Antidol 15

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu i 15 mg fosforanu kodeiny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Antidol 15 10 szt., tabl.

Codeine phosphate,

Paracetamol

11.94 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat przeciwbólowy zawierający paracetamol i kodeinę. Paracetamol hamuje obwodowe przekazywanie bólu przez hamowanie syntezy prostaglandyn; działa również przeciwgorączkowo. Kodeina jest działającym ośrodkowo słabym analgetykiem. Działa poprzez receptory opioidowe μ. Jej działanie przeciwbólowe jest wynikiem przekształcenia do morfiny. Wykazano, że kodeina, szczególnie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi (takimi jak paracetamol) jest skuteczna w leczeniu ostrego bólu nocyceptywnego. Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax po ok. 30-60 minutach. W 25% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem w postaci glukuronidów i siarczanów. T0,5 wynosi 3-4 h. Kodeina łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest metabolizowana w wątrobie do morfiny i norkodeiny i wydalana z moczem, głównie w postaci pochodnych glukuronowych. T0,5 wynosi 3,5-4 h. Całkowite wydalenie z moczem następuje po 24 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 1-2 tabl. do 4 razy na dobę, w odstępach nie krótszych niż 6 h (maksymalnie 6 tabl. na dobę). Maksymalna dawka dobowa paracetamolu nie powinna być większa niż 3 g; kodeiny - nie większa niż 240 mg. Lek należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy czas. Czas trwania leczenia należy ograniczyć do 3 dni. Szczególne grupy pacjentów. U osób z ciężką niewydolnością nerek (CCr Sposób podania. Lek należy przyjmować po posiłku, obficie popijając płynem.

Wskazania

Ból o średnim i dużym nasileniu, różnego pochodzenia: ból głowy, ból po ekstrakcji zęba, ból kostno-stawowy (także pourazowy), ból pourazowy tkanek miękkich, ból miesiączkowy. Kodeina jest wskazana u dzieci w wieku ≥12 lat w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, który nie ustąpi po leczeniu innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen (stosowanymi w monoterapii).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, kodeinę, opioidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, reduktazy methemoglobinowej i niedokrwistość hemolityczna. Choroba alkoholowa. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Niewydolność oddechowa. Dzieci w wieku <12 lat (zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych). Dzieci i młodzież (w wieku do 18 lat) poddawane zabiegowi usunięcia migdałka podniebiennego (tonsilektomia) i (lub) gardłowego (adenoidektomia) w ramach leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego (zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych). Pacjenci, o których wiadomo, że mają bardzo szybki metabolizm z udziałem CYP2D6 (szybkie przekształcenie kodeiny w morfinę, co prowadzi do większych niż oczekiwane stężeń morfiny we krwi i zwiększenia ryzyka toksyczności opioidów, nawet w zwykle zalecanych dawkach). Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów: z chorobą Addisona; z nadczynnością tarczycy; z rozrostem gruczołu krokowego i utrudnionym odpływem moczu; z zaburzeniami czynności nerek (zmniejszone wydalanie metabolitów kodeiny i paracetamolu, może być konieczna modyfikacja dawkowania leku); z poalkoholową chorobą wątroby bez marskości (zwiększone ryzyko przedawkowania leku); w podeszłym wieku, zwłaszcza z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek; z urazami głowy (ze względu na możliwość nasilonego hamowania czynności oddechowej i zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego); uzależnionych od alkoholu (ze względu na szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby); nadużywających w przeszłości alkoholu i (lub) leków; po przebytej niedawno operacji w obrębie przewodu pokarmowego, z niedrożnością jelit lub ostrymi chorobami w obrębie jamy brzusznej; po zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego (ze względu na ryzyko rozwoju ostrego zapalenia trzustki); z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), z astmą oskrzelową. Unikać stosowania leku podczas ostrego napadu astmy. Długotrwałe stosowanie kodeiny może prowadzić do uzależnienia objawiającego się niepokojem; w przypadku zaprzestania stosowania leku można zaobserwować zwiększoną drażliwość. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych z powodu bólów głowy może nasilić dolegliwości. Kodeina jest metabolizowana z udziałem CYP2D6 do morfiny (aktywnego metabolitu) - u pacjentów z niedoborem lub brakiem CYP2D6 działanie leku może być osłabione; u pacjentów z szybkim lub bardzo szybkim metabolizmem z udziałem CYP2D6 istnieje zwiększone ryzyko toksyczności leku. Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci, u których czynność oddechowa może być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi zabiegami chirurgicznymi (czynniki te mogą nasilać objawy toksyczności morfiny).

Niepożądane działanie

Często: zmęczenie, zawroty głowy, ból głowy (o niewielkim nasileniu), zmniejszenie ciśnienia tętniczego, omdlenie (po zastosowaniu dużych dawek), nudności, wymioty (zwłaszcza na początku leczenia), zaparcie. Niezbyt często: zaburzenia snu, wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry, pokrzywka. Rzadko: zaburzenia widzenia lub zwężenie źrenic (po zastosowaniu dużych dawek), szumy uszne, duszność, suchość w jamie ustnej, wyprysk alergiczny. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia (pojedyncze przypadki), reakcje nadwrażliwości (takie jak obrzęk naczynioruchowy, duszność, zlewne poty, złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do wstrząsu - pojedyncze przypadki), zahamowanie ośrodka oddechowego (po zastosowaniu większych dawek lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym bądź po urazie głowy), euforia lub dysforia (po zastosowaniu dużych dawek), zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (po zastosowaniu dużych dawek), skurcz oskrzeli, obrzęk płuc (po zastosowaniu dużych dawek, szczególnie u osób z upośledzoną czynnością płuc), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN), zespół Stevensa-Johnsona (SJS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP). Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna, ostre zapalenie trzustki (u osób po przebytej cholecystektomii), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, nadmierne pocenie się.

Ciąża i laktacja

Unikać stosowania w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Ostrzeżenie to dotyczy również stosowania podczas porodu, ze względu na ryzyko depresji oddechowej u noworodka. Kodeina stosowana w ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia wad rozwojowych układu oddechowego u płodu. W okresie karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane. Paracetamol i stosowana w zalecanych dawkach leczniczych kodeina oraz jej czynny metabolit (morfina) przenikają do mleka kobiecego w nieznacznych ilościach i jest mało prawdopodobne, aby działały szkodliwie na karmione piersią niemowlę. Jeśli jednak pacjentka należy do grupy osób bardzo szybko metabolizujących z udziałem enzymu CYP2D6, w jej mleku może być większe stężenie morfiny, które może spowodować u niemowlęcia objawy toksyczności opioidów, również z możliwością zgonu.

Uwagi

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy i senność, leku nie należy stosować w czasie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Interakcje

Podczas stosowania leku nie należy przyjmować innych preparatów zawierających kodeinę lub paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania. Paracetamol. Leki hepatotoksyczne zwiększają ryzyko kumulacji paracetamolu i jego przedawkowania. Barbiturany, leki przeciwpadaczkowe, ryfampicyna, TLPD, niektóre leki nasenne oraz alkohol nasilają hepatotoksyczność paracetamolu. Paracetamol stosowany długotrwale i regularnie nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (sporadyczne stosowanie paracetamolu u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe nie ma istotnego znaczenia klinicznego). Stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Metoklopramid i domperydon mogą nasilić działanie paracetamolu. Paracetamol może wydłużać okres półtrwania chloramfenikolu. Zmniejsza stężenie lamotryginy we krwi. Propantelina i kolestyramina opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Cymetydyna, metyrapon, probenecyd, fenazon, salicylamid, izoniazyd, ranitydyna, propranolol wydłużają okres półtrwania paracetamolu we krwi. Probenecyd powoduje niemal 2-krotne zmniejszenie klirensu paracetamolu poprzez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym - należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu. Kodeina. Nasila działanie depresyjne na OUN następujących substancji: leków znieczulających, leków nasennych, uspokajających, TLPD, pochodnych fenotiazyny oraz alkoholu. Stosowana z inhibitorami MAO może powodować wystąpienie zespołu serotoninowego - przeciwwskazane jest stosowanie preparatu jednocześnie z inhibitorami MAO oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu. Kodeina może antagonizować działanie metoklopramidu i domperydonu na motorykę przewodu pokarmowego. Cymetydyna może hamować metabolizm opioidów.

Cena

Antidol 15, cena 100% 11.94 zł

Preparat zawiera substancję: Codeine phosphate, Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."