Ancotil

1 ml roztworu zawiera 10 mg flucytozyny. Preparat zawiera sód (138 mmol/l).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ancotil 5 flakonów 250 ml, roztw. do inf.

Flucytosine

1774.5 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy. Pod wpływem deaminazy cytozyny, wrażliwe na lek grzyby przekształcają flucytozynę do 5-fluorouracylu, który jest następnie wbudowywany w kwasy rybonukleinowe. Lek działa przeciwko określonym gatunkom grzybów, a zwłaszcza przeciwko drożdżakom Cryptococcus neoformans i Candida spp. oraz przeciwko grzybom wywołującym chromoblastomikozę. Flucytozyna nie wiąże się z białkami osocza. Jej stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz płynie otrzewnowym wynosi ok. 75% stężenia w surowicy. T0,5 u osób z prawidłową czynnością nerek wynosi 3-6 h (u wcześniaków 6-7 h). Ponieważ flucytozyna jest wydalana prawie w całości przez nerki w postaci niezmienionej, w razie zaburzenia ich czynności T0,5 wydłuża się.

Dawkowanie

Dożylnie, w szybkiej infuzji trwającej 20-40 min co 6 h. Pacjenci z prawidłową czynnością nerek: jednorazowa dawka standardowa flucytozyny wynosi 25 mg/kg mc podawana 4 razy na dobę. Dawka dobowa wynosi 100 mg/kg mc. Faza indukcyjna leczenia powinna trwać przez 2-4 tygodnie. W zakażeniach podostrych i przewlekłych trwa najczęściej dłużej. Leczenie przeciwgrzybicze (podtrzymujące) powinno być następnie kontynuowane np. przy zastosowaniu systemowych azoli przeciwgrzybiczych. W kandydozie dróg moczowych wystarcza zazwyczaj leczenie przez 7-10 dni. Podczas stosowania flucytozyny zaleca się pomiar jej stężenia we krwi i w razie potrzeby dostosowanie dawki zapewniającej maksymalne stężenia w surowicy w zakresie 40-60 μg/ml. W związku z ryzykiem powstawania oporności, jednocześnie z flucytozyną zwykle podaje się amfoterycynę B. Pacjenci z niewydolnością nerek: klirens kreatyniny (CCr) 40-20 ml/min - 25 mg/kg mc. co 12 h; CCr 20-10 ml/min - 25 mg/kg mc. co 24 h; CCr Leczenie skojarzone z amfoterycyną B jest szczególnie ważne w kryptokokozie ośrodkowego układu nerwowego oraz w podostrych i przewlekłych zapaleniach grzybiczych np. zapalenie opon mózgowych i mózgu, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie błony naczyniowej oka wywołane drożdżakami rodzaju Candida itp. Podawanie amfoterycyny B może prowadzić do zmniejszenia klirensu kreatyniny, a w konsekwencji zmniejszyć wydalanie flucytozyny. W takiej sytuacji należy zmodyfikować dawkę flucytozyny zgodnie ze schematem, jak u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku stosowania lipidowych form amfoterycyny B, jej dawkowanie zależy od wskazania i danego produktu leczniczego. Przy dobieraniu dawki lipidowych form amfoterycyny B należy kierować się również zapisami w charakterystykach tych produktów leczniczych. Dawkowanie u pacjentów dorosłych z obniżoną odpornością. U dorosłych pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności i kryptokokowym zapaleniem opon mózgowych i mózgu zaleca się podawanie flucytozyny w dawce dobowej 100 mg/kg mc w czterech dawkach podzielonych, łącznie z amfoterycyną B w formie konwencjonalnej (0,7-1,0 mg/kg mc na dobę) przez min. 2 tygodnie. U pacjentów po przeszczepieniu narządów i kryptokokozą mózgu zaleca się podawanie flucytozyny w dawce dobowej 100 mg/kg mc w czterech dawkach podzielonych, łącznie z amfoterycyną B w formie liposomalnej w dawce 3-4 mg/kg mc na dobę lub amfoterycyną B w formie kompleksów lipidowych w dawce 5 mg/kg mc na dobę przez min. 2 tygodnie. Dawkowanie u pacjentów pediatrycznych z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów pediatrycznych z kryptokokozą mózgu zaleca się podawanie flucytozyny w dawce dobowej 100 mg/kg mc w czterech dawkach podzielonych łącznie z amfoterycyną B w formie konwencjonalnej (1,0 mg/kg mc na dobę) przez min. 2 tygodnie. Dawkowanie u pacjentów pediatrycznych z obniżoną odpornością. U pacjentów pediatrycznych z zespołem nabytego niedoboru odporności lub podczas terapii immunosupresyjnej po przeszczepieniu narządów i kryptokokozą zaleca się podawanie flucytozyny w dawce dobowej 100 mg/kg mc w czterech dawkach podzielonych przez min. 2 tygodnie łącznie z amfoterycyną B. W przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, dawki równolegle podawanej amfoterycyny B w formie liposomalnej powinny wynosić 4-6 mg/kg mc / dobę dla u pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności i 3-4 mg/kg mc / dobę u pacjentów po przeszczepieniu narządów. Flucytozyna nie jest zalecana do leczenia uogólnionej kandydozy u pacjentów pediatrycznych. Roztwory zawierające flucytozynę i amfoterycynę B należy podawać w oddzielnych infuzjach z powodu niezgodności.

Wskazania

Uogólniona kandydoza, kryptokokoza i chromoblastomikoza. W leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowych i ciężkiej układowej kandydozy zaleca się leczenie skojarzone z amfoterycyną B.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych z grupy nukleozydów, np.: brywudyny, sorywudyny i ich analogów (nieodwracalnych inhibitorów enzymu dehydrogenazy dihydropirymidynowej - DPD). Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem terapii oraz w jej trakcie należy kontrolować czynność nerek, oznaczając stężenie i klirens endogennej kreatyniny. Jeżeli jest to konieczne, dawkę należy zmieniać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pacjentów z niewydolnością nerek. W trakcie leczenia należy również kontrolować obraz krwi i czynność wątroby, początkowo codziennie, a następnie 2 razy w tygodniu. Szczególną ostrożność należy zachować stosując lek u pacjentów z zaburzoną czynnością szpiku kostnego lub nieprawidłowościami w składzie morfotycznym krwi. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) istnieje zwiększone ryzyko ciężkiej ogólnoustrojowej toksyczności leku. W przypadku podejrzenia wystąpienia ogólnoustrojowej toksyczności leku, należy rozważyć odstawienie flucytozyny (można także rozważyć oznaczenie aktywności DPD). Zawartość wody oraz sodu (138 mmol/l) w preparacie należy uwzględnić obliczając podaż wody i elektrolitów u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, niewydolnością serca i zaburzeniami elektrolitowymi.

Niepożądane działanie

Przemijające nudności, wymioty i biegunka; przemijająca wysypka; zapalenie wątroby, martwica komórek wątrobowych (w pojedynczych przypadkach ostre uszkodzenie wątroby, mogące u wycieńczonych pacjentów prowadzić do zgonu); drgawki, ból i zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, omamy, uczucie splątania; uszkodzenie mięśnia sercowego; reakcje alergiczne, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; przemijające zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych (zależne od dawki); zmiany w obrazie krwi obwodowej, związane z zahamowaniem czynności szpiku kostnego (leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna - zmiany te występują głównie u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób przyjmujących jednocześnie amfoterycynę B; w pojedynczych przypadkach zahamowanie czynności szpiku kostnego może być nieodwracalne i prowadzić do zgonu u pacjentów, u których wcześniej występowało zahamowanie czynności układu odpornościowego).

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Antykoncepcja. Flucytozyna jest częściowo metabolizowana do 5-fluorouracylu, który działa genotoksyczne i u ludzi może działać teratogennie. Kobiety w wieku rozrodczym, podczas leczenia oraz przez miesiąc po jej zakończeniu, muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Mężczyźni (oraz ich partnerki w wieku rozrodczym) muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia, a także przez trzy miesiące po jego zakończeniu.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie trwania terapii zaleca się przeprowadzać badanie wrażliwości grzybów na flucytozynę (posługując się pożywkami całkowicie wolnymi od substancji antagonistycznych), gdyż podczas stosowania flucytozyny obserwowano pojawianie się oporności u szczepów grzybów pierwotnie na nią wrażliwych.

Interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych z grupy nukleozydów, np.: brywudyny, sorywudyny i ich analogów; należy zachować co najmniej 4 tyg. odstępu pomiędzy zakończeniem stosowania tych leków, a rozpoczęciem podawania flucytozyny. W skojarzeniu z cytostatykami może wystąpić leukopenia (zwłaszcza neutropenia połączona często z trombocytopenią) - konieczna jest uważna i częsta (nawet codzienna) kontrola obrazu krwi obwodowej. Arabinozyd cytozyny powoduje zanik grzybobójczego działania preparatu. Leki zmniejszające przesączanie kłębuszkowe wydłużają T0,5 flucytozyny - w przypadku jednoczesnego stosowania należy regularnie kontrolować klirens kreatyniny i odpowiednio dostosować dawkowanie flucytozyny. U niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie fenytoinę i fluorouracyl (dożylnie) stwierdzono zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu, prowadzące do wystąpienia objawów zatrucia fenytoiną. U pacjentów stosujących jednocześnie flucytozynę (metabolizowaną do fluorouracylu) i fenytoinę należy regularnie oznaczać stężenie fenytoiny w osoczu. Flucytozyna działa synergistycznie (co najmniej addycyjnie) z amfoterycyną B. Również badania kliniczne potwierdziły większą skuteczność leczenia skojarzonego. Możliwe jest wówczas zmniejszenie dawki oraz działań niepożądanych amfoterycyny B, a także skrócenie czasu leczenia; skojarzone działanie tych dwóch substancji zapobiega lub opóźnia czas wystąpienia wtórnej oporności, obserwowanej podczas stosowania flucytozyny w monoterapii.

Cena

Ancotil, cena 100% 1774.5 zł

Preparat zawiera substancję: Flucytosine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."