Uzupełnienie poziomu antytrombiny podczas podawania heparyny w dawce terapeutycznej powoduje wzrost ryzyka krwawienia; należy zachować ostrożność u pacjentów ze skazą krwotoczną.

Preparat zawiera substancję: Antithrombin III

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."