Amantix®

1 tabl. powl. zawiera 100 mg siarczanu amantadyny. Preparat zawiera laktozę i żółcień pomarańczową.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Amantix® 100 szt., tabl. powl.

Amantadine sulphate

59.39 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwparkinsonowski. Amantadyna wykazuje pośrednie działanie agonistyczne w stosunku do receptorów dopaminergicznych w prążkowiu. Zwiększa pozakomórkowe stężenie dopaminy poprzez nasilenie jej uwalniania jak również poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego przez neurony presynaptyczne. W stężeniach terapeutycznych amantadyna hamuje uwalnianie acetylochliny za pośrednictwem receptorów NMDA i przez to wykazuje działanie antycholinergiczne. Działa synergistycznie w stosunku do lewodopy. Po podaniu doustnym amantadyna szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga w ciągu 2-8 h po podaniu pojedynczej dawki. Łatwo rozpuszczalny chlorowodorek amantadyny daje większe maksymalne stężenia amantadyny niż gorzej rozpuszczalny siarczan amantadyny, który maksymalne stężenie we krwi osiąga później niż chlorowodorek. Amantadyna nie jest metabolizowana u ludzi. T0,5 wynosi 10-30 h (średnio 15 h) i w dużym stopniu zależy od wieku pacjenta. U mężczyzn w podeszłym wieku (62-72 lata) T0,5 w fazie eliminacji wynosi 30 h; u pacjentów z niewydolnością nerek T0,5 może być znacznie wydłużony (do 68 ±10 h). Amantadyna wiąże się z białkami osocza w ok. 67% (in vitro). Ok. 33% leku znajduje się w osoczu krwi w postaci niezwiązanej. Lek przenika przez barierę krew-mózg za pomocą ulegającego wysyceniu układu transportującego. Amantadyna wydalana jest z moczem w postaci prawie całkowicie niezmetabolizowanej (90% pojedynczej dawki). Niewielkie ilości wydalane są z kałem. Chlorowodorek amantadyny w małym stopniu ulega dializie (ok. 5%).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Leczenie pacjentów z zespołami parkinsonowskimi oraz polekowymi zaburzeniami ruchowymi należy rozpoczynać od podawania małych dawek leku, stopniowo zwiększając dawki adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta. Leczenie należy rozpocząć od podawania 1 tabl. powl. raz na dobę przez 4 do 7 dni. Następnie dawkę dobową należy zwiększać o 100 mg w odstępach tygodniowych aż do uzyskania dawki podtrzymującej. Zazwyczaj skuteczną dawką jest 1 do 3 tabl. 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Leczenie pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w stanach pobudzenia, splątania lub z objawami majaczenia, należy rozpoczynać od podawania mniejszych dawek. W przypadku terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi dawka preparatu powinna być dobierana indywidualnie. W przypadku pacjentów wcześniej leczonych amantadyną w postaci roztworu dożylnego, dawka początkowa może być większa. W przypadku ostrego nasilenia się objawów parkinsonowskich w postaci przełomu akinetycznego, amantadyną należy podać w postaci roztworu dożylnego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie należy dostosować do wartości klirensu nerkowego (GFR). GFR 80-60 ml/min: 100 mg co 12 h; GFR 60-50 ml/min: 200 mg i 100 mg naprzemiennie co 24 h lub 150 mg co 24 h; GFR 50-30 ml/min: 100 mg co 24 h; GFR 30-20 ml/min: 200 mg 2 razy w tygodniu; GFR 20-10 ml/min: 100 mg 3 razy w tygodniu; GFR Sposób podania. Tabl. najlepiej przyjmować rano i po południu, popijając niewielką ilością płynu. Ostatniej dawki leku nie należy przyjmować później niż o godzinie 16:00. Czas trwania leczenia zależy od charakteru i ciężkości przebiegu choroby.

Wskazania

Leczenie objawów występujących w chorobie Parkinsona oraz zespołach parkinsonowskich, takich jak sztywność, drżenie, hipokinezja i akinezja. Pozapiramidowe działania niepożądane neuroleptyków i innych leków o podobnym mechanizmie działania, takie jak wczesne dyskinezy, akatyzja i parkinsonizm.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amantadynę, żółcień pomarańczową lub którykolwiek ze składników preparatu. Ciężka, zastoinowa niewydolność serca (NYHA stopień IV). Kardiomiopatia i zapalenie mięśnia sercowego. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst.. Bradykardia poniżej 55 uderzeń/min. Wydłużenie odstępu QT (Bazett QTc>420 ms), dostrzegalne fale U, wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Ciężkie komorowe zaburzenia rytmu, w tym z zaburzenia torsade de pointes w wywiadzie. Jednoczesne stosowanie budypiny lub innych leków, które wydłużają odstęp QT. Zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z: przerostem gruczołu krokowego, jaskrą z wąskim kątem przesączania, niewydolnością nerek o różnym stopniu nasilenia (ryzyko kumulacji leku z powodu pogorszenia filtracji nerkowej), stanami pobudzenia lub splątania, zespołami majaczeniowymi lub egzogennymi psychozami w wywiadzie, u pacjentów jednocześnie leczonych memantyną. Należy wykonać EKG przed rozpoczęciem leczenia oraz po upływie 1 i 3 tyg. po rozpoczęciu terapii oraz określić czas QT skorygowany metodą Bazetta (QTc). EKG powinno być także wykonane przed zwiększeniem dawki oraz 2 tyg. po każdym zwiększeniu dawki. Kolejne kontrolne badania EKG powinny być wykonywane co najmniej raz w roku. Ze względu na ryzyko wystąpienia częstoskurczu komorowego torsade de pointes leczenia należy unikać lub przerwać u pacjentów, u których stwierdzono: początkowe wartości QTc powyżej 420 ms, zwiększenie o więcej niż 60 ms podczas stosowania preparatu lub czas QTc większy niż 480 ms podczas stosowania preparatu oraz u pacjentów z dostrzegalnymi falami U. Pacjenci zagrożeni zaburzeniami równowagi elektrolitowej (np. stosujący diuretyki, często wymiotujący i (lub) z biegunką, stosujący insulinę doraźnie w stanach nagłych, z chorobami nerek lub anoreksją) muszą mieć zapewnione odpowiednie monitorowanie parametrów laboratoryjnych i odpowiednią podaż elektrolitów, szczególnie potasu i magnezu. W przypadku wystąpienia objawów takich jak: kołatanie serca, zawroty głowy lub omdlenie, należy natychmiast przerwać leczenie preparatem, a pacjent powinien być poddany 24-h obserwacji w celu stwierdzenia ewentualnego wydłużenia odstępu QT. Jeśli nie stwierdza się wydłużenia odstępu QT, leczenie preparatem można wznowić, biorąc pod uwagę przeciwwskazania i interakcje. U pacjentów z rozrusznikami serca nie jest możliwe określenie odstępu QT, dlatego też decyzję co do zastosowania preparatu należy podejmować indywidualnie dla każdego pacjenta, po konsultacji z jego kardiologiem. Podawanie amantadyny w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem A grypy nie jest zalecane i należy go unikać z powodu niebezpieczeństwa przedawkowania. Pacjenci leczeni jednocześnie lekami neuroleptycznymi i amantadyną są - w przypadku nagłego przerwania podawania amantadyny - zagrożeni wystąpieniem zagrażającego życiu złośliwego zespołu neuroleptycznego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może dojść do zatrucia lekiem. Szczególną ostrożność zaleca się przy stosowaniu leku u pacjentów z organicznym zespołem mózgowym lub skłonnością do drgawek. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego muszą podczas leczenia preparatem pozostawać pod stałą kontrola lekarską. U pacjentów z chorobą Parkinsona często obserwuje się objawy kliniczne, takie jak: obniżone ciśnienie krwi, ślinotok, pocenie się, podwyższona temperatura ciała, retencja płynów, depresja - stosując lek w tej grupie pacjentów należy szczególnie brać pod uwagę jego działania niepożądane oraz interakcje. W przypadku wystąpienia problemów z oddawaniem moczu pacjent powinien skontaktować sie z lekarzem. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Zawarta w preparacie żółcień pomarańczowa może powodować reakcje alergiczne.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, zaburzenia snu, pobudzenie ruchowe i psychiczne, egzogenne psychozy paranoidalne z towarzyszącymi omamami wzrokowymi (szczególnie u predysponowanych pacjentów w podeszłym wieku), zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego, sinica marmurkowata (livedo reticularis) niekiedy z towarzyszącymi obrzękami podudzi i kostek, nudności, suchość w jamie ustnej, niedociśnienie ortostatyczne. Rzadko: niewyraźne widzenie. Bardzo rzadko: napady padaczkowe (występują zazwyczaj po przekroczeniu zalecanych dawek), mioklonie, objawy neuropatii obwodowych, zaburzenia czynności serca, takie jak: częstoskurcz komorowy, migotanie komór, torsade de pointes oraz wydłużenie odstępu QT (w większości przypadków zaburzenia te występują po przekroczeniu zalecanych dawek lub w przypadku stosowania amantadyny łącznie z innymi lekami o działaniu proarytmicznym lub też w przypadku występowania innych czynników ryzyka zaburzeń rytmu serca); tymczasowa utrata wzroku (w przypadku wystąpienia zaburzeń ostrości widzenia lub tymczasowej utraty wzroku pacjent powinien być skonsultowany przez lekarza okulistę w celu wykluczenia obrzęku rogówki jako możliwej przyczyny), zwiększona wrażliwość na światło, leukopenia, trombocytopenia. Częstość nieznana: obrzęk rogówki (ustępujący po przerwaniu leczenia).

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Należy unikać nagłego przerwania leczenia preparatem, ponieważ u pacjentów z chorobą Parkinsona może to prowadzić do nasilenia objawów pozapiramidowych, z przełomem akinetycznym włącznie oraz mogą wystąpić objawy odstawienne, czasami przebiegające z majaczeniami. Preparat, szczególnie w połączeniu z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi, może wpływać na sprawność psychofizyczną w stopniu upośledzającym zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie amantadyny i leków powodujących wydłużenie odstępu QT, jak np.: niektóre leki antyarytmiczne klasy l A (np. chinidyna, dizopiramid, prokainamid) oraz klasy III (np. amiodaron, sotalol); niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tioridazyna, chloropromazyna, haloperidol, pimozyd); niektóre trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina); niektóre leki przeciwhistaminowe (np. astemizol, terfenadyna); niektóre antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna); niektóre inhibitory gyrazy (np. sparfloksacyna); azolowe leki przeciwgrzybiczne i inne, jak budypina, halofantryna, kotrimoksazol, pentamidyna, cizapryd, bepridyl. Powyższa lista może być niepełna. Przed zastosowaniem amantadyny razem z jakimkolwiek innym lekiem należy zapoznać się z ChPL tego leku w celu zdobycia informacji dotyczących możliwych interakcji, w szczególności dotyczących możliwości wydłużenia odstępu QT. Możliwe jest leczenie skojarzone amantadyną i innymi lekami przeciwparkinsonowskimi. W celu wyeliminowania działań niepożądanych (np. reakcji psychotycznych) konieczne jest zmniejszenie dawki podawanego leku lub obu preparatów. Nie ma specyficznych badań dotyczących występowania interakcji po podaniu amantadyny w skojarzeniu z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi (np. lewodopa, bromokryptyna, triheksyfenidyl, itd.) lub memantyną (należy zwrócić uwagę na działania niepożądane). Jednoczesne leczenie amantadyną i każdym z typów leków lub substancji czynnych wymienionych poniżej może prowadzić do wystąpienia następujących interakcji: leki cholinolityczne (np. triheksyfenidyl, benzatropina, skopolamina, biperyden, orfenadryna itp.) - nasilenie działań niepożądanych (splątanie, omamy); sympatykomimetyki pośrednio aktywne wobec OUN - nasilenie działania ośrodkowego amantadyny; alkohol - zmniejszenie tolerancji alkoholu; lewodopa - wzajemne nasilenie działania terapeutycznego (dlatego też lewodopa może być podawana razem z preparatem); memantyna (lek stosowany w otępieniu) - memantyna może nasilać działanie i działania niepożądane amantadyny (należy zwrócić uwagę na przeciwwskazania); inne leki - jednoczesne stosowanie leków moczopędnych zawierających triamteren w połączeniu z hydrochlorotiazydem może powodować zmniejszenie klirensu osoczowego amantadyny, prowadząc do toksycznych stężeń w surowicy - należy unikać jednoczesnego stosowania amantadyny i tego typu preparatów.

Cena

Amantix®, cena 100% 59.39 zł

Preparat zawiera substancję: Amantadine sulphate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."